Oznámenie č. 602/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov

602

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom, zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ústredným výborom Odborového zväzu pracujúcich v kovopriemysle výnos č. 5914/1990 zo dňa 27. decembra 1990, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 2 zo dňa 20. decembra 1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení úprav č. 1 zo dňa 5. marca 1979, č. 3 zo dňa 8. júna 1983, č. 3 zo dňa 27. septembra l985, výnosu č. 1 zo dňa 15. októbra 1987 a výnosov Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 2 zo dňa 14. októbra 1988, č. 3 zo dňa 24. októbra 1988 a č.2 zo dňa 26. júna 1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MH SR, MPSV SR a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.