Oznámenie č. 598/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá technickej prevádzky metra

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 29.12.1990

598

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach výnos z 3. októbra 1990 č. 19.299/90-240, ktorým sa vydávajú pravidlá technickej prevádzky metra.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na odbore cestnej a mestskej dopravy Federálneho ministerstva dopravy a na odbore dopravy Magistrátneho úradu hl. m. Prahy. Výnos bude publikovať vydavateľstvo NADAS.