Oznámenie č. 599/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o devízovej zainteresovanosti zo zahraničnohospodárskej činnosti

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

599

Federálne ministerstvo financií a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou vydalo výnos Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu (FMF č. III/2-27421/90), ktorým sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 10/1985 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o devízovej zainteresovanosti zo zahraničnohospodárskej činnosti, registrovaná v čiastke 30/1985 Zb., v znení výnosu Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 13/1987 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, registrovaného v čiastke 25/1987 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991. Možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve financií, odbor III pod. č. III/2-27421/90 a na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu, odbore 2.