Vyhláška č. 573/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 01.02.1991

573

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 17. prosince 1990,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 51 zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, a podle § 46 zákona České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, se doplňuje takto:

§ 15 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Za převzetí obhajoby a za každý další úkon právní pomoci ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání, náleží odměna ve výši 100 Kčs; k sazbám podle odstavce 1 se nepřihlíží.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Ministr:

JUDr. Richter v. r.