Zákon č. 593/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991

Čiastka 100/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 11.12.1991

593

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1990

o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 118 786 800 000 Kčs a na ich úhradu sa rozpočtujú príjmy štátneho rozpočtu v sume 118 886 800 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) Rozpočtové výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých kapitol (príloha č. 2).

(3) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 6 162 900 000 Kčs, v členení:

a) neúčelové dotácie v sume 173 400 000 Kčs
b) účelové dotácie v sume 5 989 500 000 Kčs
v tom &nbsp
1. neinvestičné dotácie bytovému hospodárstvu 256 400 000 Kčs
2. neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu 1 060 300 000 Kčs
3. investičné dotácie na dofinancovanie rozostavanej bytovej výstavby (komplexná bytová výstavba 3 233 000 000 Kčs
4. účelové dotácie na rozvojové a ekologické programy 589 600 000 Kčs
5. investičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu 850 200 000 Kčs

Poskytovanie neúčelových a účelových dotácií podľa písmena a) a b) a hospodárenie s nimi sa riadi osobitným predpisom.1)

(4) Rezervy a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v sume 10 470 140 000 Kčs (príloha č. 3).

(5) Prebytok štátneho rozpočtu sa rozpočtuje v sume 100 000 000 Kčs.

§ 2

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže vykonať zmenu záväzných úloh a limitov štátneho rozpočtu v prípade, že sa zmenia podmienky, za ktorých boli tieto záväzné úlohy a limity schválené, ak sa tým nezníži prebytok štátneho rozpočtu. O týchto zmenách informuje vláda Slovenskú národnú radu.

§ 3

(1) Výnos dane zo mzdy je vo výške 87 % príjmom štátneho rozpočtu a zostatok výnosu je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.

(2) Výnos poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien je vo výške 87 % príjmom štátneho rozpočtu a zostatok výnosu je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.

(3) Príslušný finančný orgán miestnej štátnej správy2) na základe zoznamov pracovníkov usporiadaných podľa miest ich trvalého bydliska, predložených platiteľmi daní3) a podľa sídla daňovníkov poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) poukáže

a) podiel výnosu na dani zo mzdy a poľnohospodárskej dani z objemu miezd a odmien na účty príslušných obcí na území Slovenskej republiky,

§ 4

Podiel štátneho rozpočtu republiky na daniach a odvodoch spoločných pre štátne rozpočty republík a štátny rozpočet federácie5) sa ustanovuje takto:

a) 25 % na celoštátnom výnose dane z obratu,6)

b) 25 % na celoštátnom výnose odvodov zo zisku,7) vrátane odvodov zo zisku z peňažníctva a poisťovníctva,

c) 25 % na celoštátnom výnose poľnohospodárskej dane zo zisku,4)

§ 5

(1) Výnos dôchodkovej dane,8) okrem výnosu tejto dane podľa odseku 2 a výnos poľnohospodárskej dane z pozemkov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd od obecných podnikov je príjmom obce, ktorá ich založila.

§ 6

(1) Výnos regulačných a cenových odvodov od rozpočtových a príspevkových organizácií je príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Výnos regulačných a cenových odvodov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.


§ 7

Zrušujú sa

1. § 1 ods. 1 a 2, § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 211/1988 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy,

2. § 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 593/1990 Zb.

Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991 (v tis. Kčs)

Príjmy
Príjmy v odvetvovom členení
v tom:103 723 800
- z hospodárstva93231 171
- z vedy a techniky144 536
- z peňažných a technických služieb4 680 400
- zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo4 478 888
- z bezpečnosti183 000
- zo správy1 005 805
Dane od obyvateľstva a poplatky15 163 000
Príjmy spolu118886800
Výdavky
Výdavky v odvetvovom členení
v tom:1 12 023 900
- na hospodárstvo22 413 985
- na vedu a techniku2 289 975
- na peňažné a technické služby4 766 816
- na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo77 225 860
- na bezpečnosť2 936 849
- na správu2990415
Dotácie do rozpočtov obcí6 162 900
Výdavky spolu118 786 800
Prebytok100 000

Príloha č. 2 zákona SNR č. 593/1990 Zb.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL (v tisícoch Kčs)

KapitolaVýdavky spoluv tom
Výdavky rozpočtových organizáciíPríspevky a dotácie nevýrobnej sféreDotácie štátnym hospodárskym a družstevným organizáciám
Investičné výdavkyNeinvestičné výdavkyz toho mzdové prostriedkyneinvestičnéinvestičnéneinvestičnéinvestičné
a12345678
Kancelária SNR327 121189 517137 58929 85615
Úrad vlády SR63 79415 70046 64914 996845600
Min. hospodárstva SR519 0807 700158 88019 6646 0004 000290 00052 500
medzinárodných vzťahov SR23 6954 00019 6955 061
pre hospodársku stratégiu SR105 33130 80072 54340 6621 988
financií SR411 64897 730313 864209 37954
práce a sociálnych veci SR42 439 017151 90042 246 902691 27134 8155 400
vnútra SR9 150 3071 090 9956 130 1941 144 40926 618 1 902 500
Slovenská komisia pre životné prostredie637 23172 000181 97163 076374 6128 648
Min. pre správu a privatizáciu nár. maj. SR14 51339014 1089 31815
priemyslu SR276 574500166 0669 67617 2533 655 89 100
výstavby a stavebníctva SR252 875300247 77557 5164 000800
poľnohospodárstva a výživy SR12 799 003227 2941 709 209521 360408 50017 00010 437 000
les. a vodného hospodárstva SR3 592 07534 990422 93253 07073 42841 3251 126 0001 893 400
obchodu a cestovného ruchu SR45 9644 50041 4649 198
škôl., mlád. a športu SR14 893 961718 63613 801 0707 288 795319 20055 055
kultúry SR2 248 51810 000827 118145 9311 089 700296 70025 000
zdravotníctva SR14 838 1711 177 85713 588 9145 098 85321 10030050 000
spravodlivosti SR1 052 78280 900971 627149 288255
Ústavný súd SR6 7501 2005 5502 500
Slovenský protimonopolný úrad8 7862 0006 7864 162
štatistický úrad131 4385 000126 43860 592
úrad geodéz. a kartogr.291 72239 350247 87229 4735004 000
geologický úrad735 1558 500726 62521 10430
banský úrad8 4743008 1715 6693
úrad bezpečnosti práce42 3167 05035 25422 36312
Štátna arbitráž SR11 58920011 3898 191
Ministerstvo kontroly SR38 0823 50034 56719 97715
Generálna prokuratúra SR107 74017 80089 93165 3759
Slovenská akadémia vied508 845174 000332 755182 3952 090
Slovenský rozhlas43 200 43 200
Slovenská televízia51 303 23 45327 850
Všeobecná pokladničná správa6 946 840 6 880 340256 94866 500
SPOLU112 623 9004 174 60989 604 24816 240 1282 514 210465 33313 830 5002 035 000
Dotácie do rozpočtov obci6 162 900
SPOLU118 786 8004 174 60989 604 24816 240 1282 514 210465 33313 830 5002 035 000

Príloha č. 3 zákona SNR č. 593/1990 Zb.

Rezervy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a účelové prostriedky rozpočtových kapitol
(v tis. Kčs)

Rezervy štátneho rozpočtu SR
Účelové rezervy spolu 563 640
v tom:
- na úlohy rozvoja vedy a techniky 454 040
(z toho mzdové prostriedky spolu) (147 348)
- na mzdy v ústredí, územných orgánoch a miestnych samosprávnych orgánoch 109 600
Neúčelová rezerva vlády Slovenskej republiky 1 033 000
Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách:
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR:
- na valorizáciu dôchodkov 3 400 000
- na rekvalifikáciu 1 400 000
- na nezamestnanosť 2 600 000
Ministerstvo kultúry SR:
- na obnovu kultúrnych pamiatok 300 000
- na cirkev 389 000
- na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 25 000
Ministerstvo spravodlivosti SR:
- na rehabilitácie 165 500
Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR:
- na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky 20 000
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR:
- dotácie do štátneho fondu zúrodnenia pôdy 224 000
Slovenská komisia pre životné prostredie SR:
- dotácie do štátneho fondu vodného hospodárstva 250 000
- dotácie do štátneho fondu ochrany ovzdušia 100 000
Spolu v kapitolách 8 873 500

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) Zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.

4) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.

5) Zákon SNR č. 592/1990 Zb.

6) Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.

7) Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

8) Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení zákona č. 108/1990 Zb.