Ústavný zákon č. 79/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady

Čiastka 18/1990
Platnosť od 16.03.1990 do30.09.1992
Účinnosť od 08.06.1990 do30.09.1992
Zrušený 460/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom volieb do Slovenskej národnej rady. Ustanovenia článkov II, III, IV a V nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

79

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. marca 1990

o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Slovenská národná rada má 150 poslancov.

Čl. II

Poslanec Slovenskej národnej rady skladá tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Československej socialistickej republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôlu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Československej socialistickej republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Čl. III

Členovia vlády Slovenskej republiky skladajú tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Československej socialistickej republike, princípu demokracie a humanizmu. Svoje povinnosti budem plniť podľa vôle a v záujme ľudu. Budem sa riadiť ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Československej socialistickej republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Čl. IV

Poslanec národného výboru skladá tento sľub: :

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Československej socialistickej republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôlu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Československej socialistickej republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Čl. V

Volebné obdobie Slovenskej národnej rady zvolenej vo voľbách v roku 1990 trvá 24 mesiacov.


Čl. VI

Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom volieb do Slovenskej národnej rady.

Ustanovenia článkov II, III, IV a V nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.