Zákon č. 596/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990 do09.03.1992
Účinnosť od 29.12.1990 do09.03.1992
Zrušený 80/1992 Zb.

596

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1990

o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Sudcov z ľudu okresných a krajských súdov volia obecné a miestne zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu.

(2) Návrhy na voľbu sudcov z ľudu podávajú predsedovia okresných a krajských súdov. Za kandidátov na sudcov z ľudu môžu navrhnúť občanov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady pre voľbu a bývajú alebo pracujú v obvode súdu, pre ktorý sa majú voliť.

§ 2

(1) Počet sudcov z ľudu, ktorí sa majú voliť pre okresný súd, určí predseda okresného súdu. Ak obvod okresného súdu zahŕňa územia niekoľkých obcí, určí predseda okresného súdu, koľko sudcov z ľudu majú jednotlivé zastupiteľstvá voliť.

(2) Počet sudcov z ľudu, ktorí sa majú voliť pre krajský súd, určí predseda krajského súdu. Zároveň určí, koľko sudcov z ľudu volia jednotlivé obecné a miestne zastupiteľstvá.

(3) Pri určovaní počtu sudcov z ľudu treba prihliadať na to, aby jednotliví sudcovia z ľudu nemuseli zasadať viac ako 12 dní v roku, ako aj na počet obyvateľstva územného obvodu príslušného zastupiteľstva.

(4) Obecné zastupiteľstvo každej obce môže zvoliť aspoň jedného sudcu z ľudu krajského alebo okresného súdu.

§ 3

(1) Sudcovia z ľudu po svojom zvolení zložia sľub do rúk predsedu súdu, na ktorom budú pôsobiť.

(2) Osvedčenie o zvolení za sudcu z ľudu vydá predseda súdu novozvoleným sudcom z ľudu po zložení sľubu; ostatným sudcom z ľudu po ich zvolení.

§ 4

(1) Obecné a miestne zastupiteľstvo, ktoré sudcu z ľudu zvolilo, môže ho na návrh príslušného predsedu súdu, pred uplynutím funkčného obdobia z funkcie odvolať, ak

a) závažným spôsobom porušuje svoje sudcovské povinnosti,

b) jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti.

(2) Pred rozhodnutím o odvolaní sudcu z ľudu z funkcie si obecné a miestne zastupiteľstvo vyžiada jeho vyjadrenie.

§ 5

(1) Sudcu z ľudu okresného a krajského súdu môže na jeho žiadosť z funkcie uvoľniť obecné a miestne zastupiteľstvo, ktoré ho do funkcie zvolilo, ak nemôže funkciu trvale vykonávať pre chorobu alebo z iných závažných dôvodov.

(2) Pred rozhodnutím obecného a miestneho zastupiteľstva treba vyžiadať stanovisko predsedu súdu, na ktorom sudca z ľudu vykonával svoju funkciu.

§ 6

Ak si to potreba riadneho obsadenia senátov vyžiada, zvolí obecné a miestne zastupiteľstvo ďalších sudcov z ľudu.

§ 7

Sudcov z ľudu zvolených podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 160/1971 Zb. môže z dôvodov uvedených v § 4 a 5 na návrh príslušného predsedu súdu odvolať, alebo sudcu z ľudu na vlastnú žiadosť uvoľniť obecné alebo miestne zastupiteľstvo príslušné podľa miesta trvalého pobytu sudcu z ľudu.


§ 8

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 160/1971 Zb. o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.