Oznámenie č. 71/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom podpisu.

71

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 26. februára 1990 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom podpisu.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky

a

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

berúc do úvahy vyhlásenie československej vlády z 3. decembra 1989 a vyhlásenie sovietskej vlády zo 4. decembra 1989, včítane ich právnych aspektov,

vedené snahou o rozvoj tradičného priateľstva a spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík pri dôslednom dodržiavaní zásad medzinárodného práva zakotvených v Charte OSN, včítane zásad rešpektovania suverenity a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí,

potvrdzujúc svoje pevné odhodlanie všestranne napomáhať upevňovaniu mieru, stability a bezpečnosti v Európe a na celom svete,

vyjadrujúc vôlu dodržiavať záväzky vyplývajúce z Varšavskej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 14. mája 1955,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Úplný odchod sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky sa uskutoční po etapách, pričom prvá etapa bude ukončená do 31. mája 1990, druhá etapa do 31. decembra 1990 a tretia etapa do 30. júna 1991.

2. V prvej etape sa uskutoční odchod podstatnej časti sovietskych vojsk v súlade so spoločne vypracovaným harmonogramom.

Článok 2

Vláda Československej socialistickej republiky poskytne sovietskej strane pri odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 3

V období do úplného odchodu sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky sa na tieto vojská bude aplikovať režim fakticky existujúci v čase dojednania tejto Dohody, včítane majetkových, finančných a iných otázok, s prihliadnutím na prípadné zmeny v podmienkach vzájomného zúčtovacieho a platobného styku.

Článok 4

Strany vymenujú splnomocnencov pre záležitosti odchodu sovietskych vojsk, ktorí budú riešiť praktické otázky vyplývajúce z vykonávania príslušných ustanovení tejto Dohody.

Článok 5

Majetkové a finančné otázky vznikajúce v súvislosti s odchodom sovietskych vojsk budú posudzovať splnomocnenci pre záležitosti odchodu sovietskych vojsk a budú vyriešené dohodami medzi príslušnými ministerstvami Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík.

Článok 6

Majetkové a finančné otázky súvisiace so sovietskymi vojskami v Československej socialistickej republike, ktoré sa neupravia do doby ich úplného odchodu, budú vyriešené osobitnou dohodou strán, ktorá bude dojednaná najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

Článok 7

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dané v Moskve 26. februára 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických

republík:

E. A. Ševardnadze v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.