8

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 3. januára 1990

o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Na zabezpečenie vývoja miezd v proporciách vymedzených výstupmi štátneho plánu sa ustanovuje regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku nad určenú hranicu (ďalej len „regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov“).

§ 2

Rozsah platnosti

Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov vykonávajú národné výbory za svoje drobné prevádzkárne a rozpočtové a príspevkové organizácie riadené ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky alebo národnými výbormi, ktoré usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady limitom1) (ďalej len „organizácie“).

§ 3

Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov

(1) Základom regulačného odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov je suma prekročenia mzdových a ostatných osobných nákladov zistená podľa osobitných predpisov2) za kalendárny rok alebo za jeho časť, ak organizácia vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka.

(2) Sadzba regulačného odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov je 200 % zo základu tohto regulačného odvodu.

(3) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov vykonávajú organizácie podľa tohto nariadenia prvý raz za rok 1990, s výnimkou regulačného odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov vykonávaného národnými výbormi za drobné prevádzkárne, ktorý sa vykoná prvý raz za rok 1991.

Regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov

§ 4

(1) Základom regulačného odvodu za prírastok mzdových prostriedkov je prírastok mzdových prostriedkov, ktorý zistí organizácia tak, že od skutočného objemu mzdových prostriedkov za kalendárny rok odpočíta skutočný objem mzdových prostriedkov za východiskový rok upravený podľa odseku 2.

(2) Skutočný objem mzdových prostriedkov za východiskový rok organizácia zvýši o

a) 3 % v prvom kalendárnom roku a o ďalšie 3 % za každý ďalší kalendárny rok,

b) percentné zvýšenie skutočného prepočítaného počtu pracovníkov v kalendárnom roku oproti východiskovému roku,

c) sumu zúčtovanú v kalendárnom roku na výplatu z prostriedkov, ktoré si podľa osobitných predpisov2) doplní organizácia do fondu odmien od všetkých organizácií alebo orgánov,

d) rozdiel, o ktorý odmeny za využívanie vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov a za vyhodnotené riešenia tematických úloh a plnenia (mzdy, ostatné odmeny za prácu a náhrady miezd) spojené so zabezpečovaním opatrení na obranu v národnom hospodárstve a hradené zo štátneho rozpočtu zúčtované na výplatu v kalendárnom roku prevyšujú odmeny a plnenia zúčtované na výplatu vo východiskovom roku.

(3) Východiskovým rokom je rok 1989. Pre organizácie, ktoré vznikli neskôr ako k 1. januáru 1989, je východiskovým rokom ten rok, za ktorý môžu prvý raz zistiť skutočný objem mzdových prostriedkov.

(4) Sadzba regulačného odvodu za prírastok mzdových prostriedkov je zo základu tohto odvodu

sadzba pri percentuálnom prírastku mzdových prostriedkov oproti stavu východiskového roku
50 % do 1 %
100 % do 2 %
150 % do 3 %
200 % nad 3 %

(5) Percentuálny prírastok mzdových prostriedkov oproti stavu východiskového roku zistí organizácia podielom skutočného objemu mzdových prostriedkov za kalendárny rok a skutočného objemu mzdových prostriedkov za východiskový rok upraveného podľa odseku 2.

§ 5

Organizácie vykonajú regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov prvý raz za kalendárny rok nasledujúci po východiskovom roku (§ 4 ods. 3).


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov (ďalej len „regulačné odvody“) vypočítajú organizácie a výpočet predložia príslušnej finančnej správe3) do 15. februára po uplynutí roku, za ktorý sa regulačné odvody vykonávajú. Finančná správa môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť, najdlhšie však do konca februára.

(2) Regulačné odvody vykonávajú organizácie z fondu odmien. Ak nevytvárajú fond odmien, vykonávajú regulačné odvody zo mzdových prostriedkov.

§ 7

Regulačné odvody sú splatné v lehote určenej na predloženie ich výpočtu.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1989 Zb.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.