Oznámenie č. p1/c51/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 51/1990
Platnosť od 10.08.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.