Oznámenie č. 60/1990 Zb.Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.

60

Slovenský štatistický úrad

vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informacií výnos z 28. februára 1990 č. 138/1990-05, ktorým sa zrušujú smernice Slovenského štatistického úradu z 12. februára 1986 č. 287/1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle v znení výnosu Slovenského štatistického úradu z 15. marca 1988 č. 345/1988-05.

Výnosom sa zrušujú smernice Slovenského štatistického úradu z 12. februára 1986 č. 287/1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real S/14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle (oznámené v čiastke 2/1986 Zbierky zákonov) v znení výnosu Slovenského štatistického úradu z 15. marca 1988 č. 345/1988-05 (oznámený v čiastke 6/1988 Zbierky zákonov), ktoré zaväzovali výrobné organizácie, ktoré majú výrobné organizačné jednotky so sídlom na území Slovenskej socialistickej republiky alebo ktoré sa nečlenia na tieto jednotky a majú sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky, ak sú povinné zostavovať a predkladať štátny štatistický výkaz Real 13-04 o inovácii a kvalite priemyselných výrobkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a možno do neho nazrieť na všetkých štatistických orgánoch Slovenskej socialistickej republiky.