Oznámenie č. 78/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

78

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií výnos z 12. septembra 1989 č. MK 5247/1989-13, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi.

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

Výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 27. augusta 1982 č. MK 5542/1982-13/PaM, ktorou sa určuje nomenklatúra funkcií, kvalifikačných stupňov, mzdových taríf a pracovných úväzkov umeleckých pracovníkov.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, na odboroch kultúry krajských národných výborov na území Slovenskej republiky a na odbore kultúry Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.