Oznámenie č. p1/c72/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 72/1990
Platnosť od 24.10.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1 - 19 900 z 31. augusta 1990, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na všetkých krajských a okresných finančných správach.