Opatrenie č. p1/c43/1990 Zb.Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků

Čiastka 43/1990
Platnosť od 29.06.1990
Účinnosť od 29.06.1990

OBSAH

OPATŘENÍ

ministerstva financí, cen a mezd České republiky

ze dne 20. června 1990

o úlevách u soudních poplatků

Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 18 odst. 2 zákona České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích, stanoví:


§ 1

Od soudních poplatků jsou osvobozeny návrhy na předběžné opatření, podané před zahájením řízení podle § 74 a násl. občanského soudního řádu.

§ 2

Poplatek podle položky 20 přílohy k vyhlášce č. 151/1984 Sb., kterou se provádí zákon o soudních poplatcích, za sepsání návrhu na zahájení řízení nebo za sepsání odvolání proti rozhodnutí do protokolu se nevybere od občanů, je-li navrhované soudní řízení osvobozeno podle § 10 odst. 1 zákona a v ostatních případech v témže rozsahu, v jakém je žadatel osvobozen od poplatků za navrhované soudní řízení podle § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

§ 3

Předsedové krajských soudů mohou poplatníkům na jejich žádost k odstranění nesrovnalosti nebo tvrdosti prominout zcela nebo zčásti poplatek za soudní řízení nebo jednotlivé úkony, jestliže nepřesahuje 20 000 Kčs. Poplatek přesahující tuto částku může prominout ministerstvo spravedlnosti České republiky v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České republiky.


§ 4

Zrušuje se pro území České republiky výnos o úlevách u soudních poplatků, č. j. 153/2 355/1985.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.


Ministr:

Ing. Nikodým v. r.