85

ZÁKON

z 27. marca 1990

o petičnom práve

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republliky sa uznieslo na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti týchto orgánov (ďalej len „petície“).

(2) Právnické osoby môžu toto právo vykonávať, ak je to v súlade s cieľmi ich činnosti.

(3) Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

(4) Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.

§ 2

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

§ 3

Petičný výbor

(1) Na zostavenie petície, obstaranie podpisov občanov pod ňu, doručenie petície štátnemu orgánu a rokovanie s ním môžu občania vytvoriť petičný výbor.

(2) Petičný výbor nie je právnickou osobou.

(3) Členovia petičného výboru sú povinný určiť osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá ich bude zastupovať v styku so štátnymi orgánmi.

§ 4

Zhromažďovanie podpisov pod petíciu

(1) Občan alebo petičný výbor môže každým spôsobom, ktorým neodporuje zákonu, vyzývať občanov, aby petíciu svojím podpisom podporili. K podpisu pod petíciu občan uvedie svoje meno, priezvisko a bydlisko. Musí sa umožniť, aby sa s obsahom petície pred podpisom riadne oboznámil. K podpisu sa nesmie žiadnym spôsobom nútiť.

(2) Pokiaľ podpisové archy neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia má byť podpismi podporená; ďalej na nich musí byť uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto petíciu zostavil, alebo meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je oprávnený členov petičného výboru v tejto veci zastupovať.

(3) Na účel uvedený v odseku 1 sa môžu petície a podpisové archy vystaviť aj na miestach prístupných verejnosti. Na to nie potrebné povolenie štátneho orgánu, nesmie však dôjsť k obmedzeniu premávky motorových a iných vozidiel a k rušeniu verejného poriadku.

(4) Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti sa môže poveriť osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.

§ 5

Podanie a vybavenie petície

(1) Petícia musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podáva; ak podáva petíciu petičný výbor, uvedú sa mená, priezviská a bydliská všetkých členov výboru a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je oprávnený členov výboru v tejto veci zastupovať.

(2) Štátny orgán, ktorému sa petícia adresuje, je povinný ju prijať. Ak vec nepatrí do jeho pôsobnosti, petíciu do 5 dní postúpi príslušnému štátnemu orgánu a upovedomí o tom toho, kto petíciu podal.

(3) Štátny orgán, ktorý petíciu prijal, je povinný posúdiť jej obsah a do 30 dní písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov potičného výboru. V odpovedi uvedie stanovisko k obsahu petície a spôsob jej vybavenia.

§ 6

Ak vzišla petícia zo zhromaždenia,1) platia pre ňu ustanovenia § 1, 2 a 5 tohto zákona s tým, že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

Spoločné ustanovenia

§ 7

Štátne orgány upravia spôsob prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií im adresovaných vo svojich rokovacích poriadkoch alebo obdobných predpisoch.

§ 8

Pokiaľ sa v tomto zákone hovorí o štátnych orgánoch, rozumejú sa tým aj právnické osoby, ktorým bola pôsobnosť štátneho orgánu zverená.

§ 9

Ustanovenia iných právnych predpisov upravujúce konanie pred štátnymi orgánmi a prijímanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov neplatia pre prijímanie a vybavovanie petícií podľa tohto zákona.


§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.