Opatrenie č. p1/c83/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Účinnosť od 21.11.1990

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 19. novembra 1990,

ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Štátna banka česko-slovenská podľa § 11 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Prípustná odchýlka od úrokovej sadzby z krátkodobého úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou (ďalej len „diskontná sadzba“) vymedzujúca hornú hranicu úrokovej sadzby z úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní je 14 %. Táto odchýlka od diskontnej sadzby a ňou vymedzená horná hranica úrokovej sadzby platí aj pre úvery na podnikateľskú činnosť občanov (fyzických osôb).

(2) Vyššia úroková sadzba z úverov, než zodpovedá odseku 1, sa môže uplatniť iba v prípade, že sa dojednaná splatnosť úveru na žiadosť dlžníka predĺži, prípadne úver nie je splatený v lehote.

(3) Odchýlky od diskontnej sadzby, ktoré by vymedzovali hranice úrokových sadzieb z vkladov, sa neustanovujú.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 24. septembra 1990 publikované v čiastke 66/1990 Zb.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 21. novembrom 1990.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.