Vyhláška č. 570/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

(v znení č. 522/1991 Zb., 411/1992 Zb.)

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1992 do31.12.1992
Zrušený 320/1992 Zb.

570

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. decembra 1990

o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode zo zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch, v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


Vyrubovanie a platenie správneho poplatku

§ 1

(1) Orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy1) (ďalej len „správne orgány“) vyrubujú a vyberajú správne poplatky (ďalej len „poplatky“) za úkony, ktoré sú ako predmety poplatkov určené v sadzobníkoch poplatkov I a II (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník uvedený v prílohe tejto vyhlášky je jej neoddeliteľnou súčasťou. Za orgány štátnej správy Českej republiky a Slovenskej republiky sa na účely tejto vyhlášky považujú i štátne archívy.

(2) Sadzby poplatkov sú určené pevnou sumou alebo percentom zo základu poplatku s výnimkou položky 80 sadzobníka.

(3) Základom poplatku určeného percentom je cena alebo hodnota predmetu úkonu, ktorá je platná v mieste a v čase vykonania tohto úkonu. Poplatník oznámi cenu alebo hodnotu predmetu úkonu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak tak neurobí, zistí správny orgán cenu alebo hodnotu predmetu úkonu na náklady poplatníka.

(4) Základ poplatku určeného percentom sa zaokrúhľuje na celé desiatky Kčs hore, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch v sadzobníku určené inak. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny dole.

§ 2

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez vyrubenia a sú splatné okamžite pri podaní. Pokiaľ sa poplatok nezaplatil pri podaní, je poplatok splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správnemu orgánu na zaplatenie poplatku, ak nie je v jednotlivých položkách sadzobníka určené inak.

(2) Poplatky za úkony, ktoré boli vykonané, i keď nebol poplatok zaplatený,2) sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(3) Poplatky určené v sadzobníku percentom z ceny alebo hodnoty predmetu úkonu sa vyrubujú pred vykonaním úkonu a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ v jednotlivých prípadoch v sadzobníku nie je určené inak.

(4) Poplatky vyrubované a vyberané správnymi orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky a Slovenskej republiky sa platia kolkovými známkami, ak poplatok neprevyšuje 1000,– Kčs, s výnimkou poplatkov platených na česko-slovenských zastupiteľských úradoch, alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave, alebo poštovnou poukážkou, prípadne v hotovosti.

(5) Poplatky vyrubované a vyberané okresnými (obvodnými) úradmi a obecnými úradmi sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na týchto úradoch. Poplatky vyrubované a vyberané okresnými a obvodnými úradmi v Slovenskej republike sa môžu platiť aj kolkovými známkami, ak poplatok neprevyšuje 1000,– Kčs.

(6) Správny orgán zodpovedá za včas a v správnej výške zaplatené poplatky, prípadne za riadne vymáhanie nezaplatených poplatkov.

(7) Poplatky vyrubované a vyberané správnymi orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky a Slovenskej republiky s výnimkou poplatkov platených kolkovými známkami sa platia na účet štátneho rozpočtu česko-slovenskej federácie alebo na účet štátneho rozpočtu príslušnej republiky vedený finančným úradom miestne príslušným podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal. Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v odôvodnených prípadoch môžu určiť inak.

§ 3

(1) Správne orgány vyrubujú a vyberajú poplatky v česko-slovenských korunách, s výnimkou uvedenou v odsekoch 2 a 4.

(2) Česko-slovenské zastupiteľské úrady vyrubujú a vyberajú poplatky, ktoré sú určené percentom, v tej cudzej mene, v ktorej je vyjadrený základ poplatku. Poplatky určené pevnou sumou alebo rozpätím vyberajú v mene štátu, v ktorom majú svoje sídlo, a to po vykonanom prepočte česko-slovenskej meny na cudziu menu podľa odseku 3. Česko-slovenský zastupiteľský úrad môže prijať platenie poplatku i v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo; táto mena však musí byť zaznamenaná v kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej.

(3) Prepočet česko-slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykonáva podľa príslušného kurzu platného pre nákup valút, ktorý je uvedený v kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej v čase vyrubenia alebo oznámenia poplatku.

(4) Poplatník, ktorý je devízovým cudzozemcom, platí poplatok na hraničnom priechode Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súlade s devízovým zákonom v cudzej mene, ak nemá k dispozícii československú menu.

§ 4

Oslobodenie

(1) Okrem orgánov oslobodených od poplatkov podľa § 10 ods. 1 zákona, obcí a orgánov miestnej štátnej správy2a) a osôb oslobodených v rozsahu uvedenom v položkách sadzobníka a okrem ďalších oslobodení zakotvených v medzinárodných dojednaniach, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, sú od poplatkov ďalej oslobodení diplomatickí zástupcovia poverení v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, za predpokladu, že nie sú česko-slovenskými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť.3)

(2) Okrem úkonov oslobodených v rozsahu uvedenom v položkách sadzobníka a okrem oslobodení zakotvených v medzinárodných dojednaniach, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, sú od poplatkov ďalej oslobodené úkony na vykonávanie česko-slovenských všeobecne záväzných predpisov o nemocenskom zabezpečení, o zabezpečení matky a dieťaťa, o sociálnom zabezpečení a o zmiernení následkov majetkových krívd.3a)

(3) V rozsahu uvedenom v položkách sadzobníka sú správne orgány splnomocnené poplatok znížiť, zvýšiť, prípadne od jeho vybrania upustiť.

(4) Okresný úrad môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch, s výnimkou položky 12 písm. b), na zamedzenie nezrovnalostí alebo zmiernenie tvrdostí poplatok znížiť alebo odpustiť, ak ide o úkon vykonávaný okresným (obvodným) alebo obecným úradom. Obdobne postupujú finančné (daňové) riaditeľstvá, ak ide o úkony vykonávané správnymi orgánmi republiky.

§ 5

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne o vrátení zaplateného poplatku v plnej výške, ak nedošlo k vykonaniu úkonu alebo k vecnému prerokovaniu bez zavinenia poplatníka, alebo bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol k tomu poplatník povinný.

(2) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac ako bol povinný, alebo o ktorú bol zaplatený poplatok dodatočne na žiadosť poplatníka znížený alebo odpustený.

(3) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na žiadosť poplatníka, či a aká časť zaplateného poplatku sa vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý bol poplatok zaplatený. Správny orgán môže vrátiť najviac 65 % zo sumy zaplatenej na poplatku. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú na celé Kčs dole.

(4) Poplatok sa nevráti, ak nepresahuje sumu 30,– Kčs.

(5) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zaniká uplynutím troch rokov od začiatku kalendárneho roku nasledujúceho po roku, v ktorom sa poplatok zaplatil.

§ 6

Príslušnosť na určenie sadzieb poplatkov a rozpočtové určenie

(1) Poplatky uvedené v sadzobníku I určí Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Poplatky uvedené v sadzobníku II určuje Federálne ministerstvo financií.

(2) Poplatky podľa položiek sadzobníka I sú príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky, okresného úradu v Českej republike alebo obce, a to podľa príslušnosti správneho orgánu, ktorý úkon vykonáva. Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu republiky.

(3) Poplatky podľa položiek sadzobníka II sú príjmom štátneho rozpočtu česko-slovenskej federácie s výnimkou poplatkov platených kolkovými známkami.

§ 7

Dohliadky

(1) V rámci výkonu štátnej správy sa finančné (daňové) úrady a finančné riaditeľstvá presvedčujú dohliadkami na správnych orgánoch federácie a republík, s výnimkou okresných úradov v Českej republike a obecných úradov, o správnosti a včasnosti vyrubenia, vybrania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu česko-slovenskej federácie alebo štátneho rozpočtu príslušnej republiky. Za tým účelom vedú správne orgány evidenciu o poplatkoch.

(2) Obdobne postupujú okresné úrady, ak ide o poplatky, ktoré sú príjmom rozpočtov okresných úradov a obcí v Českej republike.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 6 zákona č. 527/1990 Zb. vyrubuje správny orgán poplatok podľa položky 107 sadzobníka II vyhlášky č. 570/1990 Zb.

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb. a vyhlášky č. 310/1990 Zb.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister financií

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií Českej republiky:

Ing. Špaček v.r.

Minister financií Slovenskej republiky:

Ing. Kováč CSc v. r.


Príloha vyhlášky č. 570/1990 Zb.

Poznámky pod čiarou

1) § 58 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie.)
§ 16 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2) § 7 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch.

2a) Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

3a) Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.