Oznámenie č. p1/c51/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 51/1990
Platnosť od 10.08.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-16 600/90 z 30. 7. 1990, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií ČR, Ministerstve financií a cien SR a na všetkých krajských a okresných finančných správach.