Nariadenie vlády č. 577/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov

(v znení č. 14/1993 Z. z.)

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do08.08.1993
Účinnosť od 01.01.1993 do08.08.1993
Zrušený 175/1993 Z. z.

577

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 17. decembra 1990

o finančnom hospodárení štátnych podnikov

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 36 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku nariaďuje:


PRVÁ ČASŤ

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE ŠTÁTNEHO PODNIKU

§ 1

Vlastné finančné zdroje štátneho podniku

Vlastnými finančnými zdrojmi štátneho podniku (ďalej len „podnik“) sú

a) kmeňové imanie a rezervný fond,

b) zisk vytvorený zo všetkej činnosti podniku zistený v účtovníctve (ďalej len „zisk“) a fondy podniku na financovanie jeho potrieb vytvárané zo zisku.

§ 2

Kmeňové imanie

(1) Kmeňové imanie ako dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie majetku podniku sa vytvorí zo zostatku fondu základných prostriedkov a investícií, obratového fondu a fondu cenných papierov [10 ods. 2 písm. a)] a ďalej sa upraví o prevod zostatku fondu rozvoja podľa 10 ods. 2 písm. b) a zníži, prípadne podľa § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 2.

(2) Kmeňové imanie ku koncu roka možno zvýšiť podľa § 3 ods. 3 alebo sa znižuje podľa § 3 ods. 4.

§ 3

Rezervný fond

(1) Rezervný fond vytvára podnik prídelom zo zisku (akumuláciou zisku) ako dlhodobý vlastný finančný zdroj na krytie strát alebo prekročenie rozdelenia zisku (ďalej len „výkyvy vo finančnom hospodárení“), na krytie prírastku majetku nekrytého cudzími dlhodobými zdrojmi alebo pri znižovaní účasti cudzích dlhodobých zdrojov.

(2) Minimálny ročný prídel zisku do rezervného fondu až do doby dosiahnutia minimálneho zostatku tohto fondu je 5 % zo zisku po jeho použití podľa § 4 písm. a) (ďalej len „použiteľný zisk“). Minimálny zostatok rezervného fondu je 10 % kmeňového imania podniku.

(3) Zostatok rezervného fondu, ktorý koncom roka prevyšuje ustanovený zostatok podľa odseku 2, môže podnik použiť na zvýšenie kmeňového imania.

(4) Pokiaľ objem výkyvov vo finančnom hospodárení podniku koncom roka prekročí zostatok rezervného fondu a tieto výkyvy vo finančnom hospodárení nie sú kryté konsolidačným úverom alebo dočasnou finančnou výpomocou z príslušného rozpočtu, znižuje sa o toto prekročenie kmeňové imanie.

§ 4

Zisk

Podnik používa zisk

a) na úhradu odvodov zo zisku a daní, regulačných a cenových odvodov uhrádzaných zo zisku,1) na úhrady daní platených v cudzine, prípadne na úhradu prirážky k poistenému podľa osobitných predpisov,2)

b) na prídely do rezervného fondu, do fondov vytváraných podľa § 5 ods. 2 a na úhrady výdavkov podľa rozhodnutia podniku, ktoré nemožno z odvodových (daňových) dôvodov zahŕňať do nákladov (ďalej len „ostatné použitie zisku“),

c) na prevody nerozdeleného zisku do ďalšieho roka.

§ 5

Fondy podnikov

(1) Podnik zriaďuje rezervný fond.

(2) Podnik môže zriaďovať ďalšie fondy vytvárané iba prídelom z použiteľného zisku po použití podľa § 3 ods. 2, a to fond odmien a ďalšie fondy podľa svojho uváženia.

(3) Peňažné prostriedky môže podnik ukladať na jednom alebo viacerých vkladových účtoch.

(4) Zdroje jednotlivých fondov uvádzaných v odseku 2 sú navzájom prevoditeľné. Podnik môže zdroje týchto fondov použiť tiež na doplnenie prídelu do rezervného fondu podľa § 3 ods. 2 a na doplnenie zisku pre jeho rozdelenie.

(5) Podnik nesmie uhrádzať výdavky z fondov uvedených v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 nad objem v nich vytvorených zdrojov.

§ 7

Fond odmien

Fond odmien môže podnik vytvárať prídelom zo zisku podľa § 5 ods. 2. Pokiaľ podnik tento fond nebude vytvárať, je povinný mzdové výdavky, ktoré nemožno podľa osobitných predpisov pre usmerňovanie mzdových prostriedkov zahŕňať do nákladov, financovať ako ostatné použitie zisku.

§ 8

Ďalšie fondy podniku

Ďalšie fondy môže podnik vytvárať výhradne prídelom zo zisku podľa § 5 ods. 2 a používať ich podľa svojho uváženia.

§ 9

Sankcie

(1) Podnik je povinný zaplatiť penále do príslušného štátneho rozpočtu, pokiaľ nedodrží výšku minimálneho ročného prídelu do rezervného fondu podľa § 3 ods. 2 alebo zníži kmeňové imanie podľa § 3 ods. 4, a to z dôvodu použitia zisku na prídely do fondov podľa § 5 ods. 2 alebo ostatného použitia zisku.

(2) Penále je jedno percento zo sumy, o ktorú podnik nedodrží výšku minimálneho ročného prídelu do rezervného fondu alebo o ktorú zníži kmeňové imanie podľa odseku 1.

(3) Pri určení penále a jeho platení sa postupuje obdobne podľa osobitného predpisu.4)

(4) Úľavy na penále podľa odseku 2 môže v odôvodnených prípadoch povoliť Federálne ministerstvo financií podnikom v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov a príslušné ministerstvo financií republiky podnikom v pôsobnosti republík.

§ 10

Prevod zostatkov fondov

(1) Podnik prevedie zostatky účelových fondov, ktorých zdrojom boli úplne alebo čiastočne iné zdroje než zisk, k 31. decembru 1990 do rezerv, pokiaľ predpisy pre účtovníctvo umožňujú financovať výdavky z nákladov s ich časovým rozlišovaním; zostatky účelových fondov neprevedených do rezerv prevedie podnik do mimoriadnych výnosov.

(2) Podnik zruší ďalej uvedené fondy tak, že

a) zostatky fondu základných prostriedkov a investícií, obratového fondu a fondu cenných papierov prevedie do kmeňového imania,

b) zostatok fondu rozvoja prevedie do kmeňového imania; pritom však podnik, ktorý vytváral tento fond aj na financovanie výdavkov na rozvoj vedy a techniky, môže časť tohto fondu previesť do rezervy na financovanie neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky. Ak podnik vyčerpal fond rozvoja nad objem jeho vytvorených zdrojov a také čerpanie je kryté bankovým úverom, prevedie zostatok fondu do nákladov nasledujúcich období; pokiaľ také čerpanie nie je kryté bankovým úverom, zruší zostatok fondu rozvoja prevodom do kmeňového imania (zníži kmeňové imanie).

(3) Podnik použije zostatky ďalej uvedených fondov tak, že

a) zostatok fondu kultúrnych a sociálnych potrieb prevedie na ďalšie používanie tohto fondu na financovanie výdavkov z neho uhrádzaných,3)

b) zostatok fondu odmien môže previesť na ďalšie používanie tohto fondu na financovanie výdavkov, ktoré nemožno podľa osobitného predpisu na usmerňovanie mzdových prostriedkov zahŕňať do nákladov; pokiaľ sa podnik rozhodne financovať tieto výdavky ako ostatné použitie zisku, prevedie zostatok fondu do nerozdeleného zisku. Ak podnik vyčerpá fond odmien nad jeho vytvorené zdroje a toto prekročenie nemôže vyrovnať s rezervným fondom alebo toto prekročenie nie je kryté konsolidačným úverom, prípadne dočasnou finančnou výpomocou z príslušného rozpočtu, zruší podnik zostatok fondu prevodom do kmeňového imania (zníži kmeňové imanie),

c) zostatky ďalších fondov vytváraných podľa § 5 ods. 2 môže podnik previesť na ďalšie používanie týchto fondov alebo do nerozdeleného zisku, pokiaľ sa rozhodne financovať výdavky z nich uhrádzané ako ostatné použitie zisku; pri výkyvoch vo finančnom hospodárení ku koncu roka 1990 nekrytých zdrojmi uvedenými v poslednej vete § 10 ods. 3 písm. b) použije zostatky týchto fondov na vyrovnanie výkyvov vo finančnom hospodárení,

d) zostatok rezervného fondu prevedie na ďalšie používanie tohto fondu ako dlhodobého vlastného finančného zdroja podľa § 3 ods. 1; pred týmto prevodom však so zostatkom rezervného fondu vyrovná čerpanie fondu odmien nad jeho vytvorené zdroje podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b), prípadne výkyvy vo finančnom hospodárení ku koncu roka 1990 podľa § 11 ods. 1

§ 11

Výkyvy vo finančnom hospodárení ku koncu roka 1990

(1) Výkyvy vo finančnom hospodárení ku koncu roka 1990 (z minulých rokov aj bežného roka) vyrovná podnik najneskôr k 1. januáru 1991; pokiaľ na ich vyrovnanie nestačí nerozdelený zisk z hospodárenia bežného roka alebo minulých rokov alebo zostatky fondov podľa § 10 ods. 3 písm. c), vyrovná ich podnik so zostatkom rezervného fondu.

(2) Pokiaľ na vyrovnanie výkyvov vo finančnom hospodárení nestačia zdroje uvedené v odseku 1 a tieto výkyvy nie sú kryté ani konsolidačným úverom alebo dočasnou finančnou výpomocou z príslušného rozpočtu, prevedie podnik nevyrovnanú a nekrytú sumu výkyvov vo finančnom hospodárení do kmeňového imania (zníži kmeňové imanie).

§ 12

Osobitné ustanovenie

Pri podnikoch s počtom do 100 pracovníkov je ziskom rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami znížený o odpisy základných prostriedkov. Pritom do peňažných príjmov a peňažných výdavkov sa na tieto účely nezahŕňajú príjmy a výdavky fondov uvedených v § 6 až 8 a peňažné výdavky uhrádzané ako ostatné použitie zisku. Zakladateľ však môže ustanoviť, že tieto podniky budú pri svojom finančnom hospodárení postupovať podľa § 1 až 11.

DRUHÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 13

Všetky ústredné orgány, ktoré zriaďovali rezortné fondy, tieto fondy zrušia prevodom ich zostatkov do príslušného štátneho rozpočtu, prípadne do novozriadených štátnych fondov so súhlasom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, prípadne vlády Českej republiky alebo vlády Slovenskej republiky v rámci vyrovnania finančných vzťahov ústredných orgánov k štátnym rozpočtom za rok 1990.

§ 14

(1) Podniky zahraničného obchodu5) budú ďalej postupovať podľa § 1 až 11 a § 16 tohto nariadenia.

(2) Akciové spoločnosti pre zahraničný obchod založené podľa osobitného predpisu6) a združenia pre zahraničný obchod,7) ktoré pri svojom finančnom hospodárení dosiaľ postupujú podľa nariadenia vlády č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, použijú § 10 a 11 tohto nariadenia.

(3) Akciové spoločnosti pre zahraničný obchod zvýšia o kmeňové imanie vytvorené podľa § 10 a 11 základný kapitál.

(4) Združenia pre zahraničný obchod zvýšia o kmeňové imanie vytvorené podľa § 10 a 11 štatutárny fond.

§ 15

Podniky a ďalšie organizácie uvedené v § 14 vykonajú pred postupom ustanoveným v § 10 a 11 tohto nariadenia finančné vyrovnanie roku 1990 podľa nariadení vlády č. 208/1989 Zb. a č. 127/1988 Zb.; pritom sa nepoužije § 13 ods. 5 nariadenia vlády č. 208/1989 Zb. o dopĺňaní obratového fondu koncom roka.

§ 16

(1) Pokiaľ dôjde k zrušeniu podniku a vloženiu jeho imania do akciovej spoločnosti, prípadne sa uplatní iná forma podnikania, zostaví podnik účtovnú súvahu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca a vykoná úpravu zdrojov v potrebnom rozsahu podľa § 10 a 11.

(2) Podnik s väčším počtom než 100 pracovníkov, najviac však do 200 pracovníkov, ktorému povolilo príslušné ministerstvo financií výnimku z § 18 nariadenia vlády č. 208/1989 Zb., môže až do doby uvedenej v odseku 1 postupovať pri svojom finančnom hospodárení podľa § 12 tohto nariadenia.


Záverečné ustanovenia

§ 17

Na podniky, ktoré pri svojom finančnom hospodárení dosiaľ postupujú podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, sa dňom 1. januára 1991 nevzťahuje nariadenie vlády č. 127/1988 Zb.

§ 18

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií.

§ 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

2) Vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie ÚRO o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

4) § 19 ods. 3 zákona č. 156/1989 Zb.

5) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb.

6) Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.

7) Zákonník medzinárodného obchodu č. 101/1963 Zb.