Oznámenie č. 59/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť oznámením v Zbierke zákonov.

59

Federálne ministerstvo palív a energetiky

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. e) a ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov baníctva a energetiky výnos č. 1/1990 o deputátnom uhlí a dreve.

Výnos nadobúda účinnosť oznámením v Zbierke zákonov a upravuje poskytovanie deputátneho uhlia a dreva v štátnych podnikoch uhoľného priemyslu.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Federálneho ministerstva palív a energetiky a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve palív a energetiky a vo všetkých organizáciách uhoľného priemyslu rezortu palív a energetiky.