Oznámenie č. p2/c36/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 24. májom 1990.