Zákon č. 597/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990 do09.03.1992
Účinnosť od 29.12.1990 do09.03.1992
Zrušený 80/1992 Zb.

597

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1990

o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Sídla okresných súdov sa zhodujú so sídlami okresov.1) Sídlom obvodných súdov v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Na území mesta Košice pôsobí Mestský súd v Košiciach.

(2) Sídla krajských súdov sú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Sídlom Mestského súdu v Bratislave je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

§ 2

(1) Obvody okresných súdov sa zhodujú s územnými obvodmi okresov.

(2) Obvody obvodných súdov Bratislava 1, 2, 3, 4 a 5 tvoria územia, ktoré tvorili ich obvody ku dňu účinnosti zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

(3) Obvody jednotlivých krajských súdov tvoria tieto okresy:

a) obvod Krajského súdu v Bratislave

1. Bratislava-vidiek,

2. Dunajská Streda,

3. Galanta,

4. Komárno,

5. Levice,

6. Nitra,

7. Nové Zámky,

8. Senica,

9. Topoľčany,

10. Trenčín,

11. Trnava,

b) obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici

1. Banská Bystrica,

2. Čadca,

3. Dolný Kubín,

4. Liptovský Mikuláš,

5. Lučenec,

6. Martin,

7. Považská Bystrica,

8. Prievidza,

9. Rimavská Sobota,

10. Veľký Krtíš,

11. Zvolen,

12. Žiar nad Hronom,

13. Žilina,

c) obvod Krajského súdu v Košiciach

1. Bardejov,

2. Humenné,

3. Košice,

4. Košice-vidiek,

5. Michalovce,

6. Poprad,

7. Prešov,

8. Rožňava,

9. Spišská Nová Ves,

10. Stará Ľubovňa,

11. Svidník,

12. Trebišov,

13. Vranov nad Topľou.

(4) Obvod mestského súdu v Bratislave tvoria obvody obvodných súdov

Bratislava 1,

Bratislava 2,

Bratislava 3,

Bratislava 4,

Bratislava 5.

§ 3

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže vyhláškou

a) určiť, že veci určitého druhu z obvodu niekoľkých súdov toho istého krajského súdu (Mestského súdu v Bratislave) bude vybavovať jeden okresný (obvodný) súd,

b) zriadiť v obvode súdu jeho pobočku,

c) rozdeliť okresný súd podľa druhu agendy na viac samostatných súdov.


§ 4

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 37/1978 Zb. a článku II zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1985 Zb.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.