563

ZÁKON

z 13. decembra 1990

o rozpočtových pravidlách federácie

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA A VZŤAHY MEDZI ŠTÁTNYM ROZPOČTOM FEDERÁCIE A ŠTÁTNYMI ROZPOČTAMI ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 1

Spoločné ustanovenia

(1) Rozpočtami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa rozumejú

a) štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „štátny rozpočet federácie“),

b) rozpočty štátnych fondov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „federálne účelové fondy“).

(2) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

(3) V štátnom rozpočte federácie, rozpočtoch federálnych účelových fondov, v štátnom rozpočte Českej republiky a v štátnom rozpočte Slovenskej republiky (ďalej len „štátne rozpočty republík“), v rozpočtoch štátnych fondov Českej republiky, v rozpočtoch štátnych fondov Slovenskej republiky a v rozpočtoch územných samospráv sa uplatňuje jednotné triedenie príjmov a výdavkov, ako aj jednotný spôsob vedenia účtovníctva a evidencie o plnení rozpočtov.

(4) Spôsob triedenia príjmov a výdavkov, spôsob vedenia účtovníctva a evidencie o plnení rozpočtov uvedených v odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 2

Vzťahy medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík

(1) Česká a Slovenská Federatívna Republika (ďalej len „federácia“), Česká republika a Slovenská republika sú vo svojom rozpočtovom hospodárení samostatné.

(2) Pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík sa uplatňujú jednotné zásady finančnej a rozpočtovej politiky dohodnuté medzi vládami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.

ČASŤ II

ŠTÁTNY ROZPOČET FEDERÁCIE A PREHĽAD O SÚHRNE VEREJNÝCH ROZPOČTOV

§ 3

Štátny rozpočet federácie

(1) Finančné hospodárenie federácie sa riadi štátnym rozpočtom federácie. Štátny rozpočet federácie ustanovuje pre každý rok Federálne zhromaždenie zákonom (ďalej len „rozpočtový zákon“).

(2) Štátny rozpočet federácie zahŕňa všetky očakávané federálne príjmy, ako aj výdavky na zabezpečenie úloh a krytia potrieb federácie v danom rozpočtovom roku, okrem príjmov a výdavkov federálnych účelových fondov (§ 22).

(3) Vládne návrhy zákonov o štátnom rozpočte federácie sa predkladajú v podrobnom členení.

§ 4

Príjmy štátneho rozpočtu federácie

(1) Príjmom štátneho rozpočtu federácie sú

a) príjmy federálnych ústredných orgánov, ako aj príjmy rozpočtových organizácií a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

b) poplatky platené v súvislosti s výkonom pôsobnosti štátnych orgánov federácie, s výnimkou poplatkov platených kolkovými známkami,

c) odvody Štátnej banky česko-slovenskej,

d) dane a odvody od organizácií v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany a Federálneho ministerstva vnútra, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,1)

e) dane a odvody od subjektov so sídlom v cudzine, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje, že ide o príjmy republík,

f) clá a dovozné alebo vývozné prirážky,

g) podiel 35 % na výnose dane z obratu a dovoznej dane,

h) podiel 35 % na výnose odvodov zo zisku2) a poľnohospodárskej dane zo zisku,3)

i) splátky vládnych úverov poskytnutých do zahraničia a odvod náhrad za účasť na vládnych úveroch,

j) splátky návratných finančných výpomocí poskytnutých zo štátneho rozpočtu federácie v minulých rokoch mimo subjektov prevedených do pôsobnosti republík,

k) ďalšie príjmy ustanovené zákonom.

(2) Rozpočtový zákon môže podiely federácie na výnose vybraných daní podľa odseku 1 písm. g) a h) zmeniť.

(3) Na úhradu finančných potrieb federácie sa môžu mimoriadne so súhlasom Federálneho zhromaždenia použiť prostriedky federácie z minulých rokov alebo inak získané prostriedky.

§ 5

Výdavky štátneho rozpočtu federácie

Zo štátneho rozpočtu federácie sa uhrádzajú alebo poskytujú

a) výdavky na činnosť federálnych ústredných orgánov a ich prostredníctvom výdavky rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám v ich pôsobnosti,

b) účelové prostriedky na úhradu príprav na obranu v národnom hospodárstve a na ďalšie úlohy v pôsobnosti federácie uhrádzané prostredníctvom štátnych rozpočtov republík a rozpočtov územných samospráv,

c) dotácie a návratné finančné výpomoci poskytované na podporu hospodárskej politiky vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dohodnuté s vládami Českej republiky a Slovenskej republiky,

d) vládne úvery a prostriedky poskytované do zahraničia,

e) výdavky spojené so štátnym dlhom federácie, ako aj výdavky na nákup cenných papierov od iných subjektov realizovaný prostredníctvom štátneho rozpočtu federácie,

f) ďalšie výdavky ustanovené zákonom.

§ 6

Poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu federácie

(1) Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie sa poskytujú účelovo na konkrétne akcie alebo na vopred ustanovené okruhy potrieb, za podmienok ustanovených zásadami dotačnej politiky schválenými vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky.

(2) Ak to vyžaduje rozsah a charakter dotácie, najmä v prípade štátnych zákaziek, predloží vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri prerokúvaní štátneho rozpočtu federácie návrh na jej poskytnutie na menovité schválenie Federálnemu zhromaždeniu, ktorému sa tiež podáva správa o tom, ako bola dotácia použitá.

§ 7

Rezervy štátneho rozpočtu federácie

(1) Pre zabezpečenie rozpočtového hospodárenia sa na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov vytvárajú v štátnom rozpočte federácie rezervy, ktoré slúžia tiež na krytie úbytkov rozpočtových príjmov.

(2) Rezervy štátneho rozpočtu federácie tvoria rozpočtová rezerva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „vládna rozpočtová rezerva“) a účelové rezervy. Ich výšku schvaľuje Federálne zhromaždenie v rámci rozpočtového zákona.

(3) S rezervami štátneho rozpočtu federácie hospodári vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá môže ustanoviť, aby v rozsahu a za podmienok ňou ustanovených rozhodoval o ich použití v jednotlivých prípadoch minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a pokiaľ ide o použitie účelových rezerv, minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s príslušným členom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(4) O hospodárení s vládnou rozpočtovou rezervou a účelovými rezervami podáva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky správu Federálnemu zhromaždeniu v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu federácie.

§ 8

Rozpočty federálnych ústredných orgánov

(1) Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu federácie sa členia na kapitoly zodpovedajúce pôsobnosti jednotlivých federálnych ústredných orgánov (ďalej len „rozpočty federálnych ústredných orgánov“). Tie príjmy a výdavky štátneho rozpočtu federácie, ktoré majú všeobecný charakter a nepatria do pôsobnosti určitého federálneho ústredného orgánu, tvoria rozpočtovú kapitolu Všeobecná pokladničná správa, ktorú spravuje minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Rozpočty federálnych ústredných orgánov obsahujú ich vlastné rozpočtové príjmy a výdavky, príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a príspevky, prípadne odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. Rozpočty federálnych ústredných orgánov obsahujú tiež dotácie zo štátneho rozpočtu federácie na úlohy a činnosti, ktoré sú v ich pôsobnosti.

(3) Federálne ústredné orgány prerokúvajú návrhy svojich rozpočtov v príslušných orgánoch Federálneho zhromaždenia; návrh rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa prerokúva v orgánoch Federálneho zhromaždenia Federálne ministerstvo financií.

§ 9

Zostavenie štátneho rozpočtu federácie a prehľadu o súhrne verejných rozpočtov

(1) Návrh štátneho rozpočtu federácie vypracúva v súčinnosti s ostatnými federálnymi ústrednými orgánmi Federálne ministerstvo financií a predkladá ho vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. K návrhu pripojí takisto prehľad predpokladaných údajov o celkovom rozpočtovom hospodárení federácie, republík a územných samospráv (ďalej len „prehľad o súhrne verejných rozpočtov“), ktorý vypracúva v spolupráci s ministerstvami financií republík. Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predkladá štátny rozpočet federácie na schválenie Federálnemu zhromaždeniu; zároveň mu predkladá na informáciu prehľad o súhrne verejných rozpočtov.

(2) Federálne ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho rozpočtu federácie a metodicky usmerňuje práce na vypracovaní prehľadu o súhrne verejných rozpočtov. Určuje po prerokovaní s ministerstvami financií republík rozsah podkladov predkladaných ministerstvami financií republík a spôsob ich predkladania.

(3) Po schválení štátneho rozpočtu federácie Federálne ministerstvo financií

a) vykonáva rozpis ukazovateľov štátneho rozpočtu federácie na federálne ústredné orgány,

b) zabezpečuje zverejnenie údajov o štátnom rozpočte federácie a prehľadu o súhrne verejných rozpočtov, ako aj o ich plnení.

§ 10

Rozpočtové provizórium

(1) Ak rozpočtový zákon na príslušný rok nebude schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do vyhlásenia rozpočtového zákona na tento rok (ďalej len „rozpočtové provizórium“) podľa návrhu štátneho rozpočtu federácie prerokovaného vo vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Ak návrh štátneho rozpočtu federácie neprerokuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do 1. januára rozpočtového roka, urobí vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s predchádzajúcim súhlasom Federálneho zhromaždenia nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v dobe rozpočtového provizória.

(3) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v dobe rozpočtového provizória sa zúčtujú na štátny rozpočet federácie po jeho vyhlásení.

ČASŤ III

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI PODĽA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE

§ 11

(1) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zodpovedá Federálnemu zhromaždeniu za hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu federácie a najmenej raz za štvrťrok mu predkladá správy o plnení štátneho rozpočtu.

(2) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže v priebehu roka, ak to vyžaduje zabezpečenie cieľov hospodárskej politiky, viazať rozpočtové prostriedky federácie. Tieto prostriedky možno uvoľniť iba s jej súhlasom.

(3) Ministri a vedúci ostatných federálnych ústredných orgánov zodpovedajú v odbore svojej pôsobnosti za plnenie štátneho rozpočtu federácie a prerokúvajú správy o plnení rozpočtov federálnych ústredných orgánov v príslušných orgánoch Federálneho zhromaždenia.

(4) Federálne ministerstvo financií vypracúva v priebehu roka v súčinnosti s ministerstvami financií republík rozbory vývoja finančného hospodárenia v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a informuje o nich vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 12

Časové používanie a účelovosť rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť iba do konca rozpočtového roka a na účely, na ktoré boli určené štátnym rozpočtom federácie.

(2) Na zabezpečenie plynulého hospodárenia a riadneho plnenia záväzkov organizáciami môže Federálne ministerstvo financií ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom odchýlky od časového a účelového použitia rozpočtových prostriedkov.

§ 13

Úhrada rozpočtovo nezabezpečených potrieb

(1) Ak v priebehu roka vznikne potreba rozpočtovo nezabezpečenej úhrady, možno ju zabezpečiť

a) hospodárnejším vykonaním iných úloh alebo odsunutím alebo obmedzením niektorej inej, menej naliehavej úlohy a získať tak potrebnú sumu v rámci jednotlivých druhov rozpočtových výdavkov,

b) použitím mimorozpočtových zdrojov organizácie alebo nadriadeného orgánu,

c) rozpočtovým opatrením,

d) z rezerv štátneho rozpočtu federácie,

a to len vtedy, pokiaľ to neodporuje obmedzeniam ustanoveným v zákone o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok.

(2) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo výnimočne na základe jej splnomocnenia minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárenie federácie a nezabezpečeného v štátnom rozpočte federácie, pokiaľ ho nemožno kryť z rozpočtu federálneho ústredného orgánu, ak zabezpečí jeho úhradu vyššími príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch v štátnom rozpočte federácie alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku, prípadne z rezerv štátneho rozpočtu federácie. Obdobne možno povoliť zníženie niektorého príjmu štátneho rozpočtu federácie. O týchto opatreniach informuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálne zhromaždenie v rámci správ o plnení štátneho rozpočtu federácie.

§ 14

Rozpočtové opatrenia

(1) Rozpočtovým opatrením sa rozumie

a) presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými druhmi výdavkov alebo príjmov rozpočtu,

b) povolenie prekročiť rozpočet podriadenej organizácie,

c) viazanie rozpočtových prostriedkov.

(2) Spôsob a rozsah oprávnení na vykonávanie rozpočtových opatrení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

ČASŤ IV

KONTROLA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA A DÔSLEDKY PORUŠENIA ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNY

§ 15

Federálne ministerstvo financií vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu federácie na federálnych ústredných orgánoch a nimi riadených rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo federálnych účelových fondoch. Kontrolu platieb, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie, a dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu federácie v organizáciách v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov, vykonávajú územné finančné orgány; v prípade potreby môže tieto kontroly vykonať priamo Federálne ministerstvo financií.

§ 16

Dôsledky porušenia rozpočtovej disciplíny

(1) Neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky štátneho rozpočtu federácie alebo federálnych účelových fondov je subjekt, ktorému sa poskytli, povinný odviesť v rovnakej výške štátnemu rozpočtu federácie, prípadne federálnemu účelovému fondu. Zároveň je tento subjekt povinný zaplatiť penále vo výške 1 promile zo sumy neoprávnene použitej alebo zadržanej za každý deň neoprávneného použitia alebo zadržania prostriedkov, najviac však do výšky tejto sumy.

(2) Penále a odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných súm uloží Federálne ministerstvo financií alebo územný finančný orgán.

(3) Ak porušenie rozpočtovej disciplíny podľa odseku 1 zistila vnútorná kontrola orgánov alebo organizácií a oznámila príslušnému orgánu uvedenému v odseku 2 pred začatím ním vykonávanej kontroly, znižuje sa penále na polovicu.

(4) Penále podľa odsekov 1 a 3, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahne sumu 500 Kčs, sa neplatí.

(5) Penále podľa odsekov 1 a 3 nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny podľa odseku 1.

(6) Federálne ministerstvo financií môže z dôvodu zamedzenia tvrdosti povoliť úľavy z ustanovení odsekov 1 a 3.

ČASŤ V

ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET FEDERÁCIE A PREHĽAD O SÚHRNE ZÁVEREČNÝCH ÚČTOV

§ 17

Zostavenie štátneho záverečného účtu federácie a prehľadu o súhrne záverečných účtov

(1) Štátny záverečný účet Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ďalej len „štátny záverečný účet federácie“) obsahuje údaje o výsledkoch hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie za príslušný rozpočtový rok.

(2) Federálne ministerstvo financií zostavuje návrh štátneho záverečného účtu federácie a predkladá ho vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súčasne vypracúva v spolupráci s ministerstvami financií republík a predkladá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prehľad o finančných výsledkoch celkového rozpočtového hospodárenia federácie, republík a územných samospráv (ďalej len „prehľad o súhrne záverečných účtov“). Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predkladá návrh štátneho záverečného účtu federácie na schválenie Federálnemu zhromaždeniu; súčasne mu predkladá na informáciu prehľad o súhrne záverečných účtov.

(3) Federálne ministerstvo financií riadi práce na zostavení štátneho záverečného účtu federácie a metodicky usmerňuje práce na vypracovaní prehľadu o súhrne záverečných účtov. Určuje po prerokovaní s ministerstvami financií republík rozsah podkladov predkladaných ministerstvami financií republík a spôsob ich predkladania.

§ 18

Záverečné účty federálnych ústredných orgánov

Federálne ústredné orgány zostavujú záverečný účet o výsledkoch svojho ročného rozpočtového hospodárenia. Federálne ústredné orgány ho prerokúvajú v príslušných orgánoch Federálneho zhromaždenia. Záverečný účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa prerokúva v orgánoch Federálneho zhromaždenia Federálne ministerstvo financií.

§ 19

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predkladá po predchádzajúcom prerokovaní s vládami Českej republiky a Slovenskej republiky Federálnemu zhromaždeniu na schválenie návrh na použitie prebytku štátneho záverečného účtu federácie alebo na spôsob úhrady jeho schodku.

ČASŤ VI

ŠTÁTNE FINANČNÉ AKTÍVA A PASÍVA FEDERÁCIE

§ 20

(1) Štátne finančné aktíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „štátne finančné aktíva federácie“) sú prostriedky vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov a z ďalších finančných operácií federácie. Štátne finančné pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „štátne finančné pasíva federácie“) sú záväzky z minulých rokov.

(2) Evidenciu štátnych finančných aktív a pasív federácie vedie Federálne ministerstvo financií.

(3) O stave, pohybe a zložení štátnych finančných aktív a pasív federácie podáva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky správu Federálnemu zhromaždeniu spolu s návrhom štátneho záverečného účtu federácie.

§ 21

Štátne finančné prostriedky z výsledkov rozpočtového hospodárenia federácie z minulých rokov možno použiť iba so súhlasom Federálneho zhromaždenia. Prostriedky z ďalších finančných operácií federácie možno použiť iba so súhlasom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

ČASŤ VII

FEDERÁLNE ÚČELOVÉ FONDY

§ 22

Pre financovanie osobitne ustanovených úloh a správu prostriedkov pre ne určených môže byť zákonom Federálneho zhromaždenia zriadený samostatný federálny účelový fond ako právnická osoba. Rozsah činnosti federálneho účelového fondu ustanoví podrobnejšie štatút, ktorý schvaľuje vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 23

(1) Pokiaľ zákon o zriadení federálneho účelového fondu neustanoví inak,

a) federálny účelový fond vypracúva a federálnemu ministerstvu financií pre každý rozpočtový rok predkladá návrh rozpočtu príjmov a výdavkov a prehľad pohľadávok a záväzkov tohto fondu,

b) rozpočet federálneho účelového fondu je zapojený na štátny rozpočet federácie len svojimi finančnými vzťahmi,

c) federácia neručí za záväzky federálnych účelových fondov a tieto fondy neručia za záväzky federácie.

(2) Rozpočty federálnych účelových fondov sú prílohou štátneho rozpočtu federácie; záverečné účty týchto fondov sú prílohou štátneho záverečného účtu federácie.

ČASŤ VIII

ZÁSADY HOSPODÁRENIA ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

§ 24

Zriaďovanie, zmeny a zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií

(1) Federálne ústredné orgány zriaďujú na plnenie úloh v odbore svojej pôsobnosti rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie ako právnické osoby. Ak zriadením, zrušením, zmenou podriadenosti alebo zmenou spôsobu financovania rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie vznikajú nové požiadavky na štátny rozpočet federácie, je na zriadenie potrebný súhlas Federálneho ministerstva financií.

(2) Federálny ústredný orgán (ďalej len „zriaďovateľ“) vydá o zriadení organizácie zriaďovaciu listinu, ktorá musí obsahovať

a) označenie zriaďovateľa,

b) názov, sídlo organizácie a jej identifikačné číslo; názov musí vylučovať možnosť zámeny s názvami iných organizácií,

c) vymedzenie základného účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti,

d) označenie štatutárnych orgánov,

e) vymedzenie majetku, ku ktorému má organizácia právo hospodárenia,

f) vymedzenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje.

(3) K rozdeleniu, zlúčeniu alebo splynutiu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie dochádza dňom určeným zriaďovateľom v rozhodnutí, v ktorom tiež určí, v akom rozsahu prechádzajú práva a záväzky na nové, prípadne preberajúce organizácie.

(4) Rozpočtové alebo príspevkové organizácie zanikajú okrem prípadov uvedených v odseku 3 tiež zrušením. V tomto prípade zanikajú dňom uvedeným v rozhodnutí o zrušení. Práva a záväzky zrušenej organizácie prechádzajú dňom zániku na zriaďovateľa.

(5) Zriaďovateľ je povinný zabezpečiť oznámenie o zriadení organizácie podľa jej sídla v Ústrednom vestníku Českej republiky alebo v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky, a to s uvedením údajov podľa odseku 2.

Finančné hospodárenie

§ 25

(1) Rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami svojich rozpočtov príjmov a výdavkov, ktoré im určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Pre príspevkové organizácie platia finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

(2) Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné dbať, aby dosahovali určené príjmy a plnili určené úlohy. Rozpočtové výdavky môžu organizácie používať len na určené účely, hospodárne a efektívne do výšky ustanovenej v rozpočte, a to v medziach limitov a záväzných ukazovateľov.

(3) Pri svojom hospodárení nesmie organizácia robiť opatrenia, ktoré nie sú kryté rozpočtom, pokiaľ nie je vopred zabezpečená ich úhrada rozpočtovým opatrením.

(4) Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a) podrobnejší spôsob finančného hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií,

b) okruh výdavkov na zdravotnícke, predškolské a ďalšie zariadenia a činnosti, ktoré uhrádzajú rozpočtové a príspevkové organizácie.

(5) Na posilnenie hmotnej zainteresovanosti na splnení ustanovených úloh v potrebnej kvalite a na zvýšenie záujmov o hospodárnosť môžu rozpočtové a príspevkové organizácie vytvárať za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom osobitné fondy; zostatky týchto fondov koncom roka neprepadajú.


ČASŤ IX

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 26

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opatrení

(1) Pri návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky, Slovenskej republiky a iných opatrení ústredných orgánov, ako aj opatrení federálnych účelových fondov, štátnych fondov Českej republiky a štátnych fondov Slovenskej republiky musí navrhovateľ uviesť a zdôvodniť predpokladané hospodárske a finančné dôsledky pre štátny rozpočet federácie. Pokiaľ sa týmito návrhmi zakladajú trvalé alebo viacročné rozpočtové nároky, uvádza sa v ich zdôvodnení očakávaný finančný dosah aj v budúcich rokoch alebo celková finančná náročnosť navrhovaných opatrení alebo programov.

§ 27

Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa splnomocňuje, aby

a) schvaľoval až do výšky ustanovenej vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky štátne záruky, najmä za úvery poskytované štátnym podnikom a iným štátnym organizáciám bankami a sporiteľnami, ako aj návratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu federácie,

b) robil opatrenia potrebné na prekonanie dočasnej nezhody medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu federácie.

§ 28

(1) Federálne ministerstvo financií po dohode s ministerstvami financií republík a Federálnym štatistickým úradom vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 1 ods. 4.

(2) Federálne ministerstvo financií vydá všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 12 ods. 2, § 14 ods. 2, § 25 ods. 4 a 5.

§ 29

(1) Pre rozpočtové hospodárenie v roku 1990 a pre zostavenie štátneho záverečného účtu federácie za rok 1990 sa použije zákon č. 129/1989 Zb. o rozpočtovej sústave ČSSR a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).

(2) Porušenie rozpočtovej disciplíny, ku ktorému došlo pred účinnosťou tohto zákona a ktoré bolo zistené za jeho platnosti, sa posudzuje podľa doterajších právnych predpisov. Pokiaľ by odvody za porušenie rozpočtovej disciplíny boli podľa predchádzajúcich predpisov vyššie ako podľa tohto zákona, použije sa tento zákon.

§ 30

Zrušuje sa

a) zákon č. 129/1989 Zb. o rozpočtovej sústave ČSSR a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá),

b) vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 123/1978 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia.

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).

2) Odvody zo zisku podľa II. časti zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

3) Daň zo zisku podľa III. časti zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.