Zákon č. 96/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990 do27.08.1990
Účinnosť od 30.03.1990 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

96

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1990

o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

(1) Zriaďuje sa Slovenská komisia pre životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

(2) Slovenská komisia pre životné prostredie vypracúva koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia a vykonáva štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane

a) ochrany prírody,

b) ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,

c) ochrany ovzdušia,

d) územného plánovania a stavebného poriadku,

e) koncepčných otázok nakladania s tuhým komunálnym odpadom.

(3) Slovenská komisia pre životné prostredie zabezpečuje jednotný informačný systém o životnom prostredí, vrátane plošného monitoringu na území Slovenskej republiky.

(4) Slovenskej komisii pre životné prostredie sú podriadené

a) Slovenská inšpekcia životného prostredia, prostredníctvom nej plní Slovenská komisia pre životné prostredie funkciu orgánu hlavného štátneho dozoru vo veciach životného prostredia,

b) Slovenský hydrometeorologický ústav.1)


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1983 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) Slovenská komisia pre životné prostredie,“.

2. V § 1 ods. 1 písm. h) znie:

h) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená c) až n).

3. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Slovenská komisia pre životné prostredie sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(4) Prácu Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.


Čl. III

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza

a) z Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky na úseku tvorby a ochrany životného prostredia a koncepčných otázok nakladania s tuhým komunálnym odpadom,

b) z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,

c) z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky na úseku ochrany ovzdušia a na úseku štátnej správy ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využitia,

d) z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na úseku ochrany prírody

na Slovenskú komisiu pre životné prostredie.

(2) Pôsobnosť doterajšej Slovenskej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia2) a Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie3) prechádza na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

(3) V súvislosti s prechodom pôsobnosti z ministerstiev podľa odseku 1 a pôsobnosti inšpekcií podľa odseku 2 prechádzajú na Slovenskú komisiu pre životné prostredie a Slovenskú inšpekciu životného prostredia aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí rozsah zmeny plánu práce v súvislosti s prechodom pôsobnosti na Slovenskú komisiu pre životné prostredie a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.

2) § 12 a 13 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečišťovaniu ovzdušia.

3) § 12 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.