Zákon č. 91/1990 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změne zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

91

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. března 1990

o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet České republiky na rok 1990

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky (dále jen „státní rozpočet republiky“) se
stanoví částkou 157 304 300 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 157 304 300 000 Kčs
(příloha č. 1). &nbsp
(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
účelové dotace ve výši 20 766 900 000 Kčs,
globální dotace ve výši 16 401 100 000 Kčs
(příloha č. 2). &nbsp

(3) Přehled rozpočtových rezerv státního rozpočtu republiky je uveden v příloze č. 3.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení

§ 2

V zákonu České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení, v § 2 odst. 1 se v první větě nahrazují slova „odvodu volného zůstatku zisku“ slovy „odvodu ze zisku na základě finančního plánu“ a v § 2 odst. 2 se v první větě slova „odvodů, s výjimkou dodatkového odvodu k přerozdělování prostředků,“ nahrazují slovy „regulačních a cenových odvodů,“.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 3

Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky stanoví v dohodě s Českým geologickým úřadem obecně závazným právním předpisem způsob a rozsah financování geologických prací a zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků ze státního rozpočtu České republiky.

§ 4

Do doby účinnosti nové právní úpravy se nepoužijí ustanovení zákona České národní rady č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky), pokud pojednávají o komplexním státním plánu hospodářského a sociálního rozvoje České socialistické republiky, rozpočtovém výhledu České socialistické republiky a rozpočtovém výhledu federace.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.


Příloha č. 1 zákona ČNR č. 91/1990 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu České republiky
Příjmy v tis. Kčs
Příjmy z hospodářství České republiky 120 417 938
v tom: hospodářství 98 290 734
z vědy a techniky 120 257
z peněžních a technických služeb 4 038 675
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo 1 322 672
z obrany a bezpečnosti 109 000
podíl na výnosu daně z obratu 16 536 600
Daně od obyvatelstva a poplatky 1 140 000
Ostatní příjmy 1 466 662
Dotace ze státního rozpočtu federace 34 279 700
Úhrn 157 304 300

Výdaje v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací 120 136 300
v tom: na hospodářství 31 847 172
na vědu a techniku 2 648 306
na peněžní a technické služby 2 577 151
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 76 987 958
na obranu a bezpečnost 4 452 450
na správu 1 623 263
Účelové dotace do rozpočtů národních výborů 20 766 900
Globální dotace do rozpočtů národních výborů 16 401 100
Úhrn 157 304 300

Příloha 02

Příloha č. 2 zákona ČNR č. 91/1990 Sb.

Účelové a globální dotace do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České republiky
Kraj Účelové dotace v tis. Kčs Globální dotace v tis. Kčs
Národní výbor hl. m. Prahy 7 088 900 2 520 700
Středočeský 1 723 000 1 823 000
Jihočeský 1 570 800 1 281 900
Západočeský 1 484 000 1 653 100
Severočeský 2 873 800 3 007 500
Východočeský*) &nbsp 2 671 700
Jihomoravský 2 696 200 2 065 900
Severomoravský 3 330 200 1 377 300
Úhrn 20 766 900 16 401 100

@POZ1-LIN = *)
pro Východočeský kraj se dotace nerozdělují v důsledku prováděného
experimentu

Příloha 03

Příloha č. 3 zákona ČNR č. 91/1990 Sb.

Přehled o účelových rezervách státního rozpočtu České republiky
v tis. Kčs
Rozpočtová rezerva vlády České republiky 113 500
Ostatní účelové rezervy celkem 1 347 301
v tom: &nbsp
- zvýšená mobilita pracovních sil (rekvalifikace, začleňování do práce) 990 000
- rozvoj vědy a techniky 137 301
- investice rozpočtových a příspěvkových organizací na zdravotnické a ekologické programy a pro organizace VVZ 220 000