REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 498/1990 Zb. o utečencoch, v českom aj slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 503/1990 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť, v českom vydaní

1. V § 14 ods. 1 písm. d) má byť namiesto „v § 3“ správne uvedené „v § 4“.

2. Poznámky 1) až 5) znejú:

1) § 24 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 21 ods. 2 školského zákona.

3) § 24 ods. 2 školského zákona a § 14, 15 a 16 vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

4) § 133 ods. 2 Zákonníka práce.

5) § 15 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 88/1984 Zb.“.

Redakcia