Oznámenie č. p2/c66/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike

Čiastka 66/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. septembrom 1990.

Pôvodný predpis

28.09.1990