Oznámenie č. 581/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti finančnej kontroly

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

581

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. výnos z 19. decembra 1990 č. IX/2-20 370/1990, ktorým sa zrušujú:

1. Pokyny na vykonanie niektorých ustanovení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 123/1978 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia z 29. januára 1982 č. X/1-18 632/1981 (reg. v čiastke 12/1982 Zb.);

2. Smernice o metódach práce pri periodických revíziách hospodárenia a realizácii ich výsledkov zo 17. mája 1982 č. X/1-4 326/1982 (reg. v čiastke 3/1983 Zb.).

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Výnos bude publikovaný vo Finančnom spravodajcovi. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií.