Vyhláška č. 572/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1993

OBSAH

572

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 17. decembra 1990

o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Od cla sa oslobodzuje tovar dovážaný pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov a kongregácií a ich charitatívnych zariadení.

(2) Tovar sa oslobodzuje za podmienky, že sa nebude ďalej predávať alebo inak scudzovať alebo používať na zárobkové účely.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991 a stráca účinnosť 31. decembrom 1993.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník