Vyhláška č. 585/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov

Čiastka 97/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 608/1992 Zb.

OBSAH

585

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. decembra 1990

o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách ustanovujú:


§ 1

(1) Nájomné z nebytových priestorov (bez pripočítania cien služieb) sa dojednáva v rámci maximálnej výšky vypočítanej z ročných sadzieb za 1 m2 podlahovej plochy pre nebytové priestory:

a) obchodné, reštauračné, reprezentačné, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností 190,- Kčs
b) výrobné, dielenské, skladové a na účely garáží a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností 165,- Kčs
c) spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností 130,- Kčs
d) ostatné, predovšetkým provizóriá 96,- Kčs

(2) Maximálne sadzby platia pre všetky fyzické a právnické osoby, okrem cudzích štátnych občanov, zahraničných právnických osôb a fyzických alebo právnických osôb s nadpolovičným podielom zahraničnej majetkovej účasti.

(3) Ceny služieb spojených s užívaním nebytového priestoru sa dojednávajú bez obmedzenia, pokiaľ pre príslušný výkon nie sú osobitným rozhodnutím1) ustanovené maximálne ceny.

(4) Zastupiteľstvo obce, s prihliadnutím na atraktivitu prostredia alebo výhodnosť polohy nebytového priestoru, môže určiť objekty, prípadne lokality v rámci obce, kde ustanoví diferencovane sadzby vyššie, ako sú uvedené v odseku 1, prípadne kde umožní dojednať nájomné bez obmedzenia.

(5) Úhrada za podnájom nebytového priestoru nesmie prevyšovať nájomné za prenájom tohto priestoru.

(6) Nájomné (s pripočítaním cien služieb) za užívanie ateliérov alebo pracovní umelcami2) sa dojednáva podľa predpisov o úhrade za užívanie bytov.3)


§ 2

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií Českej republiky

Ing. Špaček v. r.

Minister financií Slovenskej republiky:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výmer Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/90, ktorým sa vydáva zoznam tovaru s regulovanými cenami.

2) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).

3) Vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.