56

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky

zo 6. marca 1990

o školách v prírode

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve ustanovuje:


§ 1

Vysielanie detí a žiakov do škôl v prírode

(1) Detí a žiakov do školy v prírode vysiela národný výbor, ktorý materskú školu, základnú školu, základnú školu pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitnú školu odborne vedie1) (ďalej len „národný výbor“).

(2) Do školy v prírode2) sa vysielajú

a) deti z materskej školy vo veku 5 až 6 rokov najmenej jedenkrát v priebehu dochádzky do materskej školy,

b) žiaci druhého až štvrtého ročníka základnej školy, žiaci počínajúc štvrtým ročníkom základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitnej školy najmenej jedenkrát v priebehu školskej dochádzky.

(3) Z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu,3) sa v každom školskom roku do školy v prírode vysielajú

a) všetky deti z materskej školy,

b) žiaci všetkých ročníkov základnej školy, žiaci počínajúc štvrtým ročníkom základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitnej školy.

(4) Deti a žiaci (ďalej len „žiaci“) sa do školy v prírode vysielajú na 14 dní. Národný výbor môže žiakom, ktorí pochádzajú z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu, predĺžiť pobyt v škole v prírode o 7 dní a organizovať ho dvakrát v každom školskom roku.

(5) Žiak sa môže do školy v prírode vyslať len so súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca“). Do školy v prírode sa nemôže vyslať žiak, ktorého zdravotný stav by podľa posudku lekára školskej zdravotnej starostlivosti mohol byť pobytom v škole v prírode ohrozený, a žiak, ktorý by ohrozoval zdravie4) ostatných žiakov. O zaradení žiaka, ktorý by svojím správaním ohrozoval bezpečný priebeh školy v prírode, rozhodne riaditeľ školy.

(6) Riaditeľ materskej školy, základnej školy, základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitnej školy (ďalej len „škola“) zabezpečí pre žiaka, ktorý sa nezúčastní školy v prírode, výchovu alebo vyučovanie v inej triede alebo v inej škole.

§ 2

Organizácia škôl v prírode

(1) Školy v prírode sa organizujú

a) v objektoch spravovaných národnými výbormi, ktoré trvale slúžia tomuto poslaniu,

b) v prenajatých objektoch, ktoré so súhlasom príslušného okresného hygienika5) prechodne slúžia tomuto poslaniu.

(2) Riaditeľ vysielajúcej školy, ak ide o žiakov z jednej školy, alebo národný výbor, ak ide o žiakov z viacerých škôl, poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode (ďalej len „vedúci“).

(3) Školu v prírode podľa odseku 1 písm. a) riadi riaditeľ, ktorý vydáva vnútorný poriadok tejto školy.

(4) Vyučovanie žiakov a zamestnanie detí z materských škôl v škole v prírode je rozvrhnuté na šesť dní v týždni. Vyučovacia hodina trvá štyridsať minút.

(5) Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia; uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 5 hodín denne v prírode.

(6) Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje okresný ústav národného zdravia, v obvode ktorého sa škola v prírode nachádza. Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode vykonáva osoba, ktorá spĺňa predpoklady určené osobitnými predpismi.4) ,5)

§ 3

Pracovníci v škole v prírode

(1) S každou triedou materskej školy sa do školy v prírode vysielajú dve učiteľky. Pomocné výchovné práce a nočnú starostlivosť o deti zabezpečuje do každých 20 detí jedna pomocná vychovávateľka s týždenným pracovným časom a jedna pomocná vychovávateľka s polovičným pracovným časom.

(2) So žiakmi základnej školy, základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitnej školy sa s každou triedou vysiela najmenej jeden učiteľ, jeden vychovávateľ a jeden pomocný vychovávateľ.

(3) Národný výbor je povinný pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na zabezpečenie pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej pohotovosti do školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa.

Úhrada nákladov a príspevky na školy v prírode

§ 4

(1) Národný výbor zabezpečuje vo svojom rozpočte všetky výdavky na školu v prírode.

(2) Národný výbor uhrádza pracovníkom výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa osobitného predpisu.6) Národný výbor môže zo závažných rodinných dôvodov pracovníka vyslaného do školy v prírode súhlasiť s pobytom jeho dieťaťa v škole v prírode aj vtedy, ak nie je jeho dieťa žiakom vysielanej triedy alebo školy. Pre toto dieťa platia rovnaké podmienky ako pre ostatných žiakov.

(3) Národný výbor poskytuje žiakom škôl uvedených v § 1 ods. 2 príspevok vo výške 20 Kčs na jedného žiaka a deň na úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovanie. Rozdiel medzi výdavkami a príspevkom poskytnutým národným výborom uhrádza zákonný zástupca pred vyslaním žiaka do školy v prírode.

(4) Národný výbor uhrádza všetky výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovanie žiakom, ktorí sú vyslaní do školy v prírode z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu. Zákonný zástupca prispieva na úhradu nákladov na stavovanie 5 Kčs na žiaka na deň.

(5) Zákonný zástupca môže vo výnimočných prípadoch so súhlasom vedúceho školy v prírode alebo riaditeľa školy v prírode vziať žiaka zo školy v prírode na vlastné náklady. Ak zákonný zástupca vezme svoje dieťa zo školy v prírode na základe odporúčania lekára, národný výbor uhradí žiakovi a sprevádzajúcej osobe cestovné výdavky za verejný hromadný dopravný prostriedok. Prevoz chorého žiaka zo školy v prírode, o ktorom rozhodol lekár, sa vykonáva podľa osobitného predpisu.7)

(6) Ak žiak odíde zo školy v prírode zo závažných dôvodov skôr, národný výbor vráti zákonnému zástupcovi príspevok na stravovanie za každý deň neprítomnosti.

§ 5

Finančná norma na nákup potravín v školách v prírode v maloobchodných cenách je

a) na dieťa materskej školy 19,40 Kčs

b) na žiaka I. stupňa 21,80 Kčs

c) na žiaka II. stupňa 23,00 Kčs

d) na plnoletú osobu 23,00 Kčs


Záverečné ustanovenia

§ 6

Zrušuje sa

1. vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 125/1979 Zb. o školách v prírode,

2. vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 101/1984 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

L. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 3 a § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

2) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.

3) Oblasti, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu, vyhlasuje vláda SR.

4) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.

5) Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 15. apríla 1980 č. Z-630/1980-B/3-05 o hygienických požiadavkách na zotavovacie akcie pre deti a dorast, reg. v čiastke 32/1980 Zb.

6) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb. a vyhlášky č. 241/1988 Zb.

7) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.