Oznámenie č. 599/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o devízovej zainteresovanosti zo zahraničnohospodárskej činnosti

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.