Zákon č. 93/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících sa působnosti ministerstev České republiky

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990
Účinnosť od 30.03.1990

OBSAH

93

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. března 1990

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, se doplňuje takto:

V § 10 odst. 1 se za slova „pro pracovněprávní vztahy a zaměstnanost“ vkládají slova „pro civilní službu,“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.