Zákon č. 575/1990 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Čiastka 95/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

575

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

(1) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) ministerstvo výstavby a stavebnictví,

b) ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

(2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a) z ministerstva výstavby a stavebnictví

1. ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky

1. ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

c) z ministerstva práce a sociálních věcí

1. ve věcech sociálního školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

2. ve věcech zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo zdravotnictví,

d) z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnické výroby na ministerstvo průmyslu,

e) z ministerstva vnitra

1. ve věcech sběrných surovin na ministerstvo průmyslu,

2. ve věcech soukromého podnikání občanů na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

f) z ministerstva životního prostředí

1. ve věcech geologického průzkumu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. ve věcech lesních hospodářských plánů na ministerstvo zemědělství.

(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech

a) pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) hutnictví, státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od právnických osob a hospodaření s kovovým odpadem, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo průmyslu,

c) dálnic, námořní dopravy, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

d) zahraničního obchodu a cestovního ruchu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo obchodu a cestovního ruchu.

(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2:

a) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,

b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,

c) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví,

d) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo průmyslu,

e) z ministerstva vnitra na ministerstvo průmyslu a ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a na ministerstvo zemědělství.

(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 uzavřou ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, průmyslu, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, obchodu a cestovního ruchu, životního prostředí a zemědělství příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb. a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouštějí body 4 a 12.

2. § 2 odst. 1 zní:

(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky

1. Český statistický úřad,

2. Český úřad geodetický a kartografický,

3. Český báňský úřad,

4. Český úřad bezpečnosti práce,

5. Česká komise pro vědecké hodnosti.“.

3. § 3 zní:

㤠3

(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu hospodářské, strukturální, vědní, technické, informační a regionální politiky a politiky životní úrovně, včetně bytové politiky.

(2) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, pro využívání nerostného bohatství a pro geologický průzkum.

(3) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu zahraničně ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a zahraniční pomoci v rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena České republice.

(4) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace včetně dálnic, silniční hospodářství, námořní dopravu, říční plavbu a civilní letectví.

(5) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.

(6) Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj je podřízena Česká energetická inspekce.“.

4. V § 4 se za slova „rozpočet republiky“ vkládají slova „státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh,“ a za slova „finanční hospodaření“ se vkládají slova „věci devizové“.

5. § 6 se vypouští.

6. V § 7 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

7. V § 9 odst. 1 se slova „přeškolování pracovníků“ nahrazují slovy „rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání“, vypouštějí se slova „sociální školství“, za slova „sociální péči“ se vkládají slova „s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany“ a v závěru se vypouštějí slova „o zdravotně postižené občany a“.

8. V § 9 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

9. V § 10 odst. 1 se za slova „hygienickou péči“, vkládají slova „zdravotně sociální péči o zdravotně postižené občany“, a vypouštějí se slova „pro zdravotnickou výrobu“.

10. V § 11 odst. 1 se před slovem „notářství“ vypouští slovo „státní“.

11. V § 12 odst. 1 se za slova „státní symboly“ vkládají slova „České republiky“.

12. V § 12 odst. 3 se vypouštějí slova „soukromé podnikání občanů“ a dále slova „pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství“.

13. V § 12 odst. 4 se vypouštějí slova „s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra“.

14. Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1, za slova „státní správy“ se vkládají slova „pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku“, a slova „s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství“ se nahrazují slova „stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad“.

15. § 13 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

(2) Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.“.

16. § 14 se vypouští.

17. § 17 odst. 1 zní:

(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro soukromé podnikání občanů a pro vnitřní a zahraniční obchod a cestovní ruch.“.

18. V § 19 odst. 2 se slova „oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro“ nahrazují slovy „oblast geologického výzkumu, pro ochranu nerostného bohatství,“.

19. V § 23 se vypouštějí slova „pro přípravu návrhů plánů rozvoje hospodářství republiky,“.

20. V § 25 se ve druhé větě vypouští slovo „výlučné“.

21. V § 27 se vypouští ustanovení odstavce 1 a označení odstavce 2.

22. § 28 zní:

㤠28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.

(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.“.

Čl. III

Zrušuje se

1. § 2 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

2. Čl. I odst. 1 zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti.


Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Burešová v. r.

Pithart v. r.