Nariadenie vlády č. 577/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov

(v znení č. 14/1993 Z. z.)

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do08.08.1993
Účinnosť od 01.01.1993 do08.08.1993
Zrušený 175/1993 Z. z.