Oznámenie č. 582/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

582

Federálne ministerstvo hospodárstva

vydalo podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) po dohode so zúčastnenými orgánmi výnos z 22. novembra 1990 č. 93 071/90, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení.

Výnos platí pre prevádzku plynárenských zariadení v plynárenských podnikoch a iných organizáciách než plynárenských podnikoch, ktoré zriaďujú a prevádzkujú plynárenské zariadenia.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Federálneho ministerstva palív a energetiky z 28. októbra 1988 č. 6/1988, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení a ktorý bol registrovaný v čiastke 1/1989 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve hospodárstva, v štátnych podnikoch České plynárenské podniky, Praha a Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava a vo všetkých organizačných jednotkách oboch štátnych podnikov.