Oznámenie č. p1/c38/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 38/1990
Platnosť od 11.06.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.

Pôvodný predpis

11.06.1990