Vyhláška č. 584/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky

Čiastka 97/1990
Platnosť od 29.12.1990 do11.02.1993
Účinnosť od 01.01.1991 do11.02.1993
Zrušený 34/1993 Z. z.

584

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. decembra 1990,

ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky

Federálne ministerstvo financií podľa § 20 ods. 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(K § 1 zákona)

(1) Uplatňovanie, regulácia a kontrola cien sa v oblasti cien špeciálnej techniky vzťahuje na zbrojné výrobky a služby zbrojnej povahy, t. j. výkony, licencie, služby a práce realizované v rámci výskumu, vývoja, výroby a opráv (ďalej len „zbrojný tovar“). Regulácia cien sa vzťahuje na zbrojný tovar tuzemského pôvodu predávaný v tuzemsku, kontrola cien aj na ceny zbrojného tovaru z dovozu a zbrojného tovaru určeného pre vývoz.

(2) Pokiaľ neustanovuje táto vyhláška inak, platí aj pre ceny zbrojného tovaru všeobecná vyhláška.1)

§ 2

(K § 2 ods. 1 zákona)

(1) Na cenové účely sa za zbrojný tovar považuje vojenská a bezpečnostná technika zatriedená vo výrobných odboroch 571 až 579,2) jej údržba a opravy zatriedené v odbore 929 a činnosti uvedené v skupine výkonov 987 9.

(2) Určené podmienky pre dojednávanie cien zbrojného tovaru musia obsahovať okrem údajov uvedených v zákone

a) názov tovaru podľa platných technických podmienok alebo zadania,

b) číselný kód príslušnej jednotnej klasifikácie,2)

c) zákonnú meriacu jednotku,3)

d) kvalitatívne podmienky podľa česko-slovenskej vojenskej normy, technických podmienok a špecifických požiadaviek kupujúceho,

e) dodacie podmienky podľa špecifických požiadaviek kupujúceho vyjadrených v dohode, zmluve, technických podmienkach alebo podľa česko-slovenskej vojenskej normy.

§ 3

(K § 2 ods. 2 zákona)

Pri zbrojnom tovare zatriedenom do odborov vojenskej a bezpečnostnej techniky podľa § 2 ods. 1 tejto vyhlášky sa vyžaduje písomná forma dohody o cene alebo spôsobe, akým sa vytvorí.

§ 4

(K § 2 ods. 3 zákona)

(1) Za cenu zahŕňajúcu neprimeraný zisk sa považuje cena, pri ktorej je podiel zisku vyšší o 50 % než podiel zisku bežne dosahovaný v príslušnom výrobnom odbore. Tento podiel zisku sa vypočítava a posudzuje vo vzťahu k spracovacím nákladom, prípadne k úplným vlastným nákladom príslušného výrobného odboru v naposledy sledovanom období pred dojednaním ceny.

(2) Ak sa pri príslušnom výrobnom odbore nevykazuje zisk alebo sa vykazuje strata, považuje sa za neprimeraný hospodársky prospech kúpa za nižšiu cenu, než je cena bez zisku alebo cena s väčšou než v odbore vykazovanou stratou.

(3) Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho výšku zisku vo vzťahu k spracovacím nákladom, prípadne k úplným vlastným nákladom pri prerokúvaní ceny preukázať.

§ 5

(K § 5 ods. 3 zákona)

Ceny za používanie vozidiel a mechanizačných prostriedkov vyžiadaných od právnických a fyzických osôb na obranu štátu podľa osobitného predpisu4) ustanovuje výmer.5)

§ 6

[K § 6 ods. 1 písm. c) zákona]

Záväzným postupom sa cena zbrojného tovaru vytvorí započítaním ekonomicky oprávnených nákladov obstarania, spracovania, obehu tovaru a zisku, ktorý nesmie presiahnuť v kalkulácii ceny6) 30% zo spracovacích nákladov. Pritom cena nesmie byť však vyššia než platným kurzom prepočítaná cena porovnateľného tovaru na zahraničnom trhu alebo cena porovnateľného dovozu alebo vývozu.

§ 7

(K § 10 zákona)

Zoznam zbrojného tovaru s regulovanými cenami je vydaný výmerom.7)

§ 8

(K § 11 ods. 2 zákona)

(1) Z cenovej evidencie zbrojného tovaru, vedenej predávajúcim podľa § 11 zákona, musia byť zrejmé tieto údaje:

a) určené podmienky podľa § 2 ods. 2 tejto vyhlášky,

b) výška ceny a jej konštrukcia (daň z obratu, kalkulácia ceny, doklady o jej úhrade).

(2) Predávajúci sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o cenách zbrojného tovaru po dobu 3 rokov po ukončení platnosti ceny.

(3) Predávajúci je povinný dokumentáciu a evidenciu zavedenú na účely rokovania o cenách označovať názvom „Zbrojný tovar“.

§ 9

(K § 13 zákona)

Ceny zbrojného tovaru sa uvádzajú výhradne v ponukových cenníkoch zbrojného tovaru. Predávajúci na požiadanie poskytne cenníky zbrojného tovaru oprávneným osobám.8) Ceny zbrojného tovaru nie je prípustné uvádzať v cenníkoch spoločne s cenami tovaru iného nezbrojného charakteru.

§ 10

(K § 20 zákona)

(1) Federálne ministerstvo financií poveruje Federálne ministerstvo obrany, Federálne ministerstvo vnútra a Federálne ministerstvo dopravy – veliteľstvo železničného vojska pôsobnosťou pre dojednávanie a kontrolu cien zbrojného tovaru vyrábaného a predávaného v rámci podnikov a zariadení poverovaných orgánov.

(2) Federálne ministerstvo financií vydáva v oblasti cien zbrojného tovaru svoje rozhodnutia formou výmerov.

§ 11

Pri spracovaní všetkých materiálov týkajúcich sa výskumu, vývoja, dohôd o cenách, kontroly, štatistiky a evidencie cien zbrojného tovaru a pri manipulácii s nimi sa postupuje podľa právnych predpisov o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.8)


§ 12

Prechodné a záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1. výmer č. 0121/1990 o cenách špeciálnej techniky,

2. úprava ŠPK č. 045745/85-II o cenníkoch špeciálnej techniky,

3. výmer ŠPK č. 98666/89-II o úprave tvorby cien vo vzťahu k špeciálnemu vedecko-technickému rozvoju,

4. všetky cenové rozhodnutia v oblasti špeciálnej techniky platné do 31. decembra 1990.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

2) Výnos Federálneho štatistického úradu č. 0668/90 o osobitnej časti jednotnej klasifikácie výrobkov a výkonov.
Výnos Federálneho štatistického úradu č. 0616/86-22 o poverení organizácií funkciou gestorov a spolugestorov pri vydávaní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov špeciálnej techniky a č. Federálneho štatistického úradu 0183/90 z 27. 11. 1990, odbor 575, technika letecká špeciálna, konečné znenie klasifikačnej časti.

3) Výnos Federálneho štatistického úradu č. 671/80-03 o jednotnom označovaní a kódovaní meracích jednotiek a jednotiek ekonomických veličín, včítane doplnkov publikovaných v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 9 a 10 ročníka 1985.

4) § 19 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky.

5) Výmer FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. 076/84, ktorým sa ustanovujú sadzby za poskytnutie vozidiel a mechanizačných prostriedkov.

6) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 21/1990 Zb. o kalkulácii.

7) Výmer Federálneho ministerstva financií č. 01-ZZ/91, ktorým sa vydáva zoznam zbrojného tovaru s regulovanými cenami.

8) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.