Oznámenie č. 71/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.05.2006 436/2006 Z. z. Aktuálne znenie