Opatrenie č. p3/c1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 1/1990
Platnosť od 02.01.1990
Účinnosť od 02.01.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

02.01.1990