Oznámenie č. 601/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov

601

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ústredným výborom Odborového zväzu pracujúcich v kovopriemysle výnos č. 5916/1990 zo dňa 27. decembra 1990, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 4 zo dňa 18. októbra 1982, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, v znení výnosu č. 2 zo dňa 21. decembra 1985, č. 1 zo dňa 25. marca 1987 a č. 1 zo dňa 26. júna 1990.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na MH SR, MPSV Sk a vo všetkých organizáciách v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.