Oznámenie č. p3/c13/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Federálneho ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu opatrenie č. II/2-3 700/90 z 20. februára 1990, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na všetkých krajských a okresných finančných správach.