569

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 17. decembra 1990

o dovoznej prirážke

Federálne ministerstvo financií v rozsahu splnomocnenia daného uznesením vlády č. 852 z 3. decembra 1990 podľa § 58 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení zákona č. 297/1990 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Federálnym ministerstvom pre strategické plánovanie a Štátnou bankou česko-slovenskou ustanovuje:


§ 1

Rozsah tovaru, na ktorý sa dovozné prirážky uplatňujú

Dovozná prirážka sa uplatňuje na dovozy spotrebného tovaru a potravín. Zoznam položiek, na ktoré sa dovozná prirážka vzťahuje, tvorí prílohu č. 1 tejto vyhlášky. Dovozná prirážka sa nevzťahuje na dovozy neobchodného tovaru.

§ 2

Výška dovoznej prirážky

Základom pre určenie výšky dovoznej prirážky je hodnota tovaru, slúžiaca pre výpočet cla (colná hodnota). Dovozná prirážka sa ustanovuje vo výške 20 % z tohto základu.

§ 3

Postup pri vyberaní dovoznej prirážky

Pre dovoznú prirážku vystavuje príslušná colnica samostatný výmer. Pri vymeriavaní a výbere dovoznej prirážky postupuje colnica spôsobom uplatňovaným pri vymeriavaní a vyberaní cla. Dovozná prirážka sa bude fakturovať, platiť a účtovať spoločne s výškou vymeriavaného cla. Dovozná prirážka, rovnako ako dovozné clo, sa pripočítava k fakturovanej cene a stáva sa súčasťou ceny tovaru predávaného konečnému spotrebiteľovi. Odvod dovoznej prirážky do štátneho rozpočtu vykoná Ústredná colná správa. Účastník colného konania, spravidla prvý dovozca, bude uhrádzať dovoznú prirážku v lehote zhodnej pre odvod cla.

§ 4

Sankcie

V prípade, že dovozná prirážka nebude uhradená v ustanovenej lehote, uplatnia sa sankcia podľa osobitných predpisov.1)

§ 5

Spätná refundácia dovoznej prirážky

Tovar, ktorý bol zaťažený dovoznou prirážkou a predával sa v maloobchode za devízové prostriedky alebo za odberné poukážky, získané za devízové prostriedky, bude oslobodený od dovoznej prirážky. Podkladom pre spätné refundovanie dovoznej prirážky bude mesačný doklad o súhrne zaťaženia predajnej organizácie dovoznou prirážkou. Refundácia sa vykoná dobropisom Ústrednej colnej správy.


§ 6

Účinnosť vyhlášky

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1991.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 129/1989 Zb. o rozpočtovej sústave ČSSR a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).