592

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1990

o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon upravuje postavenie, funkciu a zostavenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) a štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny záverečný účet republiky“, zostavenie rozpočtov obcí1) a použitie ich prostriedkov. Určuje zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a jeho kontrolu.

(2) Tento zákon ďalej špecifikuje druhy príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov obcí a upravuje zriaďovanie a zásady hospodárenia štátnych účelových fondov Slovenskej republiky (ďalej len „štátne fondy“).

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNY ROZPOČET REPUBLIKY

§ 2

(1) Finančné hospodárenie Slovenskej republiky sa riadi jej štátnym rozpočtom, ktorý sa zostavuje na každý rozpočtový rok.

(2) Štátny rozpočet republiky plní funkciu základného ekonomického nástroja finančnej politiky.

(3) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

(4) Výšku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky schvaľuje na rozpočtový rok Slovenská národná rada zákonom o štátnom rozpočte republiky. Prílohou zákona o štátnom rozpočte republiky sú údaje o príjmoch a výdavkoch jednotlivých rozpočtových kapitol.

(5) V štátnom rozpočte republiky, ako aj v rozpočtoch štátnych fondov a rozpočtoch obcí sa uplatňuje jednotné triedenie príjmov a výdavkov, ako aj jednotný spôsob evidencie o ich plnení podľa osobitného predpisu.

§ 3

(1) Slovenská republika je vo svojom rozpočtovom hospodárení samostatná.

(2) Pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu republiky v záujme jeho jednotného pôsobenia so štátnym rozpočtom federácie a so štátnym rozpočtom Českej republiky sa uplatňujú vládami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky dohodnuté zásady finančnej a rozpočtovej politiky.

§ 4

Obsah štátneho rozpočtu republiky

(1) Štátny rozpočet republiky obsahuje

a) príjmy a výdavky za všetky úseky hospodárstva a správy Slovenskej republiky, okrem príjmov a výdavkov rozpočtov štátnych fondov a rozpočtov obcí, ak osobitný zákon Federálneho zhromaždenia neustanovuje inak,

b) podiely štátneho rozpočtu republiky na spoločných príjmoch štátnych rozpočtov republík a štátneho rozpočtu federácie,

c) finančné vzťahy k politickým stranám a hnutiam, spoločenským a iným organizáciám, ako aj k fyzickým osobám,

d) rozpočtové rezervy.

(2) Súčasťou štátneho rozpočtu republiky sú finančné vzťahy k rozpočtom štátnych fondov a k rozpočtom obcí.

(3) V štátnom rozpočte republiky sa osobitne sústreďujú prostriedky, ktoré vzhľadom na svoj charakter nie sú obsahom rozpočtov ústredných orgánov, alebo slúžia na finančné krytie neplánovaných výdavkov, a tiež prostriedky, ktoré sú osobitnými predpismi alebo týmto zákonom určené ako príjem štátneho rozpočtu republiky, okrem príjmov rozpočtov ústredných orgánov. Takto centralizované finančné prostriedky slúžia ako stabilizujúci faktor rozpočtového hospodárenia a spravuje ich Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).

§ 5

Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude zákon o štátnom rozpočte republiky na príslušný rozpočtový rok schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do vyhlásenia zákona o štátnom rozpočte republiky na tento rok (ďalej len „rozpočtové provizórium“) podľa návrhu štátneho rozpočtu republiky predloženého vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) Slovenskej národnej rade.

(2) Ak vláda nepredloží návrh štátneho rozpočtu republiky do 1. januára rozpočtového roka, urobí do tohto termínu, s predchádzajúcim súhlasom Slovenskej národnej rady, nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie hospodárenia v dobe rozpočtového provizória, ktoré schvaľuje Slovenská národná rada.

(3) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v dobe rozpočtového provizória sa zúčtujú na štátny rozpočet republiky po jeho vyhlásení.

§ 6

Príjmy štátneho rozpočtu republiky

(1) Príjmy štátneho rozpočtu republiky sú

a) dane a odvody od právnických osôb, ktorých sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo ak tu majú zdroj svojich príjmov, alebo ak svoju činnosť vykonávajú prostredníctvom stálej prevádzkárne, alebo iného zariadenia, okrem príjmov, ktoré sú podľa tohto alebo iného zákona SNR príjmom rozpočtov štátnych fondov alebo rozpočtov obcí, a príjmov ustanovených rozpočtovými zákonmi Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady ako spoločné príjmy ich štátnych rozpočtov,

b) zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky ustanovené podiely štátneho rozpočtu republiky na spoločných príjmoch štátnych rozpočtov republík a štátneho rozpočtu federácie,

c) dane od fyzických osôb, okrem príjmov, ktoré sú podľa tohto alebo iného zákona Slovenskej národnej rady príjmom rozpočtov obcí alebo príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky,

d) poplatky a pokuty, ak podľa osobitného predpisu nie sú príjmom štátneho rozpočtu federácie alebo rozpočtov obcí, alebo zákonom ustanovených štátnych fondov,

e) príjmy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a ďalších štátnych orgánov alebo organizácií, ktoré majú postavenie ústredných orgánov Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné orgány“), ako aj príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

f) vratky návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu republiky a náhrada ušlého zisku,

g) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných emitentov alebo prostriedky získané predajom štátnych cenných papierov emitovaných v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady,

h) ďalšie príjmy ustanovené zákonom.

(2) Štátny rozpočet republiky môže na financovanie nevyhnutných potrieb použiť so súhlasom Slovenskej národnej rady úver.

§ 7

Výdavky štátneho rozpočtu republiky

(1) Zo štátneho rozpočtu republiky sa uhradzujú

a) výdavky na činnosť ústredných orgánov a ich prostredníctvom výdavky na činnosť rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám v ich pôsobnosti, ako aj ostatné výdavky ustanovené zákonom o štátnom rozpočte republiky alebo osobitnými predpismi,

b) výdavky na krytie štátnych objednávok a náhrady majetkovej ujmy spôsobenej štátom,

c) výdavky na emisiu štátnych cenných papierov a na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdavky na nákup cenných papierov od iných subjektov,

d) úroky z prijatých úverov a splátky úverov.

(2) Zo štátneho rozpočtu republiky sa môžu poskytovať

a) účelové dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám a podnikateľským subjektom,

b) neúčelové a účelové dotácie a návratné finančné výpomoci obciam,

c) účelové dotácie politickým stranám a hnutiam, spoločenským a iným organizáciám,

d) dotácie štátnym fondom.

(3) Neúčelové dotácie sa poskytujú na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, a to až do výšky schválenej zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky.

(4) Účelové dotácie sa poskytujú na konkrétne akcie alebo na vopred určené okruhy potrieb. Môžu byť použité len na určené účely a za podmienok ustanovených ministerstvom financií v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky. Podliehajú ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom republiky.

TRETIA ČASŤ

ROZPOČTY OBCÍ

§ 8

(1) Finančné hospodárenie obcí sa riadi ich schváleným rozpočtom a plánom tvorby a použitia ich mimorozpočtových peňažných fondov.

(2) Rozpočty obcí vyjadrujú ekonomickú samostatnosť samosprávnych území. Obsahujú finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj k občanom žijúcim na tomto území. Zahŕňajú tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky.

§ 9

Príjmy rozpočtu obce

(1) Vlastné príjmy rozpočtu obce tvoria

a) miestne dane a poplatky, a to:

1. domová daň,

2. poľnohospodárska daň z pozemkov občanov,

3. daň z príjmov obyvateľstva podľa sídla daňovníka (prevádzky),

4. miestne poplatky podľa osobitného predpisu,

5. správne poplatky podľa osobitného predpisu,

b) výnosy z majetku obce, a to:

1. dôchodková daň zo zisku obecných podnikov,

2. odvod voľného zostatku zisku,

3. odvod z objemu miezd z obecných podnikov,

4. príjmy z činností organizácií a zariadení obce,

5. nájomné,

6. príjmy z emitovaných obligácií a výnosy z obligácií nadobudnutých od iných emitentov,

7. dividendy z nadobudnutých účastín,

8. úrok za podiel na majetku,

9. tržba z predaja majetku,

c) podiel na príjmoch štátneho rozpočtu republiky, ustanovený zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky,

1. podiel na dani zo mzdy (podľa trvalého bydliska zamestnanca),

2. podiel na odvode z objemu miezd a odmien poľnohospodárskych organizácií (podľa trvalého bydliska),

d) ostatné príjmy, a to:

1. prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov,

2. prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu republiky,

3. výnos pokút za priestupky podľa osobitných predpisov,

4. výnos dobrovoľných zbierok, dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,

5. iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi (združovanie prostriedkov, dotácie zo štátnych fondov a pod.).

(2) Ďalšie príjmy rozpočtu obce tvoria

a) neúčelová dotácia zo štátneho rozpočtu republiky,

b) účelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky.

(3) Neúčelová dotácia zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov obcí sa poskytuje obciam na plnenie samosprávnych funkcií vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení. Poskytujú sa do výšky schválenej zákonom o štátnom rozpočte republiky.

(4) Do rozpočtov obcí možno poskytovať účelové dotácie

a) k tržbám z nájomného bytového hospodárstva,

b) do zdrojov na rozdelenie pre bytové hospodárstvo,

c) do zdrojov na rozdelenie pre mestskú hromadnú dopravu,

d) na dofinancovanie rozostavanej komplexnej bytovej výstavby,

e) na prevádzku a údržbu tepelného hospodárstva a jeho zhospodárňovania.

§ 10

Výdavky rozpočtu obce

Výdavky rozpočtu obce tvoria

a) výdavky spojené so samosprávnou činnosťou obce,

b) výdavky na rozvojové a ekologické programy,

c) výdavky a príspevky pre obcou riadené rozpočtové a príspevkové organizácie,

d) dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým a fyzickým osobám hospodársky činným na spravovanom území,

e) vratky návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu republiky, vrátane náhrady ušlého zisku,

f) výdavky na emisiu vlastných cenných papierov a na úhradu výnosov ich majiteľom a na ich splácanie, ako aj výdavky na nákup cenných papierov od iných subjektov,

g) výdavky na budovanie objektov technickej infraštruktúry,

h) výdavky na komplexnú bytovú výstavbu,

i) výdavky na vlastnú investičnú výstavbu,

j) pôžičky a splátky prijatých pôžičiek,

k) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi,

l) výdavky na sociálnu výpomoc občanom obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZPOČTOVÝ PROCES A PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 11

Návrh štátneho rozpočtu republiky

(1) Ministerstvo financií vypracováva návrh štátneho rozpočtu republiky na príslušný rozpočtový rok v súčinnosti s ústrednými orgánmi a orgánmi vykonávajúcimi správu štátnych fondov a predkladá ho vláde. Prílohu návrhu štátneho rozpočtu republiky tvoria návrhy rozpočtov štátnych fondov.

(2) Vláda predkladá návrh štátneho rozpočtu republiky na schválenie Slovenskej národnej rade v ňou stanovenom termíne.

(3) Ministerstvo financií riadi práce na vypracúvaní návrhu štátneho rozpočtu republiky a usmerňuje vypracovanie rozpočtov ústredných orgánov a štátnych fondov.

§ 12

Rozpočty ústredných orgánov

(1) Rozpočty ústredných orgánov sú súčasťou štátneho rozpočtu republiky.

(2) Rozpočty ústredných orgánov obsahujú

a) príjmy a výdavky ústredných orgánov,

b) príjmy a výdavky rozpočtových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov,

c) príspevky príspevkovým organizáciám a odvody príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu republiky organizáciám v pôsobnosti ústredného orgánu.

(3) Ústredné orgány prerokujú návrhy svojich rozpočtov v príslušných orgánoch Slovenskej národnej rady.

§ 13

Časové používanie a účelovosť rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky môžu byť použité iba do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli štátnym rozpočtom republiky určené.

(2) Vedúci ústredného orgánu alebo organizácie zodpovedá za hospodárne a efektívne používanie rozpočtových prostriedkov.

(3) Vykonávací predpis upraví podrobnosti o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky a ustanoví podmienky odchýlok od časového a účelového použitia rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie plynulého hospodárenia a riadneho plnenia záväzkov organizáciami.

§ 14

Úhrada rozpočtovo nezabezpečených potrieb

Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte organizácie alebo ústredného orgánu zabezpečená, možno úhradu realizovať

a) v právomoci ústredného orgánu alebo organizácie v rámci ich rozpočtu hospodárnejším vykonávaním iných úloh alebo odsunutím (obmedzením) iného, menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou organizácie alebo ústredného orgánu,

b) použitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,

c) rozpočtovým opatrením v právomoci nadriadeného orgánu,

d) z rezerv štátneho rozpočtu republiky.

§ 15

Rozpočtové opatrenia

(1) Rozpočtovými opatreniami sú

a) presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami v rámci rozpočtu,

b) povolené prekročenie rozpočtu,

c) viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu.

(2) Vykonávací predpis ustanoví spôsob vykonávania rozpočtových opatrení.

§ 16

Porušenie rozpočtovej disciplíny

(1) Subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zadržia prostriedky štátneho rozpočtu republiky alebo štátnych fondov, sú povinné vrátiť finančné prostriedky v rovnakej výške štátnemu rozpočtu republiky alebo štátnemu fondu. Zároveň sú povinné zaplatiť penále vo výške 1 promile zo zadržanej alebo neoprávnene použitej sumy za každý deň omeškania s vrátením a za každý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac však do výšky tejto sumy.

(2) Pri hospodárení s prostriedkami rozpočtu obcí sa postupuje podľa odseku 1; vrátené sumy a výnos penále sú príjmom rozpočtu obce.

(3) Ak sa porušenie rozpočtovej disciplíny podľa odsekov 1 a 2 zistilo vnútornou kontrolou orgánov a organizácií, znižuje sa penále na polovicu.

(4) Penále podľa odsekov 1 až 3, ktoré v jednotlivých prípadoch neprevýši sumu Kčs 500,-, sa neplatí.

(5) Penále nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny podľa odsekov 1 a 2.

(6) Ministerstvo financií môže povoliť z dôvodu zamedzenia tvrdosti úľavy z odsekov 1 a 3, obce môžu povoliť úľavy z odsekov 2 a 3.

§ 17

Zodpovednosť za hospodárenie

(1) Vláda zodpovedá Slovenskej národnej rade za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a podáva jej najmenej raz za šesť mesiacov správy o plnení štátneho rozpočtu republiky.

(2) Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami ústredných orgánov a orgánov vykonávajúcich správu štátnych fondov zodpovedajú ich vedúci. Správy o plnení svojich rozpočtov prerokúvajú v príslušných orgánoch Slovenskej národnej rady.

(3) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v rozsahu a za podmienok určených zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte republiky povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpečeného v štátnom rozpočte republiky, ak sa nedá pokryť z rozpočtu ústredného orgánu, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch štátneho rozpočtu republiky alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku, prípadne z rezerv štátneho rozpočtu republiky.

§ 18

Rozpočtové rezervy

(1) Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbytku alebo zníženia rozpočtových príjmov sa vytvárajú v štátnom rozpočte republiky rezervy. Rozpočtové rezervy tvorí rozpočtová rezerva vlády a účelové rezervy.

(2) Výšku rozpočtových rezerv a ich použitie schvaľuje Slovenská národná rada v rámci štátneho rozpočtu republiky. S rozpočtovými rezervami disponuje vláda a v ňou určenom rozsahu minister financií.

(3) O hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda správu Slovenskej národnej rade v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu republiky.

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET REPUBLIKY A ŠTÁTNE FINANČNÉ AKTÍVA A PASÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 19

Štátny záverečný účet republiky

(1) Štátny záverečný účet republiky zahŕňa výsledky hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky za príslušný rozpočtový rok. Prílohou štátneho záverečného účtu republiky sú záverečné účty štátnych fondov.

(2) Ústredné orgány zostavujú o výsledkoch svojho ročného rozpočtového hospodárstva záverečný účet a prerokúvajú ho v príslušných orgánoch Slovenskej národnej rady.

(3) Návrh štátneho záverečného účtu republiky zostavuje ministerstvo financií v súčinnosti s ústrednými orgánmi a predkladá ho vláde spolu s návrhom na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, prípadne na úhradu jeho schodku. Vláda po prerokovaní predkladá návrh štátneho záverečného účtu republiky na schválenie Slovenskej národnej rade. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky alebo o spôsobe úhrady schodku rozhoduje Slovenská národná rada na návrh vlády.

(4) Ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho záverečného účtu republiky a usmerňuje práce na zostavení záverečných účtov štátnych fondov.

§ 20

Štátne finančné aktíva a pasíva Slovenskej republiky

(1) Štátne finančné aktíva Slovenskej republiky sú prostriedky Slovenskej republiky vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov a ďalších finančných operácií Slovenskej republiky. Štátne finančné pasíva republiky sú záväzky Slovenskej republiky z minulých rokov.

(2) Evidenciu štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky vedie ministerstvo financií.

(3) Ministerstvo financií predkladá vláde prehľad o štátnych finančných aktívach a pasívach Slovenskej republiky.

(4) Vláda podáva Slovenskej národnej rade spolu so štátnym záverečným účtom republiky prehľad o štátnych finančných aktívach a pasívach Slovenskej republiky.

(5) Štátne finančné aktíva z výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky z minulých rokov sa môžu použiť iba so súhlasom Slovenskej národnej rady. Štátne finančné aktíva z ďalších finančných operácií Slovenskej republiky sa môžu použiť iba so súhlasom vlády.

ŠIESTA ČASŤ

KONTROLA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 21

Kontrolná pôsobnosť vlády

Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky kontroluje vláda.

§ 22

Kontrolná pôsobnosť ministerstva financií

(1) Ministerstvo financií priebežne hodnotí plnenie štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov štátnych fondov a správy o výsledkoch podáva vláde.

(2) Ministerstvo financií vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky v ústredných orgánoch, v obciach a v štátnych fondoch, vrátane kontroly čerpania a využívania dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu.

(3) Kontrolu a revízie platieb, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky a revízie dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu republiky, vykonávajú orgány štátnej finančnej kontroly. V prípade potreby môže tieto kontroly a revízie vykonávať ministerstvo financií.

SIEDMA ČASŤ

ŠTÁTNE FONDY

§ 23

(1) Na finančné zabezpečenie osobitne určených úloh a správu prostriedkov pre ne určených môže byť zákonom Slovenskej národnej rady zriadený štátny fond. Jeho činnosť podrobnejšie upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda. Správu štátneho fondu vykonáva orgán ustanovený zákonom.

(2) Orgán vykonávajúci správu štátneho fondu predkladá ministerstvu financií na každý rok návrh rozpočtu príjmov a výdavkov, prehľad pohľadávok a záväzkov a záverečný účet štátneho fondu.

(3) Rozpočet štátneho fondu je zapojený na štátny rozpočet republiky finančnými vzťahmi.

(4) Slovenská republika neručí za záväzky štátneho fondu a štátny fond neručí za záväzky Slovenskej republiky.

ÔSMA ČASŤ

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE OBCE

§ 24

Hospodárenie podľa rozpočtu obce

(1) Obec kryje svoje potreby zásadne vlastnými rozpočtovými príjmami; v prípadoch nedostatku vlastných zdrojov na financovanie preukázateľne nutných potrieb obce môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu republiky.

(2) Obec si sama zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

(3) Pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami obce platia obdobne ustanovenia § 13, 14 a § 15.

§ 25

Finančné usporiadanie

(1) Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu republiky a k štátnym fondom.

(2) Prebytky hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadajú a sú zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná obec predovšetkým z rezervy svojho schváleného rozpočtu alebo z mimorozpočtových peňažných fondov.

§ 26

Peňažné fondy obcí

(1) Obec vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Tvorí ich zo zostatkov týchto fondov z minulých rokov a z prebytkov hospodárenia bežného roka. Zostatky fondov koncom roka neprepadajú. O druhoch a spôsobe tvorby a použitia jednotlivých fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

(2) Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec v zásade vždy prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými fondami navzájom a prípadov, keď prostriedky fondov slúžia len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roku a na poskytnutie návratných finančných výpomocí.

(3) Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

§ 27

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Schvaľuje ho vo svojej kompetencii.

DEVIATA ČASŤ

ZÁSADY HOSPODÁRENIA ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

§ 28

Zriaďovanie, zmeny a zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií

(1) Ak osobitný predpis neustanoví inak, ústredné orgány zriaďujú na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Ústredný orgán vydá o zriadení organizácie zriaďovaciu listinu. Podrobnosti o zriaďovaní, zmenách, zrušovaní a rozpočtovom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií upraví vykonávací predpis.

(2) Ústredný orgán môže zriadiť alebo zrušiť rozpočtové a príspevkové organizácie a meniť ich podriadenosť alebo spôsob financovania od 1. januára nasledujúceho roku. V odôvodnených prípadoch môže minister financií povoliť iný termín. Ak zriadením alebo činnosťou organizácie vznikajú nové požiadavky na štátny rozpočet republiky, je na zriadenie potrebný súhlas ministerstva financií.

§ 29

Finančné hospodárenie

(1) Rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami, ktoré určí ústredný orgán v rámci svojho rozpočtu. Pre príspevkové organizácie platia finančné vzťahy určené ústredným orgánom v rámci jeho rozpočtu.

(2) Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné plniť určené úlohy a dosahovať určené príjmy.

(3) Na posilnenie hmotnej zainteresovanosti na splnení určených úloh v potrebnej kvalite a na zvýšenie záujmu o hospodárnosť môžu rozpočtové a príspevkové organizácie vytvárať osobitné fondy podľa podmienok ustanovených vo vykonávacom predpise; zostatky fondov koncom roka neprepadajú.

DESIATA ČASŤ

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opatrení

(1) Pri návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády, opatrení ústredných orgánov a štátnych fondov musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky, a to nielen na bežný rok, ale i na nasledujúce roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo úhradu úbytku príjmov štátneho rozpočtu republiky alebo rozpočtov obcí.

(2) Navrhovatelia sú povinní prerokovať rozpočtové dôsledky navrhovaných opatrení vopred s ministerstvom financií.

§ 31

Splnomocnenie

(1) Ministerstvo financií vydá na vykonanie § 13 ods. 3, § 15 ods. 2, § 28 ods. 1 a § 29 ods. 3 tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy.

(2) Minister financií sa splnomocňuje

a) upravovať v priebehu roka objemy príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu republiky v nadväznosti na rozhodnutie vlády,

b) schvaľovať až do výšky určenej vládou štátne záruky a poskytovať zo štátneho rozpočtu republiky návratné finančné výpomoci na splnenie nevyhnutných dôležitých úloh,

c) uskutočniť opatrenia potrebné na prekonanie prechodných schodkov vyplývajúcich z ročného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu republiky.


§ 32

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 174/1989 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá).

§ 33

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.