Ústavný zákon č. 6/1990 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990 do24.11.1990
Účinnosť od 12.01.1990 do24.11.1990
Redakčná poznámka

stráca účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do národných výborov, najneskôr 31. decembrom 1990.

OBSAH

6

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. januára 1990

o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ak z akéhokoľvek dôvodu zanikli mandáty poslancov národného výboru, ale počet poslancov národného výboru postačuje na uznášaniaschopnosť plenárneho zasadania národného výboru,1) doplňovacie voľby sa nekonajú.2) Národný výbor doplní počet svojich poslancov voľbou nových poslancov na plenárnom zasadaní verejným hlasovaním. Návrhy na nových poslancov predkladajú politické strany, občianske hnutie Verejnosť proti násiliu a spoločenské organizácie.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do národných výborov, najneskôr 31. decembrom 1990.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 44 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).

2) § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.