Nariadenie vlády č. 578/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 299/2007 Z. z.

578

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. decembra 1990

o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:


§ 1

Základný plat

(1) Stupnica základných platov duchovných registrovaných1) cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovní“) podľa zaradenia vykonávanej funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústave na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská činnosť“) sa uvádza v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.

(2) Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.

(3) Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže príslušná cirkev zvýšiť základný plat ustanovený pre príslušný platový stupeň až o 30 %.

(4) Započítateľnú dobu duchovenskej činnosti určí príslušná cirkev. Pri ustanovení doby duchovenskej činnosti môže príslušná cirkev započítať aj dobu pred výkonom duchovenskej činnosti v rozsahu, v akom sú získané znalosti a skúsenosti použiteľné pre výkon tejto činnosti. Ďalej môže príslušná cirkev započítať aj dobu, po ktorú bol duchovný vo výkone trestu odňatia slobody z dôvodu svojho náboženského presvedčenia, prípadne dobu, po ktorú nemohol z tohto dôvodu vykonávať duchovenskú činnosť.

(5) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dosiahnutí započítateľnej doby duchovenskej činnosti uvedenej v odseku 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, patrí základný plat vo vyššom platovom stupni od tohto dňa.

§ 2

(1) Hodnostný prídavok duchovného podľa zaradenia jeho funkcie do skupiny uvedenej v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu je mesačne:

Skupina Rozpätie v Sk
C:od 200 do 700
D:od 500 do 1 200
E:od 800 do 2 000
F:od 1 300 do 3 000
G:od 2 000 do 5 000

(2) Pravidlá na určenie výšky tohto prídavku v rámci rozpätia určí príslušná cirkev.

§ 3

Odmeny

Cirkev môže zo svojich vlastných prostriedkov poskytovať duchovným odmeny. Pravidlá pre priznanie odmien a ich výšku ustanoví príslušná cirkev.

§ 3a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


§ 4

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom,

2. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom,

3. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom,

4. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom,

5. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom,

6. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 47/1981 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločností.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Čalfa v. r.


Príloha č. 1


k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.

STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH

(v Sk mesačne)

Platový
stupeň
Doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
Skupina
ABCDEFG
1do 36 2966 9227 6438 4599 36010 34611 459
2do 66 5617 2297 9828 8199 77310 81211 946
3do 96 8377 5268 3109 18010 17611 27812 444
4do 127 1027 8238 6609 54010 57911 74512 964
5do 157 3788 1308 9999 92211 00312 19013 473
6do 187 6648 4279 34910 29311 42712 64613 981
7do 217 9508 7349 68810 68511 85113 09114 490
8do 248 2369 03110 03811 07712 26413 54715 010
9do 278 5229 34910 38811 46912 68814 01315 529
10do 308 8099 66710 72711 86113 11214 48016 048
11nad 309 1059 97511 07712 25413 53614 95716 600

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.

SKUPINY FUNKCIÍ DUCHOVNÝCH VYKONÁVAJÚCICH DUCHOVENSKÚ ČINNOSŤ

1. Apoštolská cirkev na Slovensku:

C. diakon, pomocný pastor

D. pastor zboru

E. člen Rady cirkvi, oblastný správca, duchovný správca diakonie

F. zástupca biskupa

G. biskup

2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike:

C. pomocný kazateľ, kazateľský asistent

D. kazateľ

E. člen rady, tajomník rady

F. podpredseda rady

G. predseda rady

3. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie:

C. praktikant, nevysvätený kazateľ

D. kazateľ

E. vedúci oddelenia

F. tajomník, hospodár

G. predseda

4. Cirkev bratská v Slovenskej republike:

C. diakon, kazateľský asistent, pomocný duchovný

D. ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor zboru

E. člen rady, tajomník rady

F. podpredseda rady

G. predseda rady

5. Cirkev československá husitská na Slovensku:

C. diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný

D. samostatný duchovný správca – farár

E. predseda okrsku – dekan, diecézny tajomník

F. generálny vikár – zástupca patriarchu

G. biskup – patriarcha

6. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku:

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

D. farár, námestný farár, konsenior, duchovný správca

E. senior, tajomník dištriktuálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálneho biskupského úradu, tajomník generálneho biskupského úradu, duchovný správca diakonie

F. riaditeľ generálneho biskupského úradu

G. biskup, generálny biskup

7. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť:

C. pomocný kazateľ

D. kazateľ, povereník rady oblasti

E. člen rady oblasti

F. podpredseda rady oblasti

G. predseda rady oblasti, superintendent

8. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike:

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor chrámu, duchovný rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris

E. protopresbyter, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen cirkevného súdu

F. protosynkel, pomocný biskup, synkel, súdny vikár, protoihumen rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár

G. arcibiskup, eparchiálny biskup, exarcha, administrátor eparchie

9. Kresťanské zbory na Slovensku:

D. starší zboru

E. –

F. člen medzizborovej rady

G. zástupca kresťanských zborov

10. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike:

B. priekopník

C. starší, služobný pomocník

D. misionár, zvláštny priekopník

E. oblastný, krajský dozorca

F. člen výboru spoločnosti

G. koordinátor spoločnosti

11. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike:

C. diakon

D. kňaz

E. evanjelista, okresný evanjelista

F. okresný najstarší, biskup

G. apoštol, okresný apoštol, kmeňový apoštol

12. Pravoslávna cirkev na Slovensku:

C. diakon, pomocný duchovný

D. duchovný správca

E. dekan, arcidekan, člen komisie na skúmanie kanonických priestupkov, duchovenský člen eparchiálnej a metropolitnej rady, tajomník oddelenia úradu eparchiálnej rady, osobný tajomník biskupa

F. biskup – vikár, tajomník metropolitnej rady, kancelár metropolitnej rady, archimandrita, tajomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej rady

G. eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita

13. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku:

C. levita, kaplán, kaplán samostatne riadiaci zbor

D. administrátor, duchovný samostatne riadiaci zbor, konsenior, synodný radca

E. senior, duchovenský člen synody, hlavný synodný radca

F. zástupca biskupa

G. biskup

14. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike:

C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný

D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor kostola, duchovný rehoľnej spoločnosti

E. dekan, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen diecézneho súdu

F. pomocný biskup, generálny vikár, biskupský vikár, súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spoločenstiev, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár

G. arcibiskup, diecézny biskup, diecézny administrátor

15. Starokatolícka cirkev na Slovensku:

C. pomocný duchovný

D. samostatný duchovný správca, farár

E. oblastný vikár, dekan, kanonik, tajomník biskupského úradu

F. generálny vikár, pomocný biskup

G. biskup, administrátor biskupstva

16. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike:

A. mašgiach, šochet

B. šames

C. kantor

D. hlavný kantor

E. –

F. rabín

G. hlavný rabín

Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy (Ú. v. ES L 45, 19. 02. 1975).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.