Vyhláška č. 587/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach

Čiastka 98/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 29.12.1990

OBSAH

587

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 5. decembra 1990

o zrušení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach

Federálne ministerstvo hospodárstva podľa § 14 ods. 3 a § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.