Vyhláška č. 61/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

Čiastka 14/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

61

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 20. února 1990

o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c), § 79 odst. 4 a § 80 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, s přihlédnutím k § 72 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče:


ČÁST PRVNÍ

POSKYTOVÁNÍ LÉKŮ

ODDÍL I

Postup při předepisování léků

§ 1

(1) Předepisovat léky na účet státní zdravotní správy nebo na účet nemocného jsou oprávněni:

a) lékaři, kteří poskytují léčebně preventivní péči ve zdravotnických zařízeních začleněných do krajských ústavů národního zdraví (dále jen „krajský ústav“) nebo do okresních ústavů národního zdraví (dále jen „okresní ústav“) nebo v jiných zařízeních léčebně preventivní péče (včetně lázeňských) státní zdravotní správy, v zařízeních sociální péče, v ústavech vědeckovýzkumné základny řízených ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo“) a všichni lékaři při poskytování první pomoci,

b) lékaři, kteří poskytují léčebně preventivní péči ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, ve zdravotnických zařízeních železničního zdravotnictví,

c) všichni lékaři pro sebe a své rodinné příslušníky, přitom lékaři, kteří pracují ve zdravotnických organizacích uvedených pod písmeny a) a b) předepisují léky na účet těchto zařízení a organizací, a ostatní lékaři včetně lékařů lázeňských zařízení a lékařů-důchodců, kteří nejsou pracovně činní v některé organizaci uvedené pod písmeny a), b), na účet okresních ústavů, v jejichž obvodu mají trvalý pobyt.

(2) Rodinnými příslušníky pro účel této vyhlášky se rozumí: manžel (manželka), děti, vnuci, rodiče, prarodiče, sourozenci, zeť, snacha (i když s lékařem nežijí ve společné domácnosti).

§ 2

(1) Lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léky, které jsou zařazeny do lékopisu anebo jejichž používání je ministerstvem povoleno.1) Při předepisování léků jsou povinni postupovat podle zásad účelné farmakoterapie a při předepisování léků na účet státní zdravotní správy podle zásad uvedených v přílohách 1 a 3.

(2) Předepsání léku včetně počtu jeho balení a dávkování musí být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci nemocného. To se netýká léků předepisovaných pro rodinné příslušníky. Léky se předepisují na recepturní tiskopisy SEVT sklad. č. 14 282 0; jde-li o omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na recepturní tiskopisy SEVT sklad. č. 26 283 0.

(3) Lékaři mohou předepisovat léky, jež jsou potřebné pro výkon diagnostické, preventivní a terapeutické činnosti stanovené v jejich pracovní náplni a jejichž indikace a účinky bezpečně znají. Nemohou však běžně předepisovat léky, které jsou vyhrazeny nebo svým charakterem přímo určeny jen specializovaným pracovištím.

(4) Při lékařské službě první pomoci lze předepisovat jen léky nezbytné pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u obvodního nebo jiného příslušného lékaře.

(5) Při poskytování lázeňské péče se při předepisování léků postupuje takto:

a) před nástupem lázeňského léčení předepisuje chronicky nemocným (především diabetikům, kardiakům a nemocným s psychiatrickými indikacemi) potřebné léky jejich ošetřující lékař,

b) v případě interkurentního onemocnění při poskytování ambulantní lázeňské péče předepisují nemocným potřebné léky lékaři okresního ústavu podle sídla lázeňské organizace a při ústavní lázeňské péči lékaři příslušné lázeňské organizace.

(6) Na jeden recepturní tiskopis lze předepsat nejvýše dva druhy léků s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 3. Za samostatný druh léku se nepovažuje pomůcka současně předepsaná a určená k aplikaci léku (např. kapátko, tyčinka, štěteček). V případě, že je předepsán jen jeden druh léku, musí předepisující lékař zbylé prázdné místo proškrtnout.

(7) Při předepsání více původních balení léku nebo více dávek individuálně (magistraliter) připravovaného léku v lékárně vyznačí předepisující lékař na recepturním tiskopisu nebo na žádance počet balení nebo dávek římskou číslicí a slovy.

(8) Vyplněný recepturní tiskopis (dále jen „recept“) musí mít tyto náležitosti:

a) příjmení, jméno a adresu nemocného, rok narození – u dětí do tří let věku též den a měsíc,

b) předpis léku s datem vystavení receptu; záměrné překročení maximální dávky léku je nutno doplnit vykřičníkem („!“) a vypsáním dávky slovy,

c) při předepsání individuálně připravovaných léků je dovoleno používat pouze lékopisných názvů a zkratek, u hromadně vyráběných léčivých přípravků jejich registrovaných4) názvů (ochranných značek),

d) návod k použití léku,

e) podpis předepisujícího lékaře,

f) razítko zdravotnického zařízení se jmenovkou lékaře a v případě zpracování receptů výpočetní technikou též diagnózu, popřípadě údaj o pracovní schopnosti/neschopnosti.

Recept musí být ve všech rubrikách řádně a čitelně vyplněn.

(9) V ústavech sociální péče předepisuje nemocným léky určený lékař okresního ústavu nebo lékař sociálního zabezpečení. Se souhlasem ředitele příslušného ústavu mohou být předepisovány i hromadně na žádanky podle zásad pro odběr léků pro zdravotnická zařízení.

Způsob předepisování a objednávání léků pro zdravotnická zařízení

§ 3

Předepisování léků pro potřebu zdravotnických zařízení se řídí obecně zásadami uvedenými v § 1 a 2. Přípravky, které nelze předepisovat na účet státní zdravotní správy5) v ambulantní péči, mohou být pro potřebu zdravotnických zařízení ústavní péče objednávány jen tehdy, je-li jejich použití mimořádně indikováno.

§ 4

(1) Pro potřebu zdravotnických zařízení se objednávají vázaná antibiotika na tiskopise SEVT sklad. č. 14 295 0, omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na tiskopise SEVT sklad. č. 26 285 0 a ostatní léky na tiskopise SEVT sklad. č. 14 284 0.

(2) Na objednávacím tiskopise lze předepsat nejvýše pět položek léků. Tiskopisy musí být v příslušných rubrikách čitelně vyplněny, opatřeny razítkem oddělení, jmenovkou a podpisem předepisujícího lékaře a podepsány vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem nebo obvodním lékařem.

Způsob předepisování léků na účet nemocného

§ 5

(1) Na účet nemocného se předepisují léky v případě, kdy o to občan výslovně požádá.

(2) Léky na účet nemocného se předepisují podle zásad uvedených v § 1 a 2 na druhou stranu recepturního tiskopisu opatřenou předtiskem „Hradí nemocný“.

(3) Předepisující lékař vyznačí na receptu kolikrát smí být výdej léku opakován, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne vystavení receptu. Bez tohoto údaje má recept stejnou dobu platnosti jako recept na účet státní zdravotní správy. Opakování výdeje nesmí lékař vyznačit na receptu při předepsání omamných látek a psychotropních látek nebo léku se zvýšeným rizikem drogové závislosti. Manipulační poplatek se v tomto případě nevybírá.

§ 6

Na účet nemocného nesmějí být předepsány léky, které jsou dováženy jen pro určitá zdravotnická zařízení a jejichž předepisování je vyhrazeno lékařům těchto zařízení.

§ 7

Recepturní tiskopisy a doba platnosti receptů

(1) Léky se předepisují na recepturních tiskopisech, které lékařům i s razítky vydává zdravotnické zařízení, v němž nebo pro něž pracují, popřípadě v jehož obvodu mají trvalý pobyt.

(2) Lékaři jsou povinni dbát na takové ukládání recepturních tiskopisů a razítek aby bylo zabráněno jejich odcizení a možnosti jejich zneužití nebo padělání.

(3) Při předepisování léků při lékařské službě první pomoci se používá zvláštního razítka.

(4) Ve výjimečných případech nemusí být použito běžného recepturního tiskopisu. V těchto případech musí recept vedle předepsaných náležitostí být opatřen doložkou „Nebezpečí prodlení“.

(5) Recept má omezenou dobu platnosti. Recept na omamné látky skupiny I seznamu2) a na psychotropní látky skupiny II seznamu3) pozbývá platnosti za 5 dnů, jde-li o antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika za 3 dny po jeho vystavení. Recept na ostatní léky platí, neurčí-li předepisující lékař jinak, po dobu 1 týdne ode dne jeho vystavení. Recept vystavený při lékařské službě první pomoci platí nejdéle následující pracovní den.

ODDÍL II

Postup při výdeji léků

§ 8

(1) Výdej léků je vyhrazen lékárnám.6) V místech, kde není lékárna ani její vysunuté pracoviště – výdejna léků – zabezpečují výdej léků pomocná zařízení zřizovaná na základě rozhodnutí ředitele okresního ústavu.

(2) Pomocné zařízení pro výdej léků může být zřízeno jako:

a) Výdejna léků v ordinaci obvodního lékaře, ve které lékař nebo pod jeho dohledem zdravotní sestra vydává léky ze základní zásoby nemocným a současně vybírá manipulační poplatek. Základní zásoba léků se odebere na žádanku ze spádové lékárny a doplňuje se podle receptů předložených v lékárně.

b) Sběrná služba receptů, ve které lékař nebo zdravotní sestra shromáždí se souhlasem pacientů recepty, které s vybraným manipulačním poplatkem předá do spádové lékárny. V lékárně připravené léky, označené jmény nemocných, jsou předány zdravotnickému středisku k rozdělení nemocným.

c) Pohotovostní lékárnička nebo pohotovostní lékařská brašna, která je určena pro potřebu lékaře při návštěvě nemocných nebo při lékařské službě první pomoci. V případě potřeby z ní lze vydat nemocnému potřebný lék.

(3) Léky se vydávají v lékárně na předložený recept buď na účet státní zdravotní správy nebo za úhradu nemocným. Léky uvedené v příloze č. 2 mohou být vydány občanům za úhradu i bez receptu, přičemž musí být přednostně zajištěn jejich výdej na lékařský předpis.

(4) Při výdeji léku na účet státní zdravotní správy se vybírá v lékárně manipulační poplatek7) za vystavení lékařského předpisu.

(5) Není-li na receptu předepisujícím lékařem vyznačena velikost balení, vydá se nejmenší registrované balení léku. Obdobně se postupuje, není-li uvedena síla (koncentrace) léku, který je vyráběn pro určitou věkovou skupinu.

(6) Chybí-li na receptu příjmení nemocného, datum narození, podpis lékaře, nebo je-li předpis léku nečitelný, lék se nevydá. Chybějící návod k použití léku doplní lékárník podle možnosti v dohodě s předepisujícím lékařem. Pokud by nepřesný návod k použití léku mohl vést k poškození zdraví nemocného, lékárník lék nevydá a upozorní neprodleně na tuto skutečnost předepisujícího lékaře.

(7) Jsou-li na receptu předepsány dva druhy léku a není-li jeden z nich k dispozici a nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící lék výpis z lékařského předpisu na tiskopisu s označením „Výpis z lékařského předpisu“. Výpis musí mít všechny náležitosti receptu. Na původním receptu se uvede pořadové číslo výpisu a datum jeho vystavení. Ustanovení o době platnosti receptu se vztahují i na výpis a tato se počítá ode dne vystavení receptu.

(8) Není-li v lékárně k dispozici předepsaný hromadně vyráběný léčivý přípravek, může jej lékárník nahradit jiným, který je totožný obsahem nebo koncentrací účinných látek. Jestliže se přípravek liší obsahem nebo koncentrací účinných látek, upraví patřičně způsob jeho dávkování tak, aby odpovídal předepsanému. Lékárník upozorní na výměnu léku nemocného a vyznačí ji na receptu.

(9) Léky, které nebyly nemocným vyzvednuty ve stanovenou dobu, se v lékárně uchovávají jen po dobu platnosti receptu (výpisu).

(10) Vedoucí lékárník je povinen informovat lékaře zdravotnických zařízení a veterinární lékaře organizací státní veterinární služby ve spádovém území lékárny o situaci v zásobování léčivy. Tyto informace musí lékař nebo veterinární lékař při předepisování léků respektovat a současně spolupracovat s lékárníkem při hospodárném a účelném využití stávajících zásob léků.

§ 9

Výdej léků pro zdravotnická zařízení

(1) Omamné látky a psychotropní látky smějí být vydány nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení objednávky.

(2) Při výdeji objednaných léků musí jejich převzetí potvrdit na originálu a průpisu objednávky (žádanky) pověřený pracovník oddělení zdravotnického zařízení. Omamné látky a psychotropní látky smí převzít lékař nebo pověřený střední zdravotnický pracovník.

§ 10

Výdej léků jiným odběratelům

(1) Odběratelům mimo rámec působnosti ministerstva (§ 25 až 31) mohou být v lékárnách vydávány léky jen na zvláštní objednávku. Pokud jsou vyžadovány léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, musí být objednávka podepsána lékařem (např. vedoucím příslušné katedry lékařské fakulty, územním obvodním nebo závodním lékařem).

(2) Těmto odběratelům nesmějí být vydávány omamné látky a psychotropní látky, pokud nemají povolení k zacházení s nimi.8)

§ 11

Postup při poskytování zahraničních léků, diagnostických a laboratorních přípravků

(1) Ze zahraničních léků lze předepisovat léky zařazené v řádném dovozním plánu ministerstva, popřípadě léky dovezené na základě žádosti zdravotnického zařízení o mimořádný dovoz.

(2) Léky dovážené ze socialistických zemí se předepisují jako léky tuzemské a jejich výdej zajišťují všechny lékárny.

(3) Výdej léků dovážených z nesocialistických zemí a Jugoslávie zajišťují v jednotlivých okresech jen lékárny určené ředitelem okresního ústavu, a to i pro ústavy železničního zdravotnictví, lázeňské organizace apod. Pokud jsou léky dováženy pro určitá pracoviště, smějí být vydány jen na recepty nebo žádanky tohoto pracoviště, jiným zdravotnickým zařízením smějí být v lékárně vydány jen se souhlasem vedoucího tohoto pracoviště.

(4) Dovoz zahraničních léků podle dovozního plánu ministerstva nárokují

a) zařízení státní zdravotní správy a sociální péče,

b) ústavy želežničního zdravotnictví u zařízení lékárenské služby příslušného ústavu národního zdraví,

u státního podniku Zdravotnické zásobování.

(5) Zdravotnická zařízení v působnosti federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR, výkonná zařízení zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČSR v působnosti ministerstva spravedlnosti ČSR a organizace státní veterinární služby nárokují dovoz zahraničních léků podle pokynů svých resortů u státního podniku Zdravotnické zásobování.

(6) Výzkumné ústavy a jiná zdravotnická zařízení přímo řízená ministerstvem nárokují dovoz zahraničních léků prostřednictvím ministerstva.

(7) Žádost o mimořádný dovoz léků (tiskopis SEVT sklad. č. 14 298 0) vystavuje ve zdravotnických zařízeních vedoucí příslušného oddělení. Zasílá se po doporučení komise pro účelnou farmakoterapii řediteli okresního ústavu nebo krajského ústavu ke schválení. Po schválení ji předává lékárenské oddělení lékárenské služby krajského ústavu k dalšímu řízení státnímu podniku Zdravotnické zásobování.

(8) Lékaři výzkumných ústavů a jiných zdravotnických zařízení přímo řízených ministerstvem předkládají žádosti o mimořádný dovoz léků po schválení ředitelem ústavu ministerstvu.

(9) Lékaři ústavů železničního zdravotnictví předkládají žádosti o mimořádný dovoz řediteli ústavu železničního zdravotnictví, který je po schválení zasílá k posouzení krajské komisi pro účelnou farmakoterapii. V kladném případě je žádost předána k dalšímu řízení státnímu podniku Zdravotnické zásobování.

(10) Zdravotnická zařízení v působnosti federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR a ministerstva spravedlnosti ČSR předkládají žádosti o mimořádný dovoz léků cestou těchto ministerstev, organizace státní veterinární služby cestou Státní veterinární správy ČSR, státnímu podniku Zdravotnické zásobování.

(11) Žádosti o mimořádný dovoz diagnostických, testačních a laboratorních přípravků a čistých chemikálií se předkládají obdobně na tiskopisu SEVT sklad. č. 14 297 0 Žádost o mimořádný dovoz diagnostických přípravků a čistých chemikálií.

§ 12

Vzorky zahraničních léků ke klinickému ověření

(1) Vzorky zahraničních léků, které nejsou v ČSSR registrovány a mají sloužit ke klinickému ověření nebo k výzkumu a jsou zasílány v množství větším než 5 balení na adresu zdravotnického zařízení nebo lékaře v něm pracujícího, smějí tato zařízení obdržet, převzít a používat k danému účelu jen po předchozím souhlasu ministerstva.

(2) Se vzorky zahraničních léčiv, které na povolení ministerstva zdravotnické zařízení převzalo, hospodaří toto zařízení stejně jako s jinými léky.

(3) Vzorky zahraničních léčiv pro účely řízení o jejich registraci zabezpečuje z pověření ministerstva organizace jím určená.4)

ODDÍL III

Zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami a s přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti

§ 13

Předepisování přípravků obsahujících omamné látky a psychotropní látky a přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti

(1) Přípravky obsahující omamné látky, psychotropní látky a přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) se předepisují buď na zvláštní recepturní tiskopisy (§ 2 odst. 2) a zvláštní objednací tiskopisy (§ 4) nebo na běžné recepturní tiskopisy.

(2) Na běžné recepturní tiskopisy se předepisují omamné látky skupiny II seznamu,2) psychotropní látky skupiny III a IV seznamu3) a jiné léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) jak monokomponentní, tak i kombinované.

(3) Pro nemocného v ambulantní péči smí být na jeden recepturní tiskopis předepsán jen jeden druh léku s obsahem omamných látek, psychotropních látek nebo léku se zvýšeným rizikem drogové závislosti.

(4) Při předpisu léku na zvláštní recepturní tiskopis (s modrým pruhem) vyplní předepisující lékař originál a dva průpisy tiskopisu. Originál a první průpis předá nemocnému k vyzvednutí léku v lékárně a druhý průpis ponechá v bloku. Při předepsání musí být čitelně a přesně uveden druh, koncentrace (síla) léčivého přípravku, velikost balení a úplný návod k jeho použití. Při předpisu individuálně připravovaného léku musí být počet dávek uveden římskou číslicí a slovem (např. D.t.d. No X /decem/).

(5) Pro potřebu zdravotnických zařízení se na zvláštní tiskopisy žádanek (s modrým pruhem) vyžadují omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu.3) Předepisující lékař vyplní originál a tři průpisy. Originál a dva průpisy se předají do lékárny, třetí průpis se ponechá v bloku.

(6) Ředitelství zdravotnického zařízení vede zásoby těchto zvláštních tiskopisů a jejich výdej v přísné evidenci. Lékařům je vydává v blocích na základě písemného souhlasu ředitele jím pověřený pracovník. V záhlaví tohoto tiskopisu musí být tiskem nebo razítkem uveden název zařízení.

(7) Bloky receptů nebo žádanek je povinen lékař uchovávat tak, aby bylo zabráněno jejich odcizení a zneužití. Prázdné tiskopisy (recepty, žádanky) není dovoleno předem orazítkovat razítkem zařízení a jmenovkou lékaře. Ztrátu nepoužitého recepturního tiskopisu nebo žádanky je povinen vedoucí zařízení ohlásit okamžitě krajskému národnímu výboru, orgánům Sboru národní bezpečnosti a ministerstvu.

(8) Neupotřebené bloky receptů nebo žádanek se vracejí ředitelství zařízení. Stejně tak se vracejí bloky (s průpisy) po použití posledního receptu nebo žádanky. Ředitelství zařízení uchovává tyto bloky po dobu pěti let ode dne vystavení posledního předpisu nebo žádanky.

§ 14

Příprava, výdej a uchovávání omamných látek, psychotropních látek a jiných léků se zvýšeným rizikem drogové závislosti v zařízeních lékárenské služby

(1) Omamné látky, psychotropní látky a jiné léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti smějí být přejímány, připravovány, skladovány a vydávány jen v lékárnách, nebo ve výdejnách léků, pokud jsou tyto vedeny lékárníkem.

(2) Není dovoleno připravovat v lékárnách do zásoby léky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) nebo psychotropní látky skupiny II seznamu3) s výjimkou léčivých (galenických) přípravků, jejichž dodávky nelze zajistit cestou zásobovací organizace.

(3) Přípravky obsahující omamné látky uvedené ve skupině I seznamu,2) psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu3) a jiné přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti smějí být vydávány jen na recepty nebo žádanky vystavené lékaři (veterinárními lékaři) zařízení, které má sídlo ve stejném okresu jako vydávající lékárna. Výjimku, např. pro obvody okresních ústavů sousedících krajů, stanoví po vzájemné dohodě ředitelé lékárenské služby příslušných krajských ústavů. Ve výjimečných případech, kdy předepsaný přípravek obsahující omamnou látku, psychotropní látku nebo přípravek se zvýšeným rizikem drogové závislosti není v lékárně příslušného okresu v zásobě a tato skutečnost je potvrzena touto lékárnou na zadní straně receptu, může být přípravek vydán v lékárně jiného okresu.

(4) Jestliže lékárník zjistí, nebo má podezření, že předložený recept byl padělán, lék nevydá a je povinen takový případ ohlásit bezprostředně orgánům Sboru národní bezpečnosti.

(5) Ničení vadných (neupotřebitelných) omamných látek (přípravků), psychotropních látek (přípravků) a přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti protokolárně provádí ředitel lékárenské služby v zařízeních okresního ústavu a ředitel lékárenské služby krajského ústavu (nebo jím pověřený odborný pracovník lékárenského oddělení lékárenské služby krajského ústavu) v zařízeních krajského ústavu nebo v zařízeních přímo řízených ministerstvem.

(6) Omamné látky (přípravky) skupiny I seznamu,2) dále pak kodein, etylmorfin, jakož i monokomponentní léčivé přípravky tyto látky obsahující a psychotropní látky (přípravky) skupiny II seznamu3) a efedrin je nutno v zařízeních lékárenské služby, vedle předepsaného zabezpečení, uchovávat v kovových uzamykatelných skříních.

ODDÍL IV

Postup při poskytování léků a vybavování lékárniček první pomoci pro hromadné akce a při poskytování léků čs. občanům při jejich cestách do zahraničí

§ 15

(1) Při tělovýchovných nebo sportovních akcích poskytuje léky a zdravotnické potřeby po dohodě ředitele okresního ústavu s pořadatelem okresní ústav, v jehož obvodu akce probíhá. Předepisuje je lékař pověřený ředitelem okresního ústavu. Okresní ústav vybaví lékaře pohotovostní brašnou, popřípadě bloky recepturních tiskopisů.

(2) Záchranné stanice Horské služby vybavují léky okresní ústavy, v jejichž obvodech jsou stanice Horské služby umístěny. Jejich vybavení dohodne podle podmínek příslušné Horské služby její zástupce s ředitelem okresního ústavu.

(3) Sportovní výpravy do zahraničí, jichž se zúčastňuje lékař, vybavuje léky okresní ústav podle sídla pořádající organizace. Léky z pohotovostních lékárniček předepisuje lékař na recepturní tiskopisy příslušného okresního ústavu. Náplň lékárničky může být podle doporučení lékaře doprovázejícího výpravu upravena se souhlasem ředitele okresního ústavu. Recepty určené pro tyto akce se označí písmenem „S“. Takto označené recepty fakturují lékárny ve zvláštní skupině.

(4) Sportovcům v péči Ústavu národního zdraví pro vrcholový sport poskytuje léky při cestách do zahraničí tento ústav.

§ 16

Vybavení lékárniček první pomoci pro zotavovací akce pro děti a dorost a pro školy v přírodě poskytuje okresní ústav v místě sídla provozovatele akce.

§ 17

O poskytování léků československým občanům při jejich cestách do zahraničí, zvláště o náhradě za léky koupené nemocným při pobytu v zahraničí, platí předpisy o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí.10)

ODDÍL V

§ 18

Antibiotická střediska

(1) K zajištění účelného používání antimikrobiálních léků se zřízují v mikrobiologických odborech krajských hygienických stanic, popřípadě v mikrobiologických odděleních nemocnic s poliklinikou antibiotická střediska.

(2) Účelem antibiotických středisek je:

a) konzultační činnost ve všech otázkách účelného používání antimikrobiálních léků,

b) provádění specializovaných laboratorních vyšetření nutných k cílení antimikrobiální terapie metodikami doporučenými Národní referenční laboratoří,

c) sledování vývoje resistence klinicky významných mikroorganismů příslušné spádové oblasti,

d) spolupráce při plánování a výdeji antibiotik,

e) metodické vedení lékařů k dodržování zásad účelného používání antibiotik,

f) usměrňování spotřeby antibiotik podle epidemiologické situace a podle jejich dostupnosti,

g) sledování spotřeby antibiotik ve spolupráci s lékárenským oddělením lékárenské služby krajského ústavu a státního podniku Zdravotnické zásobování,

h) zřizování a doplňování pohotovostních zásob vybraných antimikrobiálních léčiv v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo v určených lékárnách s pohotovostní službou.

(3) Z pohotovostních zásob je možno v případě naléhavé potřeby použít některého vázaného antimikrobiálního léku i bez předchozího schválení antibiotického střediska. Pohotovostní zásoba se pak doplňuje na žádanku pro příslušného nemocného, která musí být schválena antibiotickým střediskem.

ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB

§ 19

Obecná ustanovení

(1) Zdravotnickými potřebami se rozumějí veškeré zdravotnické pomůcky povahy drobných krátkodobých předmětů včetně léčebných a ortopedicko protetických pomůcek objednávané pro potřebu zdravotnických zařízení nebo poskytované nemocným.

(2) Zdravotnické potřeby se předepisují, pokud není dále stanoveno jinak, nemocným ošetřovaným v zařízeních ambulantní péče na recepturních tiskopisech SEVT sklad. č. 14 282 0.

(3) Zdravotnické potřeby pro zdravotnická zařízení, pokud dále není stanoveno jinak, se předepisují na tiskopise SEVT sklad. č. 14 284 0 Objednávka léků.

Poskytování léčebných a ortopedicko protetických pomůcek na účet státní zdravotní správy

§ 20

Léčebné a ortopedicko protetické pomůcky (dále jen „pomůcky“) na účet státní zdravotní správy poskytuje nebo půjčuje okresní ústav nebo krajský ústav příslušný podle místa trvalého pobytu nemocného takto:

1. Sériově vyráběné pomůcky předepisují lékaři územních a závodních zdravotnických zařízení (včetně odborných léčebných ústavů), výzkumných ústavů, ústavů sociální péče a ústavů železničního zdravotnictví. Hradí je okresní ústav. V případech, kdy je nutno pomůcku opatřit nebo opravit v místě přechodného pobytu nebo pracoviště nemocného, jsou k předepsání oprávněni i lékaři zdravotnických zařízení v místě jeho přechodného pobytu nebo pracoviště. Tyto pomůcky vydávají výdejny zdravotnických potřeb, oddělení zdravotnických potřeb lékáren nebo příslušné závody státního podniku Zdravotnické zásobování, popřípadě další určená zařízení. Sortiment musí být schválen ministerstvem a zařazen do seznamu pomůcek, které se poskytují na účet státní zdravotní správy.11)

2. Individuálně zhotovené pomůcky se poskytují na protetických odděleních nemocnice s poliklinikou III. typu (dále jen „protetické oddělení“). Jsou to: protézy, ortézy, ortopedické epitézy, měkké bandáže, zdravotnické pasy, ortopedická obuv, individuálně zhotovené vložky do obuvi a další pomůcky zhotovené individuálně prostřednictvím protetického oddělení. Hradí je krajský ústav. V dohodě s primářem protetického oddělení mohou být zřizována vysunutá pracoviště protetického oddělení vedená lékařem-ortopedem v odborných léčebných ústavech a v ústavech sociální péče pro tělesně postižené. Odborné léčebné ústavy, které ošetřují nemocné a nemají vysunuté pracoviště protetického oddělení, mohou být zásobeny individuálními pomůckami z protetického oddělení podle sídla ústavu, i když jejich pacienti přicházejí z jiné oblasti.

3. Pro tělesně postižené, jejichž vada vyžaduje stálý lékařský dozor, vystaví protetické oddělení Průkaz pacienta protetického oddělení (sklad. č. SEVT 14 147 0), který je opravňuje získat poukaz na příslušenství k protézám a protetickým pomůckám též u lékaře příslušného podle místa trvalého pobytu.

4. Pomůcky, pokud je neposkytují přímo protetická oddělení, se předepisují na tiskopisech „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ (sklad. č. SEVT 14 280 0), „Brýle a optické pomůcky“ (sklad. č. 14 281 0). Recepturní tiskopisy jsou určeny výhradně pro preskripci léčivých přípravků a drobných léčebných pomůcek.

5. Poukazy musí být řádně vyplněny s přesným označením pomůcky. U zapůjčených pomůcek musí být uvedena doba předpokládaného používání pomůcky. Poukaz podpisuje v rubrice „Schválil“ ošetřující lékař, pokud schválení není vyhrazeno vedoucímu oddělení nebo řediteli okresního ústavu nebo krajského ústavu, popřípadě jím pověřenému lékaři. Chybí-li na poukazu příjmení nemocného nebo podpis lékaře, vydá se pomůcka na zálohu. Chybí-li na poukazu některá z ostatních náležitostí, doplní ji vydávající zdravotnické zařízení po dohodě s lékařem, popřípadě podle údajů nemocného, pomůcku vydá a poukaz označí jako vadný. Z poukazu lze vystavit výpis obdobně jako z receptu, použije se k tomu formuláře poukazu.

6. Poukaz platí jeden měsíc, nestanoví-li lékař jinak. Pomůcka musí být odebrána do měsíce po dni, kdy bylo stanoveno její zhotovení nebo vydání. Neodebere-li nemocný pomůcku v této lhůtě, zařízení lékárenské služby nebo státní podnik Oční optika, vrátí poukaz zdravotnickému zařízení (jde-li o pomůcku běžně skladovanou nebo použitelnou bez další úpravy pro jinou osobu) a dohodne se o způsobu úhrady.

7. Sériově vyráběné pomůcky se poskytují v účelném provedení schváleném příslušnou odborně technickou komisí ministerstva. Rozdíl v ceně mezi druhem pomůcky předepsané lékařem a jejím nákladnějším provedením podle přání nemocného hradí nemocný. K pomůcce se poskytuje sériově vyráběné příslušenství nutné k používání pomůcky nebo k zmírnění potíží spojených s jejím používáním. Jsou-li pomůcky zasílány poštou, hradí odesílající zařízení poštovné a obal.

8. Pokud pro určité druhy pomůcek nebo jednotlivě pro zvláštní případy ministerstvo určí užívací dobu,12) poskytuje se nová pomůcka až po jejím uplynutí v odůvodněných případech však ji lze poskytnout i před uplynutím užívací doby.

9. Nákladnější pomůcky, které nemocní potřebují pouze dočasně a které lze upotřebit pro jinou osobu, okresní ústav nebo krajský ústav pouze půjčuje na dobu potřeby. Vrácené pomůcky, které lze po úpravě dále používat, předá okresní ústav nebo krajský ústav určeným dílnám, kterým za úpravu poskytne příslušnou úhradu.

10. Nemocný je povinen s pomůckou řádně zacházet. Při zaviněném poškození, zničení nebo ztrátě je uživatel povinen ústavu uhradit náklady na úpravu nebo obnovení pomůcky.

11. Okresní ústav nebo krajský ústav udržuje půjčené pomůcky v uživatelném stavu.

12. Vojenští a váleční invalidé a účastníci odboje13) mají vedle nároku na přednostní poskytnutí ortopedické péče nárok na bezplatné poskytnutí ortopedické péče, nárok na bezplatné poskytnutí protetické péče, nárok na bezplatné poskytnutí ortopedické obuvi a ostatních pomůcek poskytovaných protetickým oddělením včetně jejich oprav. Rozsah a druh zvýhodněné péče poznamenává lékař protetického oddělení do průkazu nemocného.

§ 21

Ústavy železničního zdravotnictví pomůcky nehradí. Pro pracovníky železnic je předepisují podle předchozích ustanovení na účet okresního ústavu podle místa bydliště i příslušní lékaři železničního zdravotnictví.

§ 22

Předepisování a výdej pomůcek na účet nemocných

Pomůcky, které si chce nemocný zakoupit sám, předepisují lékaři na tiskopisech SEVT sklad. č. 14 280 0 „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V rubrice „na účet OÚNZ“ zřetelně napíší „Hradí nemocný“.

§ 23

Evidence pomůcek

(1) Okresní ústavy vedou evidenci:

a) o poskytnutí

1. brýlí všech druhů včetně výměny nákladnějších obrub a skel, kontaktních čoček, posuvných lup na čtení, okluzorů a mušlí na dalekohledové brýle – na očním oddělení záznamem ve zdravotnické dokumentaci,

2. vozíků pro invalidy – v úseku hospodářskotechnické služby ústavu,

3. ostatních pomůcek včetně sluchadel – na příslušném oddělení; evidence se vede na kartotečních listech, které se zakládají při předepisování pomůcky,

b) o půjčení pomůcek na oddělení, které pomůcku půjčilo nebo vydalo, popřípadě zajistilo její výdej v zařízení lékárenské služby.

(2) Krajské ústavy vedou evidenci:

a) o poskytnutí protéz, epitéz a ortopedické obuvi na protetickém oddělení – na evidenčních kartách,

b) o poskytnutí ostatních pomůcek v dokumentaci příslušného oddělení a v průkazu pacienta.

(3) Okresní ústavy a krajské ústavy provádějí každoročně inventarizaci skladovaných pomůcek.

Postup při poskytování zahraničních zdravotnických potřeb

§ 24

(1) Dovoz individuálně potřebných pomůcek navrhuje vedoucí lékař oddělení nemocnice s poliklinikou nebo vedoucí jiného zdravotnického zařízení. Návrh musí obsahovat přesný technický popis pomůcky a musí být řádně odůvodněn. Návrh předkládá ředitel příslušného zdravotnického zařízení ministerstvu prostřednictvím krajského ústavu.

(2) Pro dovoz ostatních pomůcek spotřební povahy, který provádí organizace oprávněná k zahraničně obchodní činnosti, soustřeďuje státní podnik Zdravotnické zásobování požadavky podle plánu lékárenského oddělení lékárenské služby krajského ústavu na návrh vedoucího lékaře oddělení nemocnice s poliklinikou schválený ředitelem krajského ústavu nebo jiné zdravotnické organizace. U individuálního dovozu je ještě třeba doporučení odborníka krajského ústavu.

(3) V případech, kdy se některá zdravotnická potřeba nevyrábí v ČSSR a je pro nemocného ze zdravotních, popřípadě pracovních důvodů nezbytně nutná, doplňuje se sortiment dovozem.

ČÁST TŘETÍ

POSTUP PŘI PŘEDEPISOVÁNÍ LÉKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB JINÝM ODBĚRATELŮM

Ozbrojené síly

§ 25

Vojenské útvary, ústavy a zařízení Československé armády a útvary vojsk federálního ministerstva vnitra a Pohraniční stráže odebírají tuzemské a podle plánu dovážené léky a některé zdravotnické potřeby ze zařízení lékárenské služby okresních ústavů

a) pro individuální potřebu na recepturní tiskopisy nemocenské péče v ozbrojených silách – sklad. č. NV 118/Z a č. NV 119/Z,

b) pro potřebu ošetřovny hromadně na tiskopisu SEVT sklad. č. 14 284 0.

§ 26

(1) Předepisování léků a zdravotnických potřeb na účet nemocenské péče v ozbrojených silách Československé armády se řídí předpisy Československé armády.14)

(2) Recept musí mít stejné náležitosti jako recept státní zdravotní správy. Razítko musí obsahovat číslo (označení) a místo útvaru nebo musí být použito razítka posádkové správy s označením „Posádková lékařská služba první pomoci“.

(3) Pro potřebu ošetřoven vojenských útvarů vydávají léky lékárny určené ředitelem lékárenské služby okresního ústavu v dohodě s náčelníkem zdravotnické služby útvaru.

(4) Omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) se předepisují na recepturní tiskopis sklad. č. NV 119/Z, na nichž se místo jména nemocného uvede „Pro ošetřovnu“. V těchto případech se v lékárně vystavuje zvláštní dodací list.

(5) Objednávky léků a zdravotnických potřeb musí být podepsány náčelníkem zdravotnické služby útvaru.

Sbor nápravné výchovy ČSR

§ 27

(1) Výkonná zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČSR odebírají tuzemské a podle plánu dovážené zahraniční léky a některé zdravotnické potřeby ze zařízení lékárenské služby okresního ústavu

a) pro individuální potřebu

1. na recepturním tiskopisu SEVT sklad. č. 14 282 0 s předtiskem „Zdravotnická služba SNV ČSR Praha“ a

2. přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na recepturním tiskopisu SEVT sklad. č. 26 283 0,

b) pro potřebu výkonných zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČSR hromadně

1. na tiskopisu SEVT sklad. č. 14 284 0 a

2. přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na tiskopisu SEVT sklad. č. 26 285 0.

(2) Tiskopisy SEVT sklad. č. 14 282 0 a 26 283 0 jako přísně zúčtovatelné jsou zajišťovány centrálně správou Sboru nápravné výchovy ČSR. Další potřebné tiskopisy SEVT včetně poukazů na ortopedické a protetické pomůcky si zabezpečují výkonná zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČSR samostatně.

§ 28

(1) Při předepisování léků a zdravotnických potřeb na účet Sboru nápravné výchovy ČSR se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2.

(2) Recept a poukaz na zdravotnické potřeby musí mít stejné náležitosti jako ve státní zdravotní správě, pouze

a) místo adresy nemocného se uvádí

1. zkratka „MS“, jde-li o příslušníka Sboru nápravné výchovy ČSR nebo člena jeho rodiny,

2. otisk razítka nápravně výchovného ústavu nebo věznice, jde-li o odsouzeného nebo obviněného,

b) se připojí číslo občanského průkazu, jde-li o předepsání přípravků obsahujících omamné látky skupiny I seznamu,2) psychotropní látky skupiny II seznamu3) nebo přípravků ze zvýšeným rizikem drogové závislosti9) pro člena rodiny příslušníka Sboru nápravné výchovy.

§ 29

Sbor národní bezpečnosti

(1) Předepisování léků a zdravotnických potřeb ve Sboru národní bezpečnosti se řídí ustanoveními této vyhlášky s odchylkami stanovenými pro Sbor národní bezpečnosti. Kontrolu správnosti a oprávněnosti jejich předepisování provádějí orgány zdravotnických služeb Sboru národní bezpečnosti.

(2) Výkonná zdravotnická zařízení Sboru národní bezpečnosti s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní ústavní lékárnou odebírají tuzemské a podle plánu dovážené zahraniční léky a některé zdravotnické potřeby ze zařízení lékárenské služby okresního ústavu

a) pro individuální potřebu

1. na recepturních tiskopisech SEVT sklad. č. 14 282 0 označených písmenem „M“,

2. přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na recepturním tiskopisu SEVT sklad. č. 26 283 0,

b) pro potřebu výkonných zdravotnických zařízení Sboru národní bezpečnosti hromadně

1. na tiskopisu SEVT sklad. č. 14 284 0 a

2. přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na tiskopisu SEVT sklad. č. 26 285 0.

(3) Recept a poukaz na zdravotnické potřeby musí mít stejné náležitosti jako ve státní zdravotní správě, pouze

a) místo adresy nemocného se uvádí zkratka „MV“, jde-li o příslušníka Sboru národní bezpečnosti nebo člena jeho rodiny,

b) se připojí číslo občanského průkazu, jde-li o předepsání přípravků obsahujících omamné látky skupiny I seznamu,2) psychotropní látky skupiny II seznamu3) nebo přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) pro člena rodiny příslušníka Sboru národní bezpečnosti.

Veterinární péče

§ 30

(1) Recepty vystavované v rámci veterinární péče musí mít náležitosti upravené zvláštním předpisem.15)

(2) Chybí-li jméno chovatele nebo podpis lékaře, lék se nevydá. Ostatní chybějící náležitosti může doplnit lékárník.

(3) Veterinární lékař může v indikovaných případech na veterinární recept předepisovat i humánní léčiva pro použití ve veterinární péči.

§ 31

(1) Léky a zdravotnické potřeby na účet organizace státní veterinární služby se vydávají na objednávky léků tiskopis SEVT sklad. č. 14 284 0, výjimečně na zvláštní objednávky opatřené podpisem veterinárního lékaře a razítkem organizace státní veterinární služby. Omamné látky (přípravky) a psychotropní látky (přípravky) pro organizace státní veterinární služby se vydávají na tiskopis SEVT sklad. č. 26 285 0. O spotřebě omamných látek a psychotropních látek musí být vedena předepsaná evidence. Veterinární lékaři předepisují přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na zvláštním recepturním tiskopisu.

(2) Pokud není na receptu uvedeno „Na účet organizace státní veterinární služby“, vydávají se léky a zdravotnické potřeby na účet chovatele zvířete.

(3) Manipulační poplatek za vystavení receptu veterinárním lékařem se nevybírá.

(4) Léky pro potřeby veterinární služby ozbrojených sil se vydávají v individuálních případech na recepty veterinární služby ozbrojených sil (sklad. č. NV 85 X), pro potřebu organizací státní veterinární služby na žádanky používané zdravotnickými zařízeními (SEVT sklad. č. 14 284 0). Omamné látky se předepisují na zvláštní tiskopis (sklad. č. NV 119/Z).

ČÁST ČTVRTÁ

UCHOVÁVÁNÍ LÉKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

§ 32

(1) Léky a zdravotnické potřeby je nutno na jednotlivých odděleních nemocnic s poliklinikou, popřípadě v jiných zdravotnických zařízeních uchovávat v množství podle těchto ukazatelů :

a) léky a speciální zdravotnický materiál v množství odpovídajícím jejich čtrnáctidenní spotřebě. Ředitel krajského ústavu nebo okresního ústavu může zvýšit tento ukazatel až do výše celkové třicetidenní spotřeby,

b) vázaná antibiotika v množství určeném vedoucím příslušného oddělení, po dohodě s vedoucím antibiotického střediska,

c) ostatní zdravotnický materiál v množství odpovídajícím jejich spotřebě,

d) umělé zuby v množství odpovídajícím jejich šestiměsíční spotřebě.

(2) Laboratorním oddělením krajských ústavů nebo okresních ústavů, laboratořím výzkumných ústavů, popřípadě jiných zdravotnických zařízení a krajským hygienickým stanicím nebo okresním hygienickým stanicím může ředitel krajského ústavu nebo okresního ústavu povolit uchovávat ostatní zdravotnický materiál [podle odstavce 1 písm. c)] až do výše jejich tříměsíční spotřeby.

(3) Ve výzkumných ústavech nebo jiných přímo řízených rozpočtových organizacích může ministerstvo upravit normu zásob léků a zdravotnických potřeb na podkladě žádosti organizace odlišně.

§ 33

(1) Léky a zdravotnické potřeby musí být skladovány přehledně podle příslušných předpisů16) a musí se s nimi zacházet hospodárně. Za správné uchovávání léků a zdravotnických potřeb odpovídá vedoucí příslušného oddělení a vrchní sestra.

(2) Komise pro účelnou farmakoterapii a kontrolní orgány krajského ústavu nebo okresního ústavu sledují a posuzují přiměřenost uchovávaných léků a ostatních zdravotnických potřeb na odděleních.

(3) Kvalitativním požadavkům neodpovídající léky a zdravotnické potřeby likviduje pracovník skupiny (kontrolující lékárník, vedoucí oddělení, vrchní sestra a zástupce hospodářskotechnické služby zařízení) po předchozím schválení ředitele, který také rozhodne o případném předepsání škody k náhradě nebo o jiném opatření.

(4) Léky neodpovídající kvalitativním požadavkům vyřazené ve větším množství a vadné léky vyřazené z použití v léčebně preventivní péči po uplynutí doby použitelnosti nebo exspirace nebo podle „Zpráv o kvalitě léčiv“ se odepíší a zničí se souhlasem ředitele zdravotnického zařízení a za přítomnosti ředitele lékárenské služby krajského ústavu nebo okresního ústavu, popřípadě jím pověřeného pracovníka. V ostatních zdravotnických zařízeních tak učiní pověřený pracovník hospodářskotechnické služby ve spolupráci s vedoucím lékárníkem dodávající lékárny. Ke stanovení způsobu hromadného zničení léčiv je nutný souhlas příslušného orgánu hygienické služby.

ČÁST PÁTÁ

ČLENĚNÍ A FAKTURACE DODÁVEK LÉKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB A VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ NA NĚ

Členění a fakturace dodávek léků a zdravotnických potřeb

§ 34

Pro ekonomickou kontrolu se jednotlivé druhy dodávek léků a zdravotnických potřeb pro krajské ústavy, okresní ústavy nebo jiná zdravotnická zařízení člení a označují takto:

113 000 Léky
114 000 Krev a krevní výrobky
115 001 Rentgenový (a jiný fotografický) materiál
115 002 Laboratorní materiál
115 003 Zubolékařský materiál
115 004 Umělé tělní náhrady všeho druhu
115 005 Obvazový materiál všeho druhu
115 006 Léčebné, ortopedicko protetické a kompenzační pomůcky
115 007 Pomůcky vad smyslových orgánů
115 008 Ostatní spotřební zdravotnický materiál
116 xxx Potraviny
117 001 Všeobecný materiál
117 003 Laboratorní sklo a keramika
110 001 Zdravotnické DKP do 100,- Kčs
122 xxx Zdravotnické DKP nad 100,- Kčs

§ 35

(1) Faktury za léky a zdravotnické potřeby dodávané zařízeními lékárenské služby ambulantním a lůžkovým zdravotnickým zařízením vystavuje ekonomický odbor krajského ústavu nebo okresního ústavu. Výjimečně fakturuje přímo lékárna (např. zdravotnickým zařízením přímo řízeným ministerstvem, vojenským útvarům, ústavům železničního zdravotnictví a dalším odběratelům).

(2) Dodané léky a zdravotnické potřeby se fakturují takto:

a) vlastnímu krajskému ústavu nebo okresnímu ústavu měsíčně sběrnou fakturou rozčleněnou podle jednotlivých zdravotnických zařízení,

b) cizím ústavům nebo ministerstvem ústředně řízeným zdravotnickým organizacím, pokud přesahují částku Kčs 500,– se fakturují měsíčně sběrnou fakturou,

c) cizím ústavům, pokud jim dodané léky ze všech zařízení lékárenské služby vlastního ústavu nepřesahují čtvrtletně částku Kčs 500,-, mohou se fakturovat vlastnímu ústavu ve zvláštní podskupině sběrné faktury,

d) lázeňským organizacím (na recepty označené „LO“) měsíčně, nepřesahuje-li faktura Kčs 500,– čtvrtletně,

e) zdravotnickým zařízením v rámci působnosti jiných resortů obdobně podle písmene b), popřípadě c), bez možnosti fakturovat nižší částku než Kčs 500,– vlastnímu ústavu. Faktury pro objednávky Československé armády nepřesahující částku Kčs 500,– mohou být fakturovány vojenskému útvaru, který je vyznačen v záhlaví receptu nebo žádanky. Pokud čtvrtletně nepřesahují částku 100,– Kčs, vyfakturují se vojenské nemocnici podle krajské příslušnosti,

f) léky a zdravotnické potřeby vydané na účet Sboru nápravné výchovy ČSR v uplynulém kalendářním měsíci se fakturují tomu útvaru Sboru nápravné výchovy ČSR, jehož razítko je na receptu, žádance nebo poukazu.

(3) Sběrné faktury pro vlastní ústav a cizí ústavy se sestavují takto:

a) sběrná faktura za dodávky vydané na žádanky v základním členění podle § 34, faktura pro vlastní ústav se člení v číselném značení stanoveném pro automatizované zpracování úlohy „Zdravotnické profilace“. Toto číselné značení určí ekonomický odbor hospodářsko technické služby,

b) sběrná faktura za recepty a poukazy (dále jen „recepty“), s uvedením počtu receptů, celkové hodnoty v Kčs a počtu receptů, u kterých byl vybrán manipulační poplatek za vystavení lékařského předpisu a počtu tzv. vadných receptů, faktura pro vlastní ústav se dále člení podle § 38 odst. 1,

c) brýle a optické pomůcky fakturuje státní podnik Oční optika

- měsíční sběrnou fakturou závodu vlastnímu ústavu,

- měsíční sběrnou fakturou centrální fakturace cizím ústavům.

(4) Lékárny, pokud samy nevystavují sběrnou fakturu, sestavují podle odstavce 3 jen soupis receptů jako podklad pro fakturaci. Tyto podklady předávají v dohodnutých termínech ekonomickému odboru hospodářsko technické služby ústavu.

(5) Pro sledování výdeje evidovaných pomůcek, které byly mimořádně vyzvednuty v jiných okresech a vyfakturovány vlastnímu ústavu, se recepty označí textem „Zaplaceno – určeno pro evidenci výdeje“ a zašlou se okresnímu ústavu příslušnému podle místa bydliště nemocného.

§ 36

Doklady o fakturaci musí být uchovávány takto:

a) faktury a schválené formy soupisů položek po dobu pěti let,

b) recepty, poukazy a objednávky nejméně do vypořádání druhé úplné inventarizace od data vydaných faktur v zařízeních lékárenské služby. Byla-li provedena kontrola těchto dokladů po stránce odborné i početní, lze je vyřadit po jednom roce po jejich vyfakturování.

Vykazování nákladů a třídění receptů (poukazů)

§ 37

Pro účely sledování a usměrňování nákladů na léky, krev a krevní výrobky a spotřební zdravotnický materiál zajišťuje hospodářsko technická služba ústavu výkazy ve formě sestav.

§ 38

(1) Lékárenská služba třídí každý měsíc recepty a žádanky v členění uvedeném v § 34, a to vlastnímu ústavu a těch jeho zařízení, kterým vystavuje fakturu, na tyto skupiny:

a) jednotlivé typy zdravotnických zařízení (nákladová střediska),

b) u nemocnic s poliklinikou ještě podle jednotlivých oddělení,

c) u poliklinických zařízení na

- územní obvodní lékaře,

- závodní obvodní lékaře,

- na jednotlivé společné léčebné a vyšetřovací složky,

d) recepty předepsané při pohotovostních zdravotnických službách,

e) recepty na léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti,

f) recepty všech skupin se závadami.

(2) Z těchto skupin se vytříďují recepty dvou až šesti lékařů, které určí ředitel krajského ústavu nebo okresního ústavu na doporučení komise pro účelnou farmakoterapii k provedení odborného rozboru preskripce. Recepty na léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti se posuzují soustavně. Recepty se závadami se postupují komisi pro účelnou farmakoterapii k projednání a k návrhu nápravných opatření. Pro zdravotnická zařízení cizích ústavů se vytříďují jenom recepty se závadami.

(3) Kontrola žádanek se provádí podle pokynu ředitele ústavu.

ČÁST ŠESTÁ

KONTROLA A USMĚRŇOVÁNÍ SPOTŘEBY LÉKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB A SLEDOVÁNÍ ÚČINKŮ LÉKŮ

Odborná a ekonomická kontrola

§ 39

(1) Za objednávky, přejímání a uložení léků, zdravotnických potřeb, krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení odpovídá a kontrolu provádí vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník.

(2) Uložení léků a zdravotnických potřeb u obvodních lékařů a na odděleních zdravotnických zařízení kontroluje podle pokynů ředitele lékárenské služby nejméně dvakrát do roka pracovník dodávající lékárny, namátkově je kontroluje ředitel lékárenské služby okresního ústavu nebo krajského ústavu a pracovníci laboratoře pro kontrolu léčiv (v dohodě s ředitelem lékárenské služby) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

(3) Výdej a kvalitu dodávaných léků namátkově kontroluje ředitel lékárenské služby okresního ústavu, lékárenské oddělení lékárenské služby krajského ústavu a další ke kontrole oprávněné orgány.

(4) Výdej a kvalitu korekčních očních pomůcek kontrolují pracovníci určení ředitelstvím státního podniku Oční optika na požádání ředitele ústavu. Kontrolují i správnost taxace poukazu.

(5) Odbornou kontrolu zdravotnických potřeb zajišťují vedoucí příslušných odborných oddělení (po stránce technické ve spolupráci s určeným pracovníkem hospodářsko technické služby).

(6) Odbornou kontrolu skladování a používání krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení provádějí namátkově vedoucí transfúzních oddělení spolu s vedoucími zúčastněných oddělení. V příslušných termínech provádějí rozbor jejich spotřeby a nákladů na ně.

(7) Taxaci léků a zdravotnických potřeb kontroluje namátkově ředitel lékárenské služby okresního ústavu nebo lékárenské oddělení lékárenské služby krajského ústavu.

(8) Preskripce, výdej, fakturace a taxace léků se kontrolují nejdéle do šesti měsíců po vyfakturování útvarem určeným příslušným náměstkem ředitele krajského ústavu nebo okresního ústavu.

§ 40

Při automatizovaném zpracování odborné a ekonomické kontroly hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami může krajský ústav nebo okresní ústav používat odpovídajících formulářů recepturních tiskopisů, žádanek a způsobu členění a fakturace dodávek léků a zdravotnických potřeb.

§ 41

Vývoj nákladů na léky včetně krve a krevních výrobků a zdravotnické potřeby soustavně prověřují příslušní vedoucí pracovníci, jakož i komise pro účelnou farmakoterapii, a to na základě výstupních sestav z automatizovaného zpracování „Zdravotnická profilace“.

§ 42

K usměrňování preskripce a spotřeby léků včetně krve a krevních výrobků se ustavují jako odborné poradní sbory komise pro účelnou farmakoterapii. Ve zdravotnických zařízeních zřizuje podle potřeby jeho ředitel (vedoucí) ústavní komisi pro účelnou farmakoterapii, v okresním ústavu zřizuje jeho ředitel okresní komisi a v krajském ústavu zřizuje jeho ředitel krajskou komisi pro účelnou farmakoterapii. V ministerstvu je zřízena Ústřední komise pro účelnou farmakoterapii.

Sledování nežádoucích účinků léků

§ 43

(1) Zjistí-li lékař při použití hromadně vyráběného léčiva jakýkoliv nežádoucí účinek, vyplní tiskopis SEVT sklad. č. 14 084 0 „Zpráva o nežádoucím účinku léku“, který neprodleně zašle Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v Praze.

(2) V případě podezření, že nežádoucí účinek je vyvolán kvalitativní závadou, vyplní rovněž zprávu uvedenou v odstavci l a současně zašle i vzorek podezřelé nebo vadné šarže léčiva. Státní ústav pro kontrolu léčiv provede jeho kvalitativní laboratorní kontrolu.

(3) V případě zjištění závažného nežádoucího účinku Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Komisí pro sledování nežádoucích účinků léčiv Vědecké rady ministerstva bezprostředně informuje ministerstvo a předkládá návrh na patřičná opatření.

§ 44

Každá organizace, která zjistí kvalitativní závadu léčiva, je povinna oznámit ji ministerstvu, které po posouzení rozhodne o dalších opatřeních, případně o zastavení expedice a aplikace závadného léčiva telegrafickou cestou. Vzorek závadného léčiva se zasílá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a výrobnímu podniku. V případě, že je k dispozici jen jeden vzorek, pak jen Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.


ČÁST TŘETÍ

ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 45

Zrušují se:

1. § 32 odst. 2 a § 36 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

2. směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, které lze vydávat bez lékařského předpisu (reg. v částce 1/1982 Sb.), ve znění směrnic č. 6/1985 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 24/1985 Sb.) a výnosu č. j. LO-721-2.6.87 ze dne 24.7.1987 (reg. v částce 17/1987 Sb.).

§ 46

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr zdravotnictví a sociálních věcí

České socialistické republiky:

Prof. MUDr. Klener DrSc v. r.

Ministr národní obrany

Československé socialistické republiky:

Genplk. Vacek v. r.

Ministr spravedlnosti

České socialistické republiky:

JUDr. Hrazdíra v. r.

Ministr vnitra

Československé socialistické republiky:

JUDr. Sacher v. r.

Ministr spravedlnosti

České socialistické republiky:

JUDr. Burešová v. r.

Ministr dopravy

Československé socialistické republiky:

Ing. Podlena v. r.

Ministr zemědělství a výživy

České socialistické republiky:

Ing. Vodehnal v. r.


Příloha č. 1

Zásady pro předepisování a výdej některých léčivých a jiných přípravků na účet státní zdravotní správy

Zásady stanoví zvláštní úpravu předepisováni a výdeje některých léčivých a jiných přípravků na účet státní zdravotní správy.
Druh přípravku Úprava předepisování nebo výdeje
ANTABUS tbl. (popřípadě jiné látky k léčení alkoholismu) - předepisují na žádanky jen lékaři zdravotnických zařízení určených k léčbě alkoholismu
Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika
a) (označovaná jako „volná“) obsahující - předepisují všichni lékaři na recepturní tiskopisy nebo žádanky při respektování těchto omezení:
amoxicilin
ampicilin
ampicilin + oxacilin
chloramfenikol - jen ve vybraných indikacích (břišní tyf, paratyf, jiné salmonelosy se septickým průběhem, u závažných infekcí vyvolaných kmeny Haemophilus influenzae nebo pertussis a infekcí s prokázanou citlivostí vůči chloramfenikolu a s resistencí vůči ostatním antibiotikům), jinak jen výjimečně jako antibiotikum třetí volby,
cefalexin
cotrimoxazol
doxycyklin
erytromycin
framykoin (bacitracin + neomycin)
fungicidin
griseofulvin
mycerin
neomycin
nitrofurantoin
oxacilin - jen u závažných stafylokokových infekcí,
oxolinovou kyselinu
oxytetracyklin
penamecilin
penicilin G,-V
pimaricin
polymyxin B - odborní lékaři ORL oddělení a na jejich doporučení i obvodní lékaři,
rolitetracyklin
streptomycin
sulfonamidy
terizidon
tetracyklin - tetracyklinová antibiotika dětem jen od 8 let věku a dospělým,
b) ostatní, která nejsou uvedena ve skupině a), včetně nově uváděných do oběhu (označována jako „vázaná“) - předepisují se jen na "Objednávky na antibiotika" (tiskopis SEVT skladové č. 14 295 0) a vydávají se po schválení antibiotickým střediskem. Plánují je antibiotická střediska pro všechna zdravotnická zařízení ve své spádové oblasti ve spolupráci s lékárenským oddělením lékárenské služby krajského ústavu.
Cytostatika
a) (označovaná jako „volná“) obsahující - předepisují všichni lékaři na recepturní tiskopisy nebo žádanky v indikovaných případech
busulfan
buthiopurin
butocin
chlorambucil
cyklofosfamid
diethylstilbestrol
fluorouracil
N-furanidil-5-fluoruracil
6-merkaptopurin
natrium bromebricum
trichlormethinium chloratum
b) ostatní, která nejsou uvedena ve skupině a), včetně nově uváděných do oběhu (označována jako „vázaná“) - předepisují na žádanky jen ordináři pro chemoterapii zhoubných nádorů nebo pro klinickou onkologii, vedoucí lékaři center klinické onkologie a radioterapeutických a hematologických oddělení nemocnic s poliklinikou II. a III. typu. Vydává určená lékárna.
Dietetické přípravky
a) léčivé - předepisují na žádanky lékaři lůžkových oddělení nemocnic s poliklinikou,
b) k léčbě fenylketonurie - předepisují na žádanky jen lékaři odborných center určených k léčbě fenylketonurie,
c) nutriční - předepisují všichni lékaři na recepturní tiskopisy nebo žádanky. Předepisovány smějí být jen registrované dietetické nutriční přípravky k nezbytnému doplnění terapie.
Imunologické přípravky
a) Alergeny - předepisují na žádanky jen vedoucí lékaři oddělení alergologických, klinické imunulogie, interních, tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN),
b) Globuliny heterologni Bosea, Diseb/Diglod, Gasea, Stasea, Venise - předepisují na žádanky všichni lékaři (Venise musí být k dispozici podle krajových potřeb v lékárnách, u obvodních lékařů a ve stanicích první pomoci ČSČK),
proti vzteklině - předepisují na žádanky a aplikují jen lékaři antirabických center. Vydává je určená lékárna.
c) Globuliny homoiogní
Hepaga B, Igam, Ivega - předepisují lékaři lůžkových oddělení nemocnic s poliklinikou na žádanky. Vydávaje určená lékárna.
Norga - předepisují všichni lékaři buď k profylaxi na žádanky (vydává příslušná hygienická stanice), nebo k terapii na recepturní tiskopis nebo žádanku (vydává určená lékárna).
Rhega - předepisují na žádanky jen lékaři ženských oddělení nemocnic s poliklinikou. Vydává určená lékárna.
Tega - předepisují všichni lékaři na žádanky. Vydává určená lékárna.
d) Vakciny bakteriální
Adnexba - předepisují na žádanky jen lékaři ženských oddělení nemocnic s poliklinikou. Vydává určená lékárna.
Alditepera - předepisují na žádanky dětští a dorostoví lékaři. Vydává příslušná hygienická stanice.
Alteana - předepisují na žádanky všichni lékaři. Vydává příslušná hygienická stanice.
Stafana - předepisují na žádanky všichni lékaři. Vydává určená lékárna.
e) Vakciny virové
Adinvira - předepisují na žádanky všichni lékaři. Vydává příslušná hygienická stanice.
INDULONA ung. - předepisují všichni lékaři pouze druh A 64, přičemž na receptu vyznačí „K léčení“ .
Léčivé přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti - nesmějí být předepisovány na jednom receptu spolu s jinými léky. Smějí být vydávány jen v lékárnách toho okresu, ve kterém byly předepsány.
APONEURON
BEFORAL
SYDNOCARB
TRIPHENIDYL
FORTRAL
DOLAPENT
TEMGESIC
Líh - může být pro nemocného na recept předepsán a v lékárně vydán nejvýše v množství 200 g.
Minerální vody (produkty) - předepisují všichni lékaři na recepty nebo žádanky (láhve zálohuje nemocný).
Cigelka
Karlovarská sůl
Karlovarský mlýnský pramen
Korytnická kyselka
Rudolfka
Šaratice
Vincentka
Zaječická
Mléčné výrobky - vydávají se v lékárnách na recept nebo na žádanku, popřípadě na zvláštní poukázku, přitom:
EVIKO, FEMINAR, LAKTON - uměle přikrmovaným nebo živeným dětem do 5-ti týdnů po narození na účet státní zdravotní správy, od 6. týdne jen za úhradu rodiči (pěstouny) dítěte,
RELAKTON - se poskytuje dětem od 6. týdne do 4 měsíců po narození při atrofii, zažívacích poruchách a akutních onemocněních na účet státní zdravotní správy, od 4 měsíců jen za úhradu rodiči (pěstouny) dítěte,
SUNAR - se poskytuje dětem do tří let věku na zvláštní poukázku jen za úhradu rodiči (pěstouny) dítěte.
Sladidla umělá - nesmějí se předepisovat a vydávat na účet státní zdravotní správy s výjimkou přísady do individuálně připravovaného léku.

Příloha 02

Příloha č. 2

Seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na recept

I. LÉČIVA

A. Humánní hromadně vyráběné léčivé přípravky

ACILOX
pastilky 100
ACIFEIN
tablety 10
ACIPEPSOL
tablety 20
ACYLCOFFIN
tablety 10
ACYLPYRIN
tablety 10
ACYLPYRIN pro Infant.
tablety 20
AJATIN
roztok 50 ml
AJATIN
tinktura 50 ml
AKNEPUR
maska 3 dávky + 3 ampulky ředidla
AKNEPUR
zásyp 30 g
AKUTOL
spray 80 ml
180 ml
ALLOCHOL dražé 50
ALVISAN NEO čaj 100 g
AMBIDERMAN krém 5 g
AMYLIUM NITROSUM SPOFA
rourky (nejvýše 3 rourky pro první pomoc)
ANACID susp.
ANACID comp. susp.
ANOPYRIN
tablety 10
APHLOX SPOFA
pasta 200 g
ASCORUTIN
dražé 50
ATARALGIN
tablety 10
ATILEN
sirup pro děti 100 ml
AVIRIL H
čípky 10
AVIRIL H
mast 30 g
BELLASPON
dražé 30
BETULAN
čaj 100 g
BEVEJODIN
roztok 10 ml
B-KOMPLEX
dražé 30
B-KOMPLEX
dražé forte 20
DEXPANTHENOL
emulze 45 g
BRUFALGIN 200 mg
tablety obd. 30
CALABRON
šumivé tablety
CALCIUM SPOFA
tablety 50
CALCIUM C SPOFA
šumivé tablety 12
CALCIUM CHLORATUM SPOFA
roztok 100 ml
CALCIUM PANTHOTHENICUM SPOFA
mast 30 g
CALMONAL PRO BALNEO CARBOCIT SEVAC
tablety 20
CARBOSORB
tablety 20/50
CARBOSORB
prášek 25 g
CARBOTOX SEVAC
tablety 20
CELASKON
tablety 20
CELASKON
šumivé tablety 15
CHAMOMILLA SPOFA
roztok 25 ml
CHINASCORBIN
dražé 20
CHLOROPHYLIUM
spray 62 g
CHOLAGOL
kapky 10 ml
CINCHOCAIN SPOFA
mast 20 g
CONTRASPAN
kapky 10 ml
CYSTENAL
kapky 10 ml
DEFEBRIN
čípky 10
DEHYDROCHOL SPOFA
tablety 20
DEPURGAN SPOFA
dražé 20
DERMAZULEN
mast 30 g
DEVILAN piv. adsp. DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM čaj 50 g
DIABETAN
čaj 100 g
DITUSTAT
kapky 10 ml
DITUSTAT
tablety 20
ENDIARON
zásyp 20 g
DUVIRA
gel 5 g
EPIDERMAN PIX
zásyp 50 g
EREVIT
kapky 10 ml
EREVIT
mast 30 g
EUNALGIT
čípky 5
EVERCIL
gtt. opth. 10 ml
EXTRACT.ELEUTHEROCOCCI fl.
roztok 50 ml
EXTRALAX
čípky 10
FEBICHOL
tobolky 50
FENOLAX
tablety 30
FERRONAT
suspenze 100 ml
FERRONAT
tablety 50
GASTERIN
gel 20 x 16 g
GASTROGEL SPOFA
tablety 50
GLAUCINI HYDROCHLORIDUM
tablety 20
GLYCERINOVÉ ČlPKY
čípky 1,25 g
GLYCERINOVÉ ČlPKY
čípky 2,5 g
GUAJANAL
tablety 10
GUTTALAX
kapky 10 ml
HAEMORRISAN
čípky 10
HAEMORRISAN
mast 30 g
HEMORAL
přísada do koupele
HEPAROID SPOFA
gel 30 g
HEPAROID SPOFA
mast 30 g
HERBADENT
masážní roztok 25 ml
ICHTOXYL
mast 30 g
INFADIN
rybí tuk 100 ml
INFADOLAN
mast 30 g
INHALEX
koncentrovaný roztok k inhalaci 25 ml
N-SEPTONEX
zásyp 20 g
INTUSSIN
kapky 10 ml
INTUSSIN
tablety 30
IPECARIN
tablety 20
JODISOL
pero 4 g
JODISOL
roztok 80 g
JODOSAPOL
roztok 25 ml
KETAZON 10%
mast 20 g
KETAZON
comp. mast 30 g
KETAZON H
mast 20 g
KETAZON MIX
mast 30 g
KINEDRYL
tablety 4
LAFINOL
emulze 100 ml
LIPOVITAN
dražé 50
MESOSEPT
spray 50 ml
MIRONAL
tablety 10
MUKOSEPTONEX
kapky nosní 10 ml
MYKOSEPTIN
mast 30 g
NEOPEVITON
mast 30 g
NITROFUNGIN
roztok 25 ml
NITRO GLYCERIN SPOFA
tablety (nejvýše 4 tablety pro první pomoc)
NOVO-PASSIT
roztok 100 ml
NOVOPUREN
tablety 20 g
OPHTAL
roztok 100 ml
OPHTALMO-AZULEN
oční mast 5 g
OPHTALMO-SEPTONEX
oční mast 5 g
OPHTALMO-SEPTONEX
oční kapky
ORENZYM
dražé 50
OXYPHYLLIN
čípky 10
PAIN EXPELLER
roztok 50 ml
PARADENTOL
masážní gel 45 g
PARALEN
čípky 5
PARALEN
pro infant, čípky 5
PITYOL
mast 30 g
PLUMBIN
2 sáčky (1 + 1)
POLYSAN
pasta 50 g
PROPERISTOL
dražé 20
PULMORAN
čaj 100 g
PYRIDOXIN SPOFA
tablety 20
REDUKTAN
čaj 100 g
RHEUMOSIN
mast 30 g
RIBOFLAVIN SPOFA
dražé 30
SALOXYL
mast 30 g
SANORIN SPOFA
roztok 0,05% 10 ml
SEDOLOR
tablety 10
SENNAGRAN
granule 70 g
SEPTICHEN
roztok 25 ml
SEPTICHEN
zásyp 30 g
SEPTONEX
mast 30 g
SEPTONEX
spray 50 ml
SEPTONEX
tinktura 50 ml
SEPTONEX
zásyp 20 g
SPASMOCYSTENAL
kapky 10 ml
SPASMO-EUNALGIT
čípky 5
SPECIES CHOLAGOGAE PLANTA
čaj 100 g
SPECIES DIURETICAE PLANTA
čaj 100 g
SPECIES LAXANTES PLANTA
čaj 100 g
SPECIES PECTORALES PLANTA
čaj 100 g
SPECIES UROLOGICAE PLANTA
čaj 100 g
SPOFAVIT
sirup 100 ml
STOMARAN
čaj 100 g
STOPANGIN
roztok 250 ml
STOPANGIN
spray 46 g
STOPTUSSIN
kapky 10 ml
SUPASTHMAN
čípky 10
SUPERPYRIN
tablety 10
SYNTOPHYLLIN
čípky 10
THE SALVAT
čaj 100 g
THIAMIN SPOFA
tablety 20
THYMOMEL
sirup 100 ml
TORMENTAN
čaj 100 g
UNGUENTUM ACIDI BOŘICÍ 3%
mast 20 g
UNGUENTUM ZINCI OXYDATI
mast 20 g
VALETOL
tablety 10
VALOFYT NEO
čaj 100 g
VASELINUM ALBUM
mast 20 g
VICALIN
tablety 100
VICEDRIN
dražé
VIPROSAL
mast 50 g
VITA-APINOL
dražé 20
VITA-APINOL
mast 20 g
VITAMIN B15 (CALGAM)
tablety 100
VITAMIN C Pharmachim
tablety 50
VITAMIN E
forte caps 30
VITAZULEN
gel 5 g
YELLON
gel 50 g
GLOBULIN
venise proti zmijímu uštknutí lag 1

B. Veterinární hromadně vyráběné léčivé přípravky

ACETAPHLOX
prášek 120 g
ACIPROGENTIN
prášek 320 g
AKRIFLAVIN
gran. 36 g
AKUTOL
spray 210 ml
AMASTOL
mast 100 g
APHLEGMIN
mast 100 g
ARPALIT
spray 5% 210 ml, 1% 80 ml
B-KOMPLEX SPOFA
prášek 100 g, 2000 g
BIPROGENTIN
prášek 190 g
CELASKON
prášek 25% 250 g
COMBINAL A, - forte
(Hydrosol A) roztok 25 ml
COMBINAL A+D2 forte
(Hydrosol AD2) roztok 25 ml
COMBINAL A+D3
(Hydrosol AD3), roztok 25 ml
COMBINAL E, - forte
(Hydrosol E) roztok 25 ml
CORNUSAN
pasta 700 g
DESIDENT
spray 210 ml
FARMAFER
prášek 800 g
INFADIN FORTE
kapky 50 ml
KETAZON
mast 50 g
KLIČKOVÝ OLEJ S VITAMINEM E FORTE
roztok 500 ml
KONVIT NEO
prášek 1000 g
KUBATOL
spray 210 ml
MASTISAN
mast 100 g, 50 g, 94 g
MEDICINÁLNÍ LIZ
kostky 500 g
MUCOGEL
granulát 200 g
NITEKABIN
roztok 100 ml
ODORIT
roztok 1000 g
PLASTIN CUM JODO
prášek 1000 g
PRETYMPAN
roztok 50 ml
PRODIGESTAN
prášek 4 x 95 g
PROFYMAST
emulze 1000 ml
REHYVET
prášek 300 g
ROBORAN
prášek 250 g
ROBORAN D pro drůbež
prášek 1 kg
ROBORAN H
prášek 250 g
ROBORAN P
prášek 1000 g
ROBORAN pro exoty
prášek 100 g
SEPTONEX
spray 210 ml
SEPTONEX COLOR
spray 210 ml
TANNOFIL
prášek 200 g
TRIODERM
spray 210 ml
TUK NA DOJENI
mast 100 g
VITAPLASTIN
prášek 1, 5, 10 kg

II. JINÉ PŘÍPRAVKY

AVIRIL s azulénem
zásyp 100 g
AVIRIL s decidinem
zásyp 100 g
AVIRIL BABY
mast 30 g
BENZENCHLORAMIN
prášek 100 g
BOROGLYCERINLANOLIN SPOFA
krém 30 g
CAMILLCA
dětský olej
CAPILAN B
emulze 55 ml
CHLORDETAL
prášek 1000 g
CONTRAVIOL
krém k opalováni 30 g
ČAJE V NÁLEVOVÝCH SÁČCÍCH
(různé druhy)
DIASPON
T 110 21 g
DIASPON
T 500 8 g
DIFUSIL H
spray 210 ml
DUKARYL
kapky 25 ml
GELEÉ ROYAL SPOFA
krém 20 g polomastný
GLUKOPHAN
diagn. proužky 50 ks
GLUKOPUR
prášek 250 g
INDULONA A
mast ochranná 100 ml
INDULONA A/ 64
krém regenerační 100 ml
INDULONA A/ 85
mast ochranná 100 ml
INDULONA DEZ
mast 100 g
MÝDLA MEDICINÁLNÍ
boraxové 100 g
dehtové 100 g
bromsalanové 100 g
sírodehtové 100 g
sírové 100 g
NATRIUM HYDROCARBONICUM SPOFA
tablety 10
ORTHOSAN BF 45
spray 210 ml
PANGAMIN
tablety 200
SAGEN
dělené prášky 25 x 20 g
SALNATREX
dietní sůl 70 g
SEBUM OVILE
tyčinka 12 g
SEBUM SALICYLATUM
tyčinka 12 g
SOLFATAN PRO BALNEO
3 x 100 g
SOL.NATR.CHLORATI ISOTONICA
„k uchováni kontaktních čoček“
SPOLARIN
tablety 100, 100 g
STILUS ARGENTI NITRICI
tyčinka 1
STILUS ARGENTI NITRICI c. KAL NITR.
tyčinka 1

Upozornění: Při výdeji léčiv uvedených v seznamu musí být přednostně zajištěn jejich výdej na recept!

Příloha 03

Příloha č. 3

Seznam přípravků, které nesmějí být předepisovány nemocným na recepty na účet státní zdravotní správy

AKNEPUR krém + šampon 50 g
AKNEPUR pleťová maska
AKNEPUR plv. adsp. 30 g
ANABASIN tbl.*)
AVIRIL BABY ung.
AVIRIL zásyp s decidinem 100 g
AVIRIL zásyp s azulenem 100 g
ASCOFIN gran.
BENZENCHLORAMIN 100 g
BENZENCHLORAMIN 1000 g
BENZENCHLORAMIN 500 g
BENZENCHLORAMIN S 1000 g
BILIPHAN 50 proužků
BOROGLYCERINLANOLIN SPOFA krém 30 g
CALMONAL liq. 200 ml
CAMILLCA dětský olej 55 ml
CAPILAN B 55 ml
CHAMOMILLA liq. 100 ml
CHAMOMILLA liq. 25 ml
CHAMOMILLA liq. 500 ml
CAPILAN Q vlasový šampon 55 ml
CAPILAN vlasový aktivátor 55 ml
COBRA ung. 10 g
CONTRAVIOL krém 30 g
CHLORDETAL plv. 1000 g
CUTISAN spec. 50 g
ČICHOVÉ EXCITANS 10 x 0,5 ml
ČAJ S KVĚTEM BEZU ČERNÉHO v nálevových sáčcích
ČAJ S LISTEM ČERNÉHO RYBlZU v nálevových sáčcích
ČAJE v nálevových sáčcích nově uváděné do oběhu (v seznamu neuvedené)
DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM 50 g
DIABETAN spec. 100 g
DIAPHAN 50 proužků
DIKONIT plv. 30 kg
DIKONIT plv. 10 kg
DUBOVÁ KŮRA 100 g
DUKARYL gtt. 25 ml
DIFUSIL H spray 210 ml
DIASPON 21 g tbl, 8 g tbl
EKG želé 100 g
ESSENTIAL EMBROCATION 27 ml
EUGASTRIN v nál. sáčcích 20
EVIKO 350 g (od 6. týdne)
EXTR. ELEUTHER. FLUID.
EVIBENA čaj v nál. sáčcích
FEMINAR 350 g (od 6. týdne)
FOTOTEST proužky 50
GELEÉ ROYALE polom. krém 20 g
GLUCOPHAN pap. 100, 50
GLUCOPHAN diagnost. proužky 50 ks
GLUKOPUR 1000 g
GLUKOPUR 250 g
HEMA-COMBISTIX 50 proužků
HEMOPHAN 50 proužků
HEMORAL spec.
HEŘMÁNEK pravý v nálev. sáčcích 20
HEŘMÁNEK Spofa v nálev. sáčcích 20
HEXAPHAN 50 proužků
HEŘMÁNEK 50 g
IKTOPHAN 50 proužků
INDULONA A ung. 100 ml
INDULONA A/ 85 ung. 100 ml
INDULONA A/85 50 ml
INDULONA DEZ 87 ung 100 g
JALOVEC 100 g
JODISOL pero 4 g
JODISOL roztok 760 g
JODISOL roztok 80 g
JODONAL B 1 kg
KARLOVARSKÁ SŮL dělená 10 x 5 g
KARLOVARSKÁ SŮL plv. 100 g
KETOPHAN 50 proužků
KOPŘIVA 50 g
KVEŤ BEZU ČERNÉHO v nál. sáčcích
KVĚT BEZU ČERNÉHO 50 g
LABSTIX 100 proužků
LAKTON 125 (od 6. týdne)
LIPOVÝ ČAJ v nál. sáčcích 20
LIPOVÝ KVEŤ 50 g
LIST SENNÝ v nál. sáčcích 20
LAKTON s přísadou sacharosy 300 g (od 6. týdne)
MÁTA PEPRNÁ NAŤ 50 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO BORAXOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO DEHTOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO HEXACHLOROFENOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO SÍRODEHTOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO SÍROVÉ 100 g
MÝDLO BROMSALANOVÉ 100 g
MEDUŇKA 50 g
MEDUŇKA v nál. sáčcích 20
MENTHO JELLY sea gall gelle
MÁTOVÝ ČAJ v nálev. sáčcích 20
MILIPHAN 50 proužků
N-LABSTIX 100 proužků
NEFROPHAN 50 proužků
NEPHROSAL v nál. sáčcích 20
NERAKAIN emulze 100 ml
NERIDE regenerační krém 50 g
NITRIPHAN 50 proužků
NATROCALCID plv. 1000 g
ODORIT llq. 1000 ml
ORTHOSAN BF 45 spray 210 ml
PANGAMIN tbl. 90 g
PANTOCID tbl. 50
PAPÍRKY NA STANOVENÍ FKU v krvi 5
PAPÍRKY NA STANOVENÍ FKU v moči 5
PARAFORMALDEHYD tbl.
PELYNĚK 100 g
PENTAPHAN 50 proužků
PENTAPHAN II 50 proužků
PERILACIN plv. 20 g
REDUKTAN nálev. sáčky 20 x 2 g
REDUKTAN SPEC. 100 g
REGAINE*) roztok 60 ml
RELACTON 350 g (mimo doby od 6. týdne do 4 měs.)
REN-SHEN-FENG-WANG JIAND 10 x 10 ml
ŘEPlK 100 g
ŘEPlK v nál. sáčcích 20 x 2 g
SACCHARIN T 110, 21 g
SACCHARIN T 500, 8 g
SAGEN plv. 25 x 20 g
SALNATREX plv. 70 g
ŠALVĚJ 50 g
SEBUM OVILE 9 g
SEBUM SALICYLATUM 12 g
SOLFATAN PRO BALNEO plv. 3 x 100 g
SOL. NATRII CHLORATI ISOTON. k uchování kontaktních čoček
SPOFA-GNOST PANKENZAN 20 tbl. +10 sáčků
SPOFA-TEST URI souprava
SPOFA-GNOST GLUGOSUM sol. 250 ml
SUNARKA s pšeničnou cereální složkou 500 g
SIR. BROMOFORMII COMP. 300 g
SENNOVÉ LUSKY řezané 50 g
SENNOVÝ LUSK 50 g
SENNOVÝ LIST 50 g
STILUS ARGENTI NITRICI
STILUS ARG. NITR. c. KAL. NITRICO
SUNAR 500 g
SORBIT Spofa plv. 100 g
SPOFAVTT sirup 100 ml
TŘEZALKA (Lúbovník) nál. sáčky
TŘEZALKA (Lúbovník) 100 g
THYMOMEL sir. 100 ml
UBG-PHAN 50 proužků
UNG. AROMATICUM 20 g
UNGOLEN SPEC. 50 g
VASELINUM ALBUM 20 g
YARBA MATE v nálev. sáčcích Spofa 20 x 2 g
ZEMĚŽLUČ 50 g
ZEMĚŽLUČ čaj v nálev. sáčcích 20
*) výdej přípravku je vázán na lékařský předpis

Příloha 04

Příloha č. 4

Poskytování zdravotnických potřeb (tj. léčebných, ošetřovacích a ortopedicko protetických pomůcek) nemocným

I. Léčebné a ošetřovací pomůcky slouží k aplikaci předepsaného léku nebo k výkonu léčebné péče nebo ji usnadňují, popřípadě jsou přímo součástí léčebného výkonu. Předepisují se na recepturní tiskopisy nebo na poukazy nebo se nemocným jen zapůjčují.

I/1 Na recepturní tiskopis se předepisují:
Cévky - všechny druhy, s výjimkou pro urologii
Kapátka oční
Násadce gumové k berlím, holím
Náplasti - všechny druhy
Jehly injekční - pro diabetiky
Obvazové prostředky - všechny druhy
Odsávačky mléka
Pesary léčebné
Pouzdra na inj. stříkačky pro diabetiky - vystavuje diabetická poradna
Rourky na pití
Stříkačky injekční - pro diabetiky
Tyčinky oční
Tyto pomůcky, pokud není uvedeno jinak, mohou předepisovat všichni lékaři.
I/2 Na poukaz se předepisují:
Dávkovače insulinu MADI
Dlahy
Fixační a uchopovací pomůcky pro lůžko - individuálně zhotovené
Hole dřevěné, kovové, plastové, skládací
Inhalátory - na studenou inhalaci, teplovzdušné
Injektory bezjehlové - jen pro nevidomé diabetiky
Irigátory - včetně součástí
Kanyly intratracheální
Kola gumová podložní
Kryty na ochranu prstů dolních končetin v sádrových obvazech
Láhve na moč
Mísy podložní
Paruky z přirozených i umělých vlasů - vydává je pro určenou oblast určený podnik
Pleny podložní gumové a z PVC
Plivátka kapesní
Podložky antidekubitní
Pomůcky pro kolostomii, ileostomii a urostomii
Punčocháče elastické - pro gravidní ženy s varixy vysoko ve stehně a pro muže s posttrombotickým syndromem
Punčochy elastické, pryžové
Rozprašovače otorinolaryngologické
Rukavice kožené, stávkové, gumové apod
Stříkačky injekční bez jehel - jen pro nevidomé diabetiky
Suspenzory
Urinály a jejich příslušenství - při opakování může předepisovat i obvodní lékař
Vaky na led
Vaky vzduchové na léčení bércových vředů
Zahřívače pryžové na vodu (termofory)
Tyto pomůcky, pokud není uvedeno jinak, předepisují příslušná odborná oddělení okresních nebo krajských ústavů nebo odborní lékaři.
I/3 Nemocným se zapůjčují:
Berle nebo jiné schválené lokomoční pomůcky (chodítka, hole apod.)
Glissonovy kličky
Hole bílé - vydává Svaz invalidů v ČSR, který provádí jejich údržbu na svůj náklad, účtuje je příslušnému okresnímu ústavu podle místa bydliště nemocného
Hrazdy
Inhalátory aerosolové a na penicilin - na doporučení odborného oddělení krajského ústavu nebo okresního ústavu, popřípadě územního obvodního lékaře
Klosety pokojové a klosetové židle - se souhlasem ředitele nemocnice s poliklinikou. Klosetové židle pojízdné jen chronickým pacientům upoutaným na lůžko nebo se závažnou lokomoční poruchou
Lůžka, vodní
Podhlavníky stavitelné - se souhlasem ředitele nemocnice s poliklinikou
Polštáře vodní

II. Ortopedicko protetické pomůcky jsou technické prostředky zdravotní péče pro osoby s určitými vadami (deformity, defekty) a slouží zejména jako náhrada části těla nebo k úpravě poškozené funkce, popřípadě ke krytí závažné kosmetické vady.

II/1 Ortopedické pomůcky sériově vyráběné - předepisují se na poukaz SEVT skl. č. 14 284 0
Biochemické a luxační přístroje (např. Hanauskovy)
Epitézy prstů - směrná užívací doba 1 rok
Chrániče vbočeného palce (s korektorem nebo bez něj)
Jednoduché ortopedické pomůcky (např. Pavlíkovy třmeny, obdukční pečínky, Poštolkovy bandáže) - nasazují se zpravidla na příslušných odborných odděleních
Odlehčovače kuřích ok
Pásky klenkové
Pásy břišní - s nasazenou jímkou - při umělém střevním vývodu
- s receptory pro zachycení moče - po operaci měchýře
- těhotenské a po porodu - předepisují ženská oddělení
- z gumových tkanin - při polyomyelitidě
- látkové s gumovými vložkami - předepisují ženská oddělení
Pasy ileostomické a kolostomické - při umělém vývodu střevním může druhý poukaz vedle odborných oddělení vystavit i obvodní územní lékař. Současně vydává i základní balení sáčků pro kolostomii
Pasy kýlní
Pasy ledvinové
Peloty k břišním a pupečním pasům
Peloty ledvinového tvaru - tvrdé
Povlaky textilní na peloty
Podložky metatarsální
Rovnač prstů nohy
Vložky do bot i s gumovou klenbou, kožené i latexové s ortopedickou úpravou - pokud jsou zařazeny do sortimentu dodávaného s.p. Zdravotnické zásobování
II/2 Protetické pomůcky zhotovené individuálně - zpravidla předepisují, zajišťují a hradí protetická oddělení krajského ústavu, popřípadě je předepisují i jiná odborná oddělení nemocnice na poukazy.
Jsou to:
Protézy a jejich příslušenství - poskytují se zpravidla na dobu jejich životnosti ve dvojím vyhotovení (především u protéz dolních končetin). Ochranné pahýlové návleky se poskytují v množství 4 kusy a pahýlové punčošky v množství 8 kusů na každou amputovanou končetinu ročně
Epitézy prsu latexové - při druhém předpisu je mohou předepisovat na poukazy také obvodní lékaři
Epitézy prsu (Mameta) s náplní glycerinu včetně podprsenky
Ortézy (tj. podpěrné a korekční přístroje, přímidla, nákrčníky, korzety)
Pasy břišní a pasy kýlní individuálně zhotovené - lze předepisovat jen v případech, kdy nelze použít sériově vyráběné
Podprsenky latexové - poskytují se nemocným po amputaci prsu. Při druhém předpisu je mohou na poukaz předepisovat také obvodní lékaři. Neposkytují se v případě poskytnutí kapalinové epitézy
Ortopedická obuv - je určena a poskytuje se (obvykle ve dvojím vyhotovení) pro nohy tvarově a funkčně změněné. Osoby v pracovním poměru mají nárok na obnovení jednoho poskytnutého páru zpravidla po jednom roce, ostatní po jednom a půl roce od jeho vydání. Za ortopedickou obuv se platí příplatek podle zvláštního sazebníku. Bez příplatku (bezplatně) se poskytuje obuv, která je přímou součástí protetické nebo ortopedické pomůcky a dále pak
a) vojenským a válečným pošozencům
b) dětem a mladistvým v ústavech pro tělesné nebo duševně postiženou mládež
c) dětem do 15 let pár obuvi ročně (druhý a další pár s příplatkem).
Na poukazy na účet státní zdravotní správy nelze předepisovat lehkou ortopedickou obuv
Úpravy nebo opravy ortopedické části obuvi - poskytuje nebo přímo provádí na poukazy protetické oddělení krajského ústavu na účet státní zdravotní správy. Nové podrážky a jiné běžné opravy se provádějí jen za úhradu. Nemocným, kteří mají nárok na bezplatné poskytnutí ortopedické obuvi se provádějí i tyto opravy bezplatně
Vložky do bot individuálně zhotovené - zhotovuje je protetické oddělení krajského ústavu

Příloha 05

Příloha č. 5

Poskytování pomůcek pro korekci vad smyslových orgánů, zubních protéz a kompenzačních pomůcek

Brýle a jiné korekční pomůcky - předepisují oční oddělení nemocnice s poliklinikou na poukazech SEVT skl. č. 14 281 0
Brýle při normální refrakční vadě - zpravidla jedny, při presbyopii možno předepsat dvoje na dvě různé vzdálenosti, obdobně i při refrakční vadě a současné poruše akomodace nebo při současné presbyopii (až troje)
- pracovníkům železnic a vlečkařům, u nichž je požadována smyslová skupina 1 až 3, a dalším pracovníkům, u nichž byla stanovena povinnost mít u sebe v práci náhradní brýle, předepisují oční oddělení korekční brýle (výměna skel) ve dvojím vyhotovení. Při poškození brýlí v zaměstnání lze předepsat náhradní brýle s poznámkou „Mimořádný předpis, brýle poškozeny v práci“
- příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy lze předepsat kromě brýlí (náhradních brýlí) ještě korekční skla do ochranných masek (i při refrakci od plus minus 3 dioptrie)
Brýle dalekohledové - předepisují se při tupozrakosti buď dvoje (tj. do dálky a do blízka) nebo jedny s 1 nebo několika předsádkami do blízka. Schvaluje vedoucí očního oddělení
Brýle lupové - (lupový přídavek na normální brýle) předepisují se jako náhrada za dalekohledové. Směrná užívací doba 3 roky
Brýle ortopedické (ptosové - entroplové) - v nekulatém tvaru, individuálně upravované. Předpis schvaluje vedoucí očního oddělení
Brýlová skla - do korekčních brýlí se předepisují skla sférická nebo torická, dětem do 15 let v netříštivé úpravě. V netříštivé úpravě se předepisují též u skel minusových, tmavých operačních, jednookým nemocným, epileptikům a pracujícím se zvýšeným rizikem mechanických úrazů na pracovišti. Lentikulární skla lze předepsat při refrakcích plus minus 10 dioptrií. Jiná skla (bodová, katral, víceohnisková) lze podle potřeby předepisovat jen v individuálních případech
Bifokální skla zatavená - předepisují se nemocným, kteří je nutně potřebují ve svém povolání
Barevná skla - lze předepisovat v případech, kdy zrak trpí oslněním (zánět spojivek, po operaci oka apod.). Skla s odstupňovanou absorpcí lze předepisovat výjimečně, se souhlasem vedoucího očního oddělení, nemocnému, kdy to vyžaduje povaha jeho povolání
Výměny všech skel včetně nezbytné úpravy brýlových obrub - lze předepisovat podle potřeby
Brýlové obruby - běžně se předepisují a poskytují obruby z plastických hmot v ceně 45,- Kčs. Obruby individuálně zhotovené na účet státní zdravotní správy lze předepsat jen mimořádně, pokud to vyžaduje ráz refrakční vady nebo deformita obličeje. Druh obrub musí být řádně vyznačen na poukazu a jejich příjem potvrzen nemocným. Obruby lze znovu předepsat dospělým zpravidla po třech letech, dětem podle potřeby
Kontaktní čočky - z umělých hmot se předepisují a poskytují včetně nezbytného ochranného pouzdra jen při absolutních indikacích [např. keratokonus, astigmatismus irregularis, myopis gravis nad plus minus 10 (výjimečně plus minus 6) dioptrií, afakle] nemocným, kteří je potřebují nezbytně pro výkon svého povolání, pokud nemohou s brýlemi vůbec pracovat, či vykonávat sebeobstarávající činnost
- gelové, za stejných podmínek při afakii, anisometropii, anisolkonii a vysoké myopii
Předpis kontaktních čoček sportovcům musí doporučit ústřední výbor ČSTV, pilotům a výsadkářům Ústav leteckého zdravotnictví.
Lupy na čtení - předepisují se podle potřeby, lupy posuvné jen při nižším stupni krátkozrakosti se souhlasem vedoucího očního oddělení
Mřížky na cvičení binokulárního vidění - podle potřeby
Mušle na dalekohledové brýle - předepisují se a poskytují slabozrakým nemocným se zákaly rohovek a světloplachým osobám jako doplněk k dalekohledovým brýlím
Oční protézy - standardně vyráběné podle potřeby, individuálně zhotovené jen ve zvláštních případech (vysoké zjizvení tkáně v orbitální oblasti, k dosažení uspokojivého kosmetického efektu, na doporučení pracoviště plastické chirurgie apod.) po schválení vedoucím očního oddělení
Oklusory - jako doplněk k léčbě tupozrakosti
Pásky oční - podle potřeby
Teploměry lékařské pro nevidomé - těm nevidomým nebo prakticky nevidomým, u nichž není zajištěn celodenní dozor a jsou odkázáni při onemocnění na vlastní kontrolu tělesné teploty a dále nevidomým rodičům dětí do 10 let. Teploměr po vystavení poukazu vydává příslušná distribuční organizace a fakturuje jej okresnímu ústavu podle bydliště nevidomého
Sluchadla pro nedoslýchavé - zapůjčují ušní, nosní, krční oddělení nemocnice s poliklinikou III. typu (popřípadě jiných určených nemocnic s poliklinikou). Opravy zajišťuje a hradí příslušný okresní ústav. Při trvalé změně bydliště do obvodu jiného okresního ústavu se evidence přístroje převádí do tohoto ústavu
Pevné náhrady chrupu - poskytují se nezletilým a ženám v době těhotenství v době 6 měsíců po porodu, jsou-li nutné k zachování pracovní výkonnosti, jako náhrada za zuby ztracené pracovním úrazem, nemoci z povolání nebo jinými škodlivými vlivy pracovního prostředí, jako náhrada za přední zuby osobám mladším 30 let
Snímací zubní náhrady - včetně oprav bez příplatku
Kompenzační a rehabilitační pomůcky - po posouzení potřeby předepisují na poukazy rehabilitační a protetická oddělení nemocnice s poliklinikou
a) kompenzační pomůcky
Deska pracovní k vozíku pro invalidy
Držák tužky A, B
Držák příboru
Držák konévky sklopný
Držák číše sklopný
Kartáč zádový
Kartáček na ruce s přísavkou
Podavač nůžkový - švédský
Podavač víceúčelový
Stolička a sedačka do vany
Hůl se stupněm
Nástavec hole protiskluzný
Houba mycí na tyči
Navlékač ponožek
Navlékač punčoch
Podložka protiskluzová do vany
Podkova sedací
Přenášecí pomůcka
Zvedák (sloupový, mobilní)
Madla koupelnová
Madla posuvná včetně upínače
Madla svislá
Pláštěnka pro vozíčkáře
Světelný budík
Světelný zvonek
Skřipec na hůl
Skluzové prkno
Návlek na ruku (dětský, dámský, pánský)
Zapínač knoflíků A, B, C
Stojan pro turmon
Šablony (pro podpis, obálku, pozvánky a pro rozpoznávání bankovek)
Žebříček
Tabulky pro nevidomé
Bodátko k tabulce
Indukční snímač KP 100
Indukční minicívka
Indukční smyčky 10 m, 25 m
Zesilovač pro indukční smyčky
Nabíječka akumulátorů
Ušní vložky
Podpěra na WC
Opera na WC kombi
Nástavec na WC
Madla krakorcová na WC
Konzola pod speciální umyvadlo
Indikátor hladiny
Indikátor světla
Signalizátor zvuku elektrický
Smyčka indukčně závěsná
b) rehabilitační pomůcky
Ochranná helma
Polohovací klín pro skoliotiky
Rehabilitační brusle
Krauler I, II, MINI
Polohovací podložka
Polohovací válec
Rehabilitační šlapadlo
Cvičební stojan
Ostatní pomůcky v seznamu neuvedené mohou být předepisovány jen na účet nemocného
Vozíky pro invalidy - zapůjčují na návrh odborného lékaře příslušné okresní ústavy: typ vozíku podle rozsahu postižení žadatele a podmínek, za nichž bude užíván, stanoví příslušný odborný lékař. Při předepsání vozíků z dovozu je třeba se řídit zvláštními pokyny ministerstva
Zvedáky pro imobilní nemocné (včetně příslušenství) - zapůjčují okresní ústavy na návrh odborného lékaře, který urči typ podle rozsahu a postižení žadatele a podmínek, ve kterých bude zvedáku používáno
Údržbu a zajištění náhradních součástek vozíků pro invalidy a zvedáků pro imobilní nemocné hradí okresní ústav nebo jiné zdravotnické zařízení, které je zapůjčilo do užívání.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.

2) Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3) Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

4) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb.

5) Seznam přípravků, které nesmějí být předepisovány nemocným na účet státní zdravotní správy, je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

6) § 37 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb.

7) Směrnice č. 3/1987 Věst. MZ ČSR o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné, v zařízeních léčebně preventivní péče a v ústavech kosmetiky a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu, registrované v částce 17/1987 Sb.

8) Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

9) Léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti jsou uvedeny v příloze 1.

10) § 29 zákona č. 20/1966 Sb.§ 68 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče. Směrnice č. 10/1975 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí, ve znění směrnic č. 4/1987 Věst. MZ ČSR, reg. v částkách 23/1975 Sb. a 16/1986 Sb.

11) Příloha č. 4 – Poskytování zdravotnických potřeb (tj. léčebných, ošetřovacích a ortopedicko protetických pomůcek) nemocným.

12) § 37 odst. 1 vyhlášky č. 42/1966 Sb.

13) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o nékterých jiných účastnících národního boje za osvobození.

14) § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ministerstva národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče.

15) § 10 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

16) Československý lékopis, 4. vydání ON 86 2000 – Hromadně vyráběné léčivé přípravky.