Zákon č. 95/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1990

95

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1990

o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1990

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 90 330 700 000
celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 90 330 700 000
(príloha č. 1).
(2) V štátnom rozpočte republiky sú obsiahnuté globálne dotácie zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 6 735 800 000
a účelové dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 11 467 100 000
(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií, cien a miezd môže vykonať zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu republiky, uvedených v prílohe č. 1 a 2 tohto zákona v prípade, že sa zmenia podmienky, za ktorých boli tieto ukazovatele schválené, ak sa tým nenaruší vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky. O týchto zmenách informuje vláda Slovenskej republiky Slovenskú národnú radu.


DRUHÁ ČASŤ

Novelizácia zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb.

§ 3

Zákon Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „odvodu voľného zostatku zisku,“ nahrádzajú slovami „odvodu zo zisku na základe finančného plánu,“.

2. V § 2 ods. 2 sa slová „Výnos dodatkových odvodov, s výnimkou dodatkových odvodov na znovurozdelenie prostriedkov,“ nahrádzajú slovami „Výnos regulačných, cenových a dodatkových odvodov,“.

3. V § 3 ods. 2 sa slová „Mestská finančná správa v Bratislave.“ nahrádzajú slovami „Obvodná finančná správa I. v Bratislave.“.


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 4

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) spôsob a rozsah financovania geologických prác zo štátneho rozpočtu republiky a finančného zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu republiky,

b) spôsob tvorby a použitia účelových fondov zriaďovaných úplne alebo čiastočne z iných zdrojov ako zo zisku štátnych podnikov založených národnými výbormi.

§ 5

Do účinnosti novej právnej úpravy sa nepoužijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúce sa komplexného štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, rozpočtových výhľadov, ako aj úhrnného finančného plánu.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 95/1990 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1990

Príjmy v tis. Kčs
Hospodárstvo 65 174 960
Veda a technika 128 867
Peňažné a technické služby 1 717 628
Spoločenské služby a činnosti 855 595
Obrana a bezpečnosť 35 900
Dane od obyvateľstva a poplatky 604 000
Ostatné príjmy 493 950
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie 21 319 800
Spolu 90 330 700
Výdavky v tis. Kčs
Hospodárstvo 26 430 763
Veda a technika 2 133 980
Peňažné a technické služby 1 952 295
Spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 38 564 521
Obrana a bezpečnosť 2 039 700
Správa 1 006 541
Globálne a účelové dotácie národným výborom 18 202 900
Spolu 90 330 700

Príloha č. 2 zákona SNR č. 95/1990 Zb.

Globálne a účelové dotácie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1990

Kraj Globálne dotácie Účelové dotácie
v tis. Kčs
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - 26 600 2 403 800
Západoslovenský krajský národný výbor 2 239 700 2 831 900
Stredoslovenský krajský národný výbor 1 729 100 3 055 900
Východoslovenský krajský národný výbor 2 793 600 3 175 500
Spolu 6 735 800 11 467 100