Oznámenie č. 70/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. februára 1990.

70

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 18. januára 1990 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 1. februára 1990. Týmto dňom stratili platnosť Dohoda dojednaná výmenou nót medzi Ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí Rakúskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov zo 14. decembra 1967 a Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov z 5. decembra 1975, vyhlásená pod č. 112/1976 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Československej socialistickej republiky

a

Rakúska spolková vláda,

vedené prianím prehĺbiť priateľské vzťahy medzi oboma štátmi, ďalej uľahčiť cestovný ruch medzi oboma štátmi a tým podporovať osobné styky svojich štátnych občanov, sa dohodli takto:

Článok 1

1. Štátni občania zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu, môžu cestovať na pobyt, ktorý neslúži zárobkovému cieľu, na územie druhého zmluvného štátu a tam sa zdržiavať až do 30 dní bez víz.

2. Na vykonávanie zárobkovej činnosti alebo na pobyt prekračujúci 30 dní na území druhého zmluvného štátu je potrebné vízum.

Článok 2

1. Štátni občania zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického pasu, môžu cestovať na územie druhého zmluvného štátu a tam sa zdržiavať až do šiestich mesiacov bez víz.

2. Štátni občania zmluvných štátov, ktorí sú držitelmi platného služobného pasu, môžu cestovať na územie druhého zmluvného štátu a tam sa zdržiavať až do troch mesiacov bez víz.

3. Držitelia československých alebo rakúskych diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu, alebo zástupcovia zmluvného štátu v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území druhého zmluvného štátu alebo úradníci takejto organizácie sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu počas svojho pridelenia bez víz.

4. Rodinní príslušníci žijúci s osobami uvedenými v odseku 3 v spoločnej domácnosti sa môžu počas ich pridelenia, pokiaľ sú sami držiteľmi československých alebo rakúskych diplomatických alebo služobných pasov, zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz.

Článok 3

Táto Dohoda nezbavuje československých alebo rakúskych štátnych občanov zdržiavajúcich sa na území druhého zmluvného štátu povinnosti dodržiavať tam platné zákony a predpisy.

Článok 4

Dohoda sa nedotýka práva príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť nežiadúcim osobám vstup alebo pobyt.

Článok 5

Každý zmluvný štát môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia dočasne pozastaviť vykonávanie tejto Dohody buď celej, alebo jej časti. Zavedenie a zrušenie týchto opatrení sa neodkladne oznámi druhému zmluvnému štátu písomne diplomatickou cestou.

Článok 6

Nadobudnutím platnosti Dohody bude zrušená výmena nót medzi Ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí Rakúskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov zo 14. decembra 1967 a Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držitelov služobných pasov z 5. decembra 1975.

Článok 7

1. Táto dohoda nadobudne platnosť 1. februárom 1990.

2. Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitý čas. Možno ju kedykoľvek vypovedať a stratí platnosť tri mesiace po doručení písomného oznámenia diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Dané vo Viedni 18. januára 1990 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Za Rakúsku spolkovú

vládu:

Alfons Mock v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.